IMG 4950
Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient dan in principe binnen 30 dagen te antwoorden. 

Vragen aan het college

Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. En soms omdat we gewezen worden op individuele zaken, waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

Onderstaand treft u onze meest recente vragen met antwoorden aan.

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

De gemeente was heel snel met een telefonische reactie. Waarvoor dank!

 1. De gemeente heeft ongeveer 1000 zakken en zand is geen probleem. De kosten bedragen ongeveer € 700,- maar dat kan binnen bestaand budget. We gaan er dan wel van uit dat de mensen zelf hun zakken komen vullen. We gaan dit regelen.
 2. Ja, als we zover zijn gaan we dit breed communiceren.
 3. Het klaarzetten en laten gebruiken van hekwerk kan juridisch tot problemen leiden. Als er wat gebeurt dan kunnen er vervelende schadeclaims volgen. We gaan dit juridisch uitzoeken en proberen daar snel een antworod op te hebben.

Vraag

Vandaag werd op de Markt de ‘Snuffelmarkt’ georganiseerd. Door een inwoner van Valkenswaard werden wij op het volgende gewezen. 

Vanmiddag op de snuffelmarkt werd ik gecontroleerd op QR code. Het was verplicht, omdat het een evenement was! De controleurs kregen opdrachten van een man met een jack met NO SURRENDER HOLLAND op zijn rug. Degene die de opdrachten kregen hadden niet zo een jack aan. Waren overigens wel potige kerels. Uit ervaring weet ik dat het dragen van een motorjack met dit opschrift alleen voor leden van de club is. 

Over het voorgaande heb ik de volgende vragen.

 1. Waarom is er voor dit buitenevenement gekozen voor toegang met QR-code? Is dit opgelegd door de gemeente?
 2. Welke gegevens blijven voor de organisatie beschikbaar als zij de QR-code checken van bezoekers?
 3. Wat is er bij u bekend over de controleurs van het evenement en de eventuele relatie met No Surrender Holland?
 4. Als die relatie er is, wat is uw mening daar dan over?
 5. Bent u bereid dit met de organisatie op te nemen en met welk doel gaat u dat dan doen?

Antwoorden

De antwoorden volgen binnen 30 dagen

7 augustus 2023: Vragen m.b.t. speeltoestellen centrum
IMG 4753

Vraag:

Voor het vragenhalfuur van de raadsvergadering van 6 juli hebben wij enkele vragen gesteld over de kapotte speeltoestellen in het centrum. De portefeuillehouder heeft toen aangegeven dat de kwaliteit niet overeenkomt met wat we besteld hebben. De leverancier zou ook aansprakelijkheid hebben erkend. Herstel zou zijn uitgevoerd op 6 of 7 juli. De wethouder gaf ook aan dat als het herstel niet deugdelijk zou zijn, de gemeente de leverancier aansprakelijk zou stellen. Thans blijken de drie liggende bloemen weer veel defecten te hebben. Het draaitoestel bij het Kruitvat mist de kop. Het draaitoestel aan de ander zijde van de Corridor staat helemaal wankel. Dit is overigens door mij ook gemeld via Buiten Beter. Daarom de volgende vragen.

 1.  Welke stappen heeft het college na 6 juli gezet om het herstel deugdelijk te laten uitvoeren of welke stappen gaat zij zetten om te komen tot fatsoenlijke speeltoestellen?
 2. Wordt de leverancier daadwerkelijk aansprakelijk gesteld vanwege het leveren van ondeugdelijk materiaal?
 3. Graag ontvangen wij van u een kopie van de aankoopfactuur alsmede een kopie van de garantiebepalingen van de leverancier.

 

De antwoorden moeten vóór 8 september worden gegeven.

17 juli 2023: Vragen m.b.t. reactie van Cure op onze zienswijze m.b.t. de begroting 2024

Vraag:

Vandaag (17 juli 2023) hebben wij de schriftelijke reactie van Cure ontvangen (klik 'hier' om te lezen) n.a.v. onze zienswijzebrief (klik 'hier' om te lezen) op de ontwerpbegroting Cure 2024. Deze brief roept bij ons vragen op. In 2021 heeft het DB het functieboek inclusief functieomschrijvingen en wegingen vastgesteld. Dat geldt kennelijk ook voor de functie van de directeur van deze GR. 

 1. Is deze methodiek bij elke GR waar Valkenswaard deel van uitmaakt ook zo toegepast?
 2. Is het mogelijk om bij een nieuwe directeur zijn aanstelling buiten het functiehuis te houden?
 3. Wat heeft het college gedaan met de door de raad aangenomen motie van PvdA en VV tijdens de raadsvergadering van 25 mei jl om met de andere gemeenten aan tafel te gaan om salarismaatregelen te matigen en het salaris van de directeur te maximaliseren tot dat van de algemeen directeur van de gemeente Eindhoven?
 4. Als het functiehuis met de daaraan verbonden wegingen i.r.t. salariëring zo belangrijk is – hetgeen wij overigens begrijpelijk vinden – waarom worden dan toch de salarisscholen van de medewerkers in één keer verhoogd?
 5. Op dit onderdeel (vraag 4) geeft de brief van Cure geen reactie? Zou u die reactie alsnog aan Cure willen vragen?

In de brief wordt aangegeven dat vervanging van de containers geen kwestie van beleid is maar een kwestie van afschrijving van de containers. Al zijn de containers kwalitatief dus nog goed, toch worden zij vervangen. Cure geeft aan dat wij dus niet hoeven te wachten op onze beleidskeuze. Met deze stelling zijn wij het pertinent oneens. Een voorbeeld: Cure gaat bovengrondse PMD-containers vervangen voor ondergrondse containers. Maar de raad beslist later dit jaar om PMD aan huis in te zamelen. Dan zijn die containers overbodig en het geld weggegooid.

 1. Is het college het met ons eens dat niet Cure maar de gemeenteraad bepaalt dat vervanging van de containers wel een kwestie van beleidskeuze is?
 2. Is de portefeuillehouder voornemens om met Cure te bespreken dat er voor Valkenswaard geen vervanging wordt uitgevoerd en of bekostigd tot het moment dat de gemeenteraad het nieuwe beleid heeft vastgesteld?
 3. Gezien de reactie van Cure zijn wij bepalend als het gaat om poorttarieven van onze milieustraat. Is de portefeuillehouder voornemens om nog vóór september te kijken naar hogere tarieven voor afvalstromen die aanzienlijk duurder zijn geworden, zoals dakleer en lagere tarieven voor afvalstromen die goedkoper geworden zijn?
 4. De brief van Cure is van 28 juni 2023. Waarom ontvangen wij die brief pas na bijna drie weken?

Antwoorden

 1. De ODZOB hanteert een functieboek met functies gebaseerd op de HR 21 methodiek waar de functie van de directeur/secretaris onderdeel van uitmaakt. Deze is gewogen op niveau 15. De GGD heeft een functieboek waarin ook twee directiefuncties zijn opgenomen: Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en Directeur. De GGD heeft een tweehoofdige directie. Deze functies zijn gewogen in het kader van het functiewaarderingssysteem. De VRBZO hanteert functieprofielen volgens de FuWaSys methodiek waarin de functie van de directeur is ondergebracht in hoofdgroep VI, niveau e en een somscore van 67 (schaal 17). De MRE hanteert ook een functieboek met wegingen/waarderingen waarin de functie van directeur is opgenomen.
 2. Dit is een kwestie voor het Dagelijks Bestuur van Cure. Zij zijn bevoegd om te beslissen over de aanstelling, arbeidsvoorwaarden etc.. van de secretaris/directeur. Het college is wel de mening toegedaan dat het functiehuis een afgewogen geheel is waarbij het niet past om één functie daarbuiten te laten.
 3. Hiervoor verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief die wij op 13 juli aan u hebben gezonden. Op pagina 3 staat aangegeven hoe wij met deze vraag zijn omgegaan. (SvV: de brief hebben wij 'hier' bijgevoegd).
 4. Als u doelt op de verhoging van de functie van directeur dan kunnen wij dit als volgt verklaren: Alle functies zijn in het kader van het functiehuis opnieuw gewogen en ingeschaald met uitzondering van één functie: die van de secretaris/directeur. Deze is in 2021 voor het eerst gewogen en ingeschaald conform het profiel.
 5. Zie punt 4.
 6. Wanneer het gaat om het vervangen van bovengrondse containers (grindcocons) die aan vervanging toe zijn omdat ze aan het einde van de levensduur zijn, wordt hieraan zelfstandig door Cure uitvoering gegeven. De oude containers zijn bovendien niet voorzien van een elektronisch vol-meldingsysteem en dit systeem is voor de bedrijfsvoering van Cure namelijk zeer efficiënt en levert minder bijzet op. Wanneer het gaat om beleidskeuzes voor andere inzamelmethoden, dan ligt het besluit daarvoor bij de gemeenteraad.
 7. Met Cure is besproken dat zij in 2024 enkel de vervanging in gang zetten van bovengrondse containers die aan vervanging toe zijn en geen vervangingen uit te voeren die verband houden met beleidskeuzes.
 8. Uit informatie van Cure blijkt dat in vergelijking met 2022 de verwerkingstarieven voor 2023 van groenafval, huishoudelijk restafval en kerstbomen licht gestegen zijn en dat enkele andere afvalstromen waaronder dakleer, C-hout (geïmpregneerd hout), gipshoudend afval, puin en matrassen iets goedkoper zijn geworden. Het betreft hier echter tarieven voor 2023, de tarieven voor 2024 zijn op dit moment onbekend. Daarom zijn de tarieven die zijn genoemd in de begroting Cure 2024 inschattingen. Wij zullen bij het opstellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten de tariefontwikkelingen betrekken en daarvan opnieuw een inschatting laten maken.
 9. Deze brief is inderdaad op 28 juni opgesteld, maar is pas later verstuurd vanuit CURE omdat eerst de DB-leden en daarna nog de AB-leden hun akkoord moesten geven op de inhoud van de brief.

We hebben de antwoorden weliswaar ontvangen, maar beraden ons nog op de inhoud.

22 juni 2023: Vragen m.b.t. het inrichten van een laadpark op een parkeerterrein
Elektrische auto

Vraag:

Op 3 november 2022 heeft nagenoeg de gehele raad voor onze motie gestemd om uiterlijk na zes maanden te komen met een voorstel om een laadpark van 8 tot 10 plaatsen aan te leggen en zo mogelijk daarbij rekening te houden met het opwekken van zonne-energie op een gedeeltelijke overkapping van die plaatsen of beter nog met elektriciteit uit een waterstofinstallatie, waardoor het elektriciteitsnet niet extra wordt belast.

De gevraagde zes maanden zijn ondertussen al lang voorbij maar een voorstel hebben wij nog niet gezien. Daarom de vraag: wanneer kunnen wij het gevraagde voorstel tegemoet zien.

Het antwoord moest vóór 22 juli worden gegeven. Dat is niet gebeurd. Daarom hebben we wederom gevraagd naar de antwoorden. Op 8 augustus belde wethouder Bots met de opmerking dat hij niet graag het ambtelijk advies wilde doorsturen. Hij heeft gevraagd of wij een ambtelijk gesprek willen aangaan, om ons idee te belichten maar ook om de ambtelijke kant daarvan aan te horen. We hebben daarmee ingestemd mits het gesprek op korte termijn plaatsvindt.

12 juni 2023: Vragen m.b.t. veiligheidsplannen
Veiligheid

Op 29 september 2022 werd met algemene stemmen het amendement van Samen voor Valkenswaard aangenomen om het concept Regionale Veiligheidsplan aan te passen middels een alternatieve zienswijze. Aanvulling betrof “hoe betrek je de inwoners bij de veiligheidsplannen”. We hebben gezien dat u op 30 september 2022 de voorzitter veiligheidsregio heeft geïnformeerd over de alternatieve zienswijze. 
Welnu het concept Regionale Veiligheidsplan 2023-2026 dateert van 27 juni 2022.

Ons eigen Veiligheidsplan dateert van 2018 en heet Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022. In de tussentijd is er veel veranderd in de wereld en dus ook in Valkenswaard. In het laatste Lokale Veiligheidsplan, dat van 2018 dus, staat dat op het gebied van veiligheid en handhaving het beleid meer afgestemd wordt op de behoefte van de burgers. Integrale koppeling tussen beleid/wijkcoördinatie en uitvoering (toezicht en handhaving) is essentieel, zo is te lezen.

Vragen

 1. Wanneer kunnen we het definitieve Regionale Veiligheidsplan tegemoet zien?
 2. Maar hoe staat het met toezicht en handhaving?
 3. Klopt het dat het aantal Boa’s (Fte’s) erg mager is? Kun u aangeven hoeveel 
  Boa’s er daadwerkelijk inzetbaar zijn?
 4. Kunt u aangeven wanneer we het Lokale Veiligheidsplan kunnen verwachten en op welke manier u onze inwoners bij dit belangrijke item willen betrekken? 

Antwoorden

 1. Het RVP is op 10 november definitief vastgesteld. Op 16 november heeft u reactie op de ingediende zienswijze ontvangen. Zie bijlage voor het vastgestelde Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026.
 2. Veiligheid heeft een plek in het onlangs door het college vastgestelde uitvoeringsen handhavingsbeleid 2023-2026. Dit is opgesteld met input van alle relevante stakeholders. Zowel constructieve veiligheid, brandveiligheid als veiligheid in relatie tot ondermijning alsook milieu veiligheid. Voor het onderdeel milieu en brandveiligheid ligt het merendeel van de taken belegd bij de VRBZO en de ODZOB.
 3. Het aantal Fte (3) is vergelijkbaar met andere gemeenten van vergelijkbare 
  omvang. De huidige bezetting is inderdaad mager omdat we een vacature open hebben staan en tijdelijke uitval hebben. Dit compenseren we door tijdelijke inhuur. Daarnaast hebben we een stagiaire die deels inzetbaar is voor regulier werk.
 4. In de RIB van 1 juni (2023-375959) met de wijziging raadsagenda is aangegeven 
  dat de Kadernota Veiligheid verschuift van Q3 2023 naar Q4 2023, om op deze 
  manier ruimte te hebben om een beeldvormende bijeenkomst te organiseren met externe partijen en de input van deze bijeenkomst op een zorgvuldige manier te verwerken voor de oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomst.

5 juni 2023: Vragen m.b.t. voortgang coronaherstelplan
Corona

Op 24 november 2022 heeft de raad het Coronaherstelplan vastgesteld. In het plan 
staan diverse zaken die in 2023 het licht zouden zien. Het eerste half jaar van2023 is 
alweer bijna voorbij. Onze vragen hierover zijn vrij simpel. Voor vraag 2 vragen wij wel extra aandacht, omdat dit een onderwerp is waar je naar ons idee niet jaren later op terug kunt komen.

Vragen

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de afspraken uit het Coronaherstelplan
 2. Specifiek de vraag wat de stand van zaken is m.b.t. het onderdeel ‘herdenken’?

Antwoorden

 1. Het Corona Herstel Plan is conform uw besluit door ons in uitvoering. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief van 20 juni, waarin we u informeren over de aanpak en stand van zaken. (zie hier de brief).
 2. In samenwerking met het kernteam participatie wordt medio juni een vragenlijst uitgezet onder het inwonerspanel. Alle inwoners van Valkenswaard zijn op een of andere manier geconfronteerd met de coronapandemie. Via de vragenlijst wordt onderzocht waar de meeste behoefte aan is. Met de uitkomsten van de vragenlijst gaan we na de zomervakantie aan de slag om zo uiterlijk Q2 2024 het onderdeel herdenken uitgevoerd te hebben.

24 mei 2023: Vragen m.b.t. van rechtswege verleende vergunning Dommelseweg
gemeentehuis Valkenswaard

Op 24 mei hebben wij schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie dat voor het perceel Dommelseweg Sectie E914 (Daams) van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend. De bedoeling van de schriftelijke vragen is om die na beantwoording te kunnen bespreken in de commissie- of raadsvergadering. Wilt u de vragen zien, klik dan 'hier'. 

Op 4 juli 2023 ontvingen wij de volgende schriftelijke reactie van het college. 

3 mei 2023: Vragen m.b.t. project Groene Zone 
Solar system 2939560 1280

Wij zien de laatste tijd enkele berichten van mensen die grote spijt hebben dat ze
hebben deelgenomen aan het project Groene Zone. Klachten gaan over het niet
ontvangen van een toegezegd jaaroverzicht, het niet bereikbaar zijn van de
klantenservice tot aan het bij lange na niet halen van de gegarandeerde minimum
opbrengst. Eén inwoner geeft via Facebook zelfs aan dat hij twee extra panelen kan
krijgen, maar dan mag hij daarna nooit meer klagen. Die twee panelen zijn bedoeld om de beloofde opbrengst te halen, alleen in dit geval wordt de beloofd opbrengst dan weer met 28% verhoogd. Van enkelen weten we dat zij net als wij contact hebben gehad met dhr. G.J. van Schijndel van de gemeente. Die heeft naar alle beste mogelijkheden gehandeld en gereageerd. Hem treft zeker geen blaam. We weten ook dat niet de gemeente maar ‘de Groene Zone’ verantwoordelijk is. Maar ondanks dat toch enkele vragen aan u, omdat wij – de gemeente – uiteindelijk mensen wel hebben overgehaald om deel te nemen.

Vragen

 1. Wij zijn daarom benieuwd hoeveel klachten wij als gemeente rechtstreeks hebben ontvangen en waar deze hoofdzakelijk over gaan?
 2. Wijken wij daarmee af van de andere gemeenten die participeerden?
 3. Wat hebben wij tot nu toe kunnen betekenen voor de klagers?
 4. Wat doen wij als gemeente of wat kunnen wij als gemeente als blijkt dat klagers
  door de installateur niet serieus worden genomen of slecht worden geholpen?
 5. Kunnen wij als Project De Groene Zone stappen zetten jegens de installateur?

  Aanvulling op bovenstaande vragen:
  Nou worden wij weer opnieuw benaderd door mensen met de mededeling dat in contracten staat om panelen te reinigen, maar dat ze totaal onbereikbaar zijn dan wel niet reageren. Dus wordt er niets gereinigd.
 6. Mijn vraag is of wij als gemeente een bepaalde vorm van garant staan hiervoor
  en wat kunnen we aanvullend betekenen.

Antwoorden

Binnen het project De Groene Zone (DGZ) zijn er in Valkenswaard op 323 daken ruim
3.600 zonnepanelen gelegd. Vanaf de start in 2018 tot heden heeft een klein deel van
deelnemende inwoners contact gezocht het de gemeente met vragen, opmerkingen
en/of klachten over het project. Het gaat hierbij over zaken zoals bijvoorbeeld de
bereikbaarheid van de helpdesk of het niet naar verwachting functioneren van de installatie. Vrijwel alle zaken zijn na tussenkomst van de gemeente opgelost.

Zowel bij ons als gemeente als bij de projectgroep leeft niet het beeld dat het aantal
vragen, opmerkingen en klachten onacceptabel hoog is, of afwijkt van de
verwachtingen, ten opzichte van het aantal geplaatste installaties. Bij verre weg de
meeste deelnemers verloopt alles naar behoren.

 1. Indien inwoners klachten, vragen of opmerkingen hebben over de Groene zone
  worden deze voornamelijk telefonisch of per mail gemeld. Deze
  contactmomenten worden niet geregistreerd. Het is zodoende niet aan te geven hoeveel klachten wij ontvangen hebben.
 2. Klachten van individuele gemeenten worden niet door de projectgroep
  geregistreerd.
 3. Indien een inwoner contact opneemt wordt door de behandelend ambtenaar
  gezocht naar de best passende actie om de inwoner te helpen. Indien nodig kan de ambtenaar escaleren naar de projectgroep. In vrijwel alle gevallen kon op deze wijze de vraag of klacht van de inwoners afgehandeld worden.
 4. Indien een klacht of vraag niet naar tevredenheid opgepakt wordt door de
  serviceprovider kan de ambtenaar escaleren naar de projectgroep. De
  projectgroep neemt de coördinatie over en bewaakt de voortgang. Indien de
  projectgroep het nodig acht kan er een gesprek tussen de projectgroep en de
  directie plaatsvinden.
 5. Indien nodig treedt de projectgroep in contact met de directie van de
  serviceprovider. In alle voorgekomen gevallen is het vraagstuk door escalatie
  naar de directie opgelost en is het niet nodig gebleken om de serviceprovider in
  gebreken te stellen. Indien escalatie niet zou leiden tot een oplossing, kan als
  ultieme laatste stap de gemeente de overeenkomst opzeggen.
 6. Zie beantwoording bij vraag 3 en 4.
3 april 2023: Vragen m.b.t. fietsnietjes Gele Rijersplein en prullenbak
IMG 4376[1]

Naar aanleiding van een bericht op sociale media zijn wij benaderd door bewoners uit het centrum. Zij hebben in januari via e-mail contact gehad met één van de gemeentelijke medewerkers. Deze mensen is toegezegd dat intern zou worden doorgezet om aan de zijde van het Gele Rijersplein enkele fietsnietjes te plaatsen. Bijgaand een foto van de bedoelde locatie. Die voorziening is er (nog steeds) niet. Voorts zou intern zijn doorgegeven de vraag om tegenover het Weerderhuys (nabij de gedichtentafel) een prullenbak te plaatsen. Deze is bij de herinrichting verdwenen. Daarom de volgende vragen. 

Vragen.

 1. Op welke termijn kunnen de bewoners van de appartementen met de ingang aan de achterzijde op het Gele Rijersplein de fietsennietjes tegemoet zien?
 2. Op welke termijn kunnen wij een prullenbak tegenover het Weerderhuys tegemoet zien?

Antwoorden

 1. De fietsnietjes zijn ondertussen geplaatst.
 2. Deze prullenbak is in bestelling en staat ingepland om de komende weken geplaatst te worden.
30 maart 2023: Vragen m.b.t. skatepark sportpark Den Dries

Van het college ontvingen wij de raadsinformatiebrief 2022-221573 inzake het initiatief voor basketveld en het skatepark. Wij begrijpen dat door het aanleggen van het skatepark een wadi verplaatst moet worden naar de golfbaan. U verwacht nog dit jaar het skatepark aan te leggen. Daarover toch een vraag.

Vragen:

 1. Blijven de kosten voor het skatepark binnen het bedrag dat de raad daarvoor 
  heeft gevoteerd ook nu er extra werkzaamheden komen m.b.t. de wadi?
 2. Als dat niet zo is, komt u dan bij de raad voor extra geld, zoekt u de middelen elders binnen de begroting of is het gevoteerde bedrag ook voor u het maximum om uit te geven en past u daar het ontwerp op aan? 

Antwoorden

De kosten voor het skatepark blijven binnen het bedrag dat de raad daarvoor heeft 
gevoteerd. In het budget zijn ook kosten opgenomen om de skatebaan mooi in te 
passen en in te richten. Op de locatie bij de Wedert zijn deze kosten lager doordat er 
bijvoorbeeld al bankjes en fietsenstallingen zijn. De aanpassingen voor de wadi zijn iets hoger dan dit beschikbare bedrag maar doordat de huidige wadi niet goed functioneert en te klein blijkt te zijn is er ook behoefte vanuit het GRP om dit te verbeteren. In het GRP is een jaarlijks budget voor “meekoppelkansen” opgenomen waarbinnen de resterende kosten gedekt worden. 

22 maart 2023: Vragen m.b.t. kosten juridische procedure Attero

In de krant van vandaag staat een artikel over de uitspraak van de Hoge Raad inzake 
Attero. Deze rechtszaak loopt al zo'n tien jaar. De uitspraak houdt in dat een groep 
Brabantse gemeenten samen 15 miljoen moeten betalen. In onze regio gaat het om 5 miljoen. Naar aanleiding van het bericht hebben wij de volgende vragen.

Vragen

 1. Welk deel van de boete moet Valkenswaard betalen?
 2. Heeft het college hier begrotingstechnisch rekening mee gehouden?
 3. Hoe groot is ons deel van de procedurekosten?

Antwoorden

 1. Dit is nog niet bekend. De MRE maakt hiervoor een inventarisatie en 
  stelt hiervoor een plan van aanpak op. De MRE is in deze kwestie de 
  contractpartner. De MRE zal dus door Attero worden aangesproken. Als 
  zodanig was de MRE ook partij in de arbitrageprocedure en in de 
  gerechtelijke (vernietigings)procedures bij het Gerechtshof en de Hoge 
  Raad. De MRE heeft in deze procedures altijd gezegd dat het 
  verdelingsvraagstuk pas wordt opgepakt indien de procedures allemaal 
  zijn afgerond. Dat is nu (na deze uitspraak) dus het geval. Binnen het 
  MRE zal vanaf nu dus het vraagstuk over de verdeelsleutel gaan spelen.
  Valkenswaard stelt zich overigens op het standpunt dat zij in de 
  betreffende jaren voldoende restafval heeft aangeleverd en zodoende 
  geen boete zou hoeven te betalen en is hierover in gesprek met de 
  andere CURE-gemeenten.
 2. Wij hebben hiervoor altijd in de paragraaf Weerstandsvermogen melding 
  van gedaan. Er zijn geen middelen voor gereserveerd. Wij zullen in de 
  jaarrekening 2022, indien nodig, een voorziening treffen.
 3. Ook dit maakt onderdeel uit van het vraagstuk van de verdeelsleutel 
  waarop de MRE met een plan van aanpak zal komen
16 februari 2023: Vragen m.b.t. overlast van en gebrekkige communicatie door gemeente

Omwonenden van de Warande worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met allerlei activiteiten van de gemeente, waar zij last of hinder van ondervinden en waarover VOORAF niets aan communicatie met de omgeving plaatsvindt. 

Zo was er het weghalen van bomen achter het gebouw van de duivenclub. In plaats van tegen groen aan te kijken, kwam ineens een industrieterrein in beeld. In april 2021 hebben wij vragen gesteld omdat de bewoners plotseling een grond- en bestratingsmaterialenopslag voor hun deur zagen verschijnen o.a. vanwege de werkzaamheden bij de Stadselaan. Gevolg was langdurig overlast van vrachtverkeer en stof. Ook startte de gemeente met het zelf verwerken en omgooien van ‘Bokashi’. Wat overigens nog steeds gebeurt en wat ook meldingen bij ons van anderen oplevert. Gevolg: de omwonenden zitten lang in de stank. Communicatie niets.

Vorige week werden de omwonenden geconfronteerd met een publicatie van een omgevingsvergunning die op 31 januari 2023 is verleend voor het voormalige terrein waar buurtschap Stadsebergen hun corsowagen bouwde. Plan van de gemeente: nu een tijdelijke vergunning voor tien jaar en daarna een permanente inrichting voor de opslag van bestratingsmateriaal. Communicatie richting bewoners: wederom niets. Erger nog. Enkele bewoners hebben een paar jaar geleden zelf contact met de gemeente gezocht en hen werd beloofd het terrein te betrekken bij de groenstrook daarachter.

Wij als gemeente hebben onze mond vol van omgevingsdialoog. We leggen de zwaarste eisen op aan anderen. We hebben er onlangs nog besluiten over genomen. En ondanks dat lukt het ons telkens weer om niet te communiceren maar gewoon te doen. Daarom de volgende vragen.

 1. Hoe kan het dat u in het geheel niets of pas achteraf communiceert met de bewoners uit de buurt van de Warande?
 2. Wat gaat u m.b.t. communicatie doen aan de procedure rond gemeentelijke werkzaamheden?
 3. Is er een omgevingsvergunning verleend voor het bewerken van de bogashi? En als die er is dan willen we daar graag een afschrift van hebben. Als er geen vergunning is, bent u er dan mee bekend dat die er wel moet zijn?
 4. Bij de aanvraag van de vergunning van 31 januari 2023 is in het geheel niets terug te vinden over verkeersbewegingen. Waarom niet? Hoe weet u dat er dadelijk geen overlast ontstaat?
 5. Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
 6. Welk alternatief is er voor de opslag van de bestratingsmaterialen? Is het terrein aan de Dragonder dan niet meer in gebruik?

Antwoorden

Inleiding beantwoording door het college.

Bij de genoemde werkzaamheden aan de Stadselaan heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Daar zijn twee bijeenkomsten voor georganiseerd. Op 25 november 2021 hebben de omwonenden een brief ontvangen over het gebruik van de grond aan de Waranda als materiaaldepot. Gedurende het project is men persoonlijk bij omwonenden langs geweest die vragen of opmerkingen hadden over deze werkzaamheden. In 2019 zijn een aantal kapvergunningsvrije berken voorbij de duivenclub verwijderd, toen de nieuwe corso-opbouwplaats voor Stadsebergen werd aangelegd. Hiervoor is meer groen teruggekomen in de vorm van een haag en een rij bomen. Onze natuur is voor ons en voor onze inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we sinds kort besloten om elke kap van een boom te publiceren in het Valkenswaards Weekblad. Ook als daarvoor geen vergunning nodig is. Maar puur als transparantie en ter informatie.

De gemeente Valkenswaard is vooruitstrevend in de aanpak van de gevolgen voor klimaatsverandering, dit onder meer door zelf bokashi te maken. De gemeente draagt graag haar steentje bij in het tegengaan van klimaatverandering. In april 2021 heeft de gemeente een persbericht verzonden waarin zij uitlegt, waarom zij zelf bokashi maakt en wat de voordelen en nadelen daarvan zijn. Waarmee ook wordt bedoeld dat er geuroverlast zou kunnen ontstaan. Die hinder is afhankelijk van de weersomstandigheden, zijn kortstondig en de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Het bespaart daarnaast de gemeente circa 120k aan transport en afvoerkosten. Met bokashi organiseren we een verantwoord en duurzaam kringloopproces, waarmee we Valkenswaards bladafval verwerken.

Dan de antwoorden zelf

 1. Hoor de inleiding dat we wel hebben gecommuniceerd.
 2. We hadden hier beter kunnen communiceren met de bewoners.
 3. Nee. Het opslaan en verweken bevindt zich nog in een experimentele fase. En om die reden is er nog geen melding of vergunning voor. Na overleg met het team en evaluatie is alsnog besloten om te checken of kan worden volstaan met een melding of dat een vergunning moet worden aangevraagd. We zullen zorgen dat we conform de regels werken.
 4. Het gaat om de opslag van bestratingsmateriaal waarbij transportbewegingen hoofdzakelijk vanaf de werf zullen plaatsvinden. Dus niet meer verkeersbewegingen over de Warande.
 5. Er is van 23 januari zes weken de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de vergunning. Bezwaren worden beoordeeld en afhankelijk daarvan maken we een af weging om eventueel af te zien van de aanleg.
 6. Er is niet direct een alternatief. Als we afzien van het depot zullen we direct moeten afnemen bij de leverancier, wat minder efficiënt is en meer kosten meebrengt.
31 januari 2023: Vragen m.b.t. verwerking huishoudelijk afval tot positieve grondstof
gemeentehuis Valkenswaard

Vraag

Energiebedrijf RWE in Limburg heeft 100 miljoen subsidie gekregen ter ondersteuning van de realisatie van twee fabrieken. Een daarvan is bedoeld voor het maken van waterstof uit huishoudelijk afval. Onze vraag is of Cure contact heeft met RWE dan wel contact wil leggen met RWE om te zien of ook ons afval anders dan door verbranding kan worden verwerkt tot een positieve grondstof. Als er contact is geweest dan wel contact wordt gelegd, is die vraag om aan te geven wat er besproken is en wat de uitkomst van het gesprek is. 

Antwoord

Cure heeft op dit moment geen contact met RWE. Het restafval wordt verbrand bij 
Attero in Moerdijk waarbij energie en warmte wordt gewonnen. Deze overeenkomst 
loopt uiterlijk 1 februari 2028 af. Tot deze datum houdt Cure zich aan de overeenkomst. Ruim voor 1 februari 2028 zal Cure zich samen met Midwaste en waarschijnlijk ook met andere Brabantse gemeenten richten op de verwerking van het restafval dat we dan nog hebben. Hiervoor zullen we een nieuwe aanbesteding op de markt moeten brengen waarbij andere innovaties dan verbranden ook zeker de kans krijgen om hierop in te schrijven.
Cure heeft ook een onderzoek lopen naar nascheiding van restafval en wat er allemaal nog uitgehaald kan worden voordat het wordt verbrand. Nascheiding wordt gezien als aanvulling op bronscheiding (GFT, OPK, textiel, Glas, etc). Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de grondstofstromen (Bronscheiding wat moet, nascheiding wat kan). Dit onderzoek loopt al een tijdje en de uitkomsten hiervan worden samen met de resultaten van sorteeranalyses verwerkt in een integraal afvalplan.

10 januari 2023: Vragen m.b.t. woningbouwplannen Kerstroosstraat (De Graver)

Vragen

Op 13 december 2022 is het college akkoord gegaan met de herontwikkelingsplannen van de locatie Kerstroosstraat 20 (De Graver). Volgens het besluit komen er 22 betaalbare koopappartementen met in de plint maatschappelijke zorgvoorzieningen. In verband met dit besluit hebben wij gekeken naar de definitie van maatschappelijke zorg: de zorg en ondersteuning aan mensen die hun leven niet (meer) zelfstandig kunnen vormgeven. Daardoor kunnen ze soms beperkt meedoen in de samenleving. Er is meestal sprake van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos.

Over dit plan c.q. het besluit hebben wij de volgende vragen.

 1. Wat verstaat u onder betaalbare koopappartementen en op welke manier is 
  geborgd dat die appartementen ook betaalbaar zijn na realisatie?
 2. Als de definitie van maatschappelijke zorg klopt, past dit dan in die wijk? Met 
  andere worden verwacht u niet dat deze woonvorm c.q. vorm van zorgverlening teveel druk voor de wijk met zich meebrengt?
 3. Welke concrete afspraken zijn er of worden er gemaakt over het gebruik van de plint in de nieuwe situatie? 

Antwoorden

 1. Bij aanvang van de planvorming is gesproken over een prijsindicatie van 
  maximaal € 325.000,-. Gelet op de prijsontwikkelingen in de bouwsector 
  verwachten wij dat dit geen reëel uitgangspunt meer is, mede gelet op de 
  randvoorwaarden dat er een parkeerkelder moet worden gerealiseerd alsmede 
  een groene buitenruimte die ontmoeting stimuleert. Nu bekend is dat de Minister van Volkshuisvesting in het kader van de woondeals met gemeenten een prijsgrens hanteert van € 355.000,- voor de categorie betaalbare koop, willen we aansluiten bij deze definitie. Dat betekent dat we voornemens zijn om in de anterieure overeenkomst een maximale prijsgrens van € 355.000,- op te nemen. 
  Deze prijsgrens ligt tevens binnen de marges van de maximale koopprijs die de 
  gemeenteraad heeft vastgesteld voor de starterslening. Deze appartementen 
  worden met gebruik van een starterslening beter bereikbaar voor starters, 
  waarbij we ons realiseren dat dit slechts zal gelden voor een deel van de starters. De prijsgrens wordt geborgd in de anterieure overeenkomst, die zal worden gesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente.
 2. De achterliggende gedachte is om in de wijk een zorgfunctie of een 
  maatschappelijke functie mogelijk te maken die juist ondersteunend is aan de 
  wijk. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld in de betreffende wijk nu een medisch 
  zorgpunt met een huisarts en/of andere medische zorg. Nu de Graver als 
  zalencentrum en ontmoetingsruimte niet meer beschikbaar is in de wijk, willen 
  wij de mogelijkheden om in de wijk maatschappelijke functies toe te voegen 
  stimuleren door er fysiek ook ruimte voor te creëren. De ontwikkelaar heeft zich 
  bereid verklaard hier medewerking aan te willen verlenen. Het gaat dus om 
  functies die juist ondersteunend zijn aan de wijk.
 3. Er is nog geen overeenstemming met een of meerdere eventuele eindgebruikers van de plint. Door de beoogde functies wel mee te nemen in de ruimtelijke procedure stimuleren wij dat de ontwikkelaar actief in gesprek blijft en gaat met mogelijke eindgebruikers die dergelijke functies kunnen aanbieden. Concrete afspraken worden gemaakt, wanneer overeenstemming wordt bereikt met een of meerdere eindgebruikers
28 november 2022: Vragen m.b.t. energietoeslag

Zowel van inwoners als van zorgmedewerkers horen wij dat er nog enorm veel mensen wachten op hun energietoeslag. Zelfs mensen die in juni en juli de toeslag hebben aangevraagd, wachten - zo is de informatie - nog op hun geld. Wij begrijpen dat de organisatie mogelijk is overvallen door de grootte van de taak die vanuit het rijk bij ons is neergelegd. Maar anderzijds begrijpen we ook dat veel mensen die financieel amper de zaak overeind houden, zitten te smachten op die bijdrage.

Bij de behandeling van de begroting op 3 november jl. is een motie van ons aangenomen (Motie Inzet kennis inwoners) om bij bepaalde processen inwoners te laten ondersteunen. Het college heeft die motie op 8 november ook overgenomen.

Wij stellen onze vragen vooral omdat we alle mogelijkheden willen bekijken om te voorkomen dat mensen die al in de problemen zitten, daar nog verder in zakken.

Vragen

 1. Kunt u ons nader informeren omtrent het aantal aanvragen dat ontvangen is, hoeveel behandeld, welke gelden er al zijn betaald e.d.?
 2. Kunt u ook een kernachtige toelichting geven op de procedure m.b.t. aanvragen?
 3. Als aanvragers de brief ontvangen dat de toelage is toegewezen, hoe lang duurt het dan voordat zij de toelage ontvangen?
 4. Klopt het dat wij nog een grote achterstand hebben en als dat zo is kunt u dan toelichten waar dit aan ligt?
 5. Als de werkdruk op dit vlak te hoog is, is dit niet juist een voorbeeld om een aantal inwoners te vragen om bv een deel van het administratieve werk uit te voeren? Of is het bv mogelijk om ambtenaren die daar voor open staan om overuren te laten maken om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen? De kosten zouden verhaald kunnen worden uit de vrijgemaakte gelden inzake energie wat ons betreft.
 6. Is het eventueel mogelijk om mensen versneld een toelage te geven vanuit de 175.000 Euro die is vrijgemaakt op 3 november jl. o.b.v. het amendement Voorziening energielasten?

Antwoorden

 1. Er zijn voor Valkenswaard 793 aanvragen energietoeslag behandeld (Dit is exclusief maatwerk bijzondere bijstand. Deze aanvragen worden namelijk geregistreerd onder bijzondere bijstand, niet onder energietoeslag). Er is afgerond € 1.030.000 toegekend/betaald. Inwoners die in juni/juli een aanvraag hebben ingediend, zouden inmiddels een besluit (en betaling) moeten hebben ontvangen. Er zijn nog veel aanvragen die moeten worden afgehandeld (ongeveer 850 t/m heden). Dit zijn aanvragen A2-breed (er zijn geen aantallen per gemeente zichtbaar, omdat ze nog niet in het systeem staan). Op basis van
  ervaringsgegevens schatten we in dat er voor 2022 nog 500 aanvragen
  energietoeslag voor Valkenswaard behandeld moeten worden. We verwachten
  dat we de aanvragen 2022 voor 1 maart 2023 afgehandeld hebben.
 2. Er zijn 2 sporen voor de energietoeslag.
  Ambtelijke toekenning: dit betreft inwoners van wie we weten dat ze binnen de
  inkomensgrens vallen. Deze mensen hebben de energietoeslag ontvangen.
  Dit is afgerond. Aanvragen energietoeslag: dit betreft inwoners van wie we gegevens moeten ontvangen ter beoordeling.
  We volgen in de beoordeling de volgende procedure:
  * We handelen af op volgorde van binnenkomst
  * Bij incomplete aanvragen geven wij tweemaal 10 werkdagen de tijd om
  ontbrekende stukken aan te leveren.
 3. Zodra de energietoeslag is toegewezen, wordt deze altijd op de dinsdag of
  donderdag daarna uitbetaald.
 4. Dit klopt (zie aantallen beantwoording vraag 1). Dit komt door de vele aanvragen die binnenkomen. Dit is overigens een landelijk
  beeld. Er is, naar ons weten, nog nooit een minimaregeling geweest die zo’n
  daadwerkelijk groot bereik t.o.v. potentiële doelgroep had. Het is uiteraard
  positief dat inwoners ons goed weten te vinden. Dit staat echter op gespannen
  voet met de beschikbare (en te krijgen) capaciteit in deze arbeidsmarkt. Daarbij
  werden spreekuren ook overbelast door 3x zoveel vragen als normaal. Dit stond
  nog los van de daarvoor speciaal ingelaste spreekuren.
  Ook is de procedure m.b.t. het beoordelen van de aanvragen veel omvattender
  dan van tevoren gedacht. Hiermee hangt samen dat aanvragen energietoeslag
  van veelal ‘niet klanten’ zijn en deze dus allemaal handmatig in het systeem
  moeten worden gezet.
  Daarnaast is er een maatwerk-variant voor hoge energiekosten door inzet
  bijzondere bijstand met bijbehorende voorwaarden. Een aanvraag energietoeslag kost 2 uur. Een bijzondere bijstand-aanvraag hoge energiekosten kost 8 uur en is daarmee nog veel bewerkelijker.
 5. We sympathiseren met uw idee. Ook wij brengen graag een versnelling aan in de afhandeling, zodat inwoners zo snel mogelijk de energietoeslag krijgen.
  We hebben al wat ervaring met het inzetten van bijvoorbeeld een stagiaire voor
  een gedeelte van het werkproces. Dit leverde toch te weinig op. Er is
  geïnventariseerd of er collega’s waren binnen de 4 organisaties die uren hierop
  konden inzetten. Dit heeft helaas niets opgeleverd. Wel hebben we
  overwerkavonden georganiseerd waarbij ook klantmanagers geholpen hebben.
  Het is belangrijk om medewerkers in te zetten die expertise hebben in het
  beoordelen van dergelijke vragen. Dit moet zorgvuldig gebeuren. We hebben al
  geruime tijd een vraag voor inhuur van medewerkers hiervoor open staan.
  Omdat nagenoeg alle gemeenten met dit probleem kampen, is de vraag naar
  dergelijke medewerkers erg groot en heeft het tot op heden nog niet geleid tot
  extra ingehuurde capaciteit.
 6. Het is lastig om een toelage versneld te geven. We zijn als gemeente gebonden aan bepaalde wetgeving en procedures, die helaas tijd vergen. Onder alle verstrekkingen die we doen, moet een bestuurlijk besluit en een beschikking liggen.
  Toelage als voorschot op energietoeslag
  We gaan ervan uit dat u bedoelt dat de toelage verstrekt wordt als een soort
  voorschot (voor energietoeslag voor de huishoudens, van wie de aanvraag nog niet beoordeeld is). Dit is echter helaas niet mogelijk. Een voorschot wordt namelijk alleen verstrekt als duidelijk is dat iemand recht heeft op de voorziening.
  Er moet dus al duidelijkheid zijn of iemand binnen de inkomensnorm valt.
  En dat is juist hetgeen dat beoordeeld moet worden bij een aanvraag
  energietoeslag.
24 november 2022: Vragen m.b.t. wegwerkzaamheden Geenhovensedreef

Vraag

Al lange tijd horen wij geen inhoudelijke bijzonderheden meer over de geplande 
werkzaamheden aan de Geenhovensedreef. Graag horen wij van u wat de planning is en zien wij ook graag hoe de uitvoering gaat plaatsvinden. Kunt u tevens aangeven op welke wijze er op dit moment met omwonenden overleg wordt gevoerd en in welke mate met wensen uit de omgeving rekening wordt gehouden? 

Antwoorden

De plannen en toelichting daarop zijn inmiddels gepubliceerd, zie ook:
www.valkenswaard.nl/werkzaamheden-geenhovensedreef
De aanwonenden hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.
De aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren bestaan o.a. uit het vergroten van de bestaande oversteekpunten voor fietsers, het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken en nieuwe oversteekpunten op de kruising 
Geenhovensedreef/Kempischebaan. De gekozen oplossingen zijn mede tot stand 
gekomen in overleg met de Verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, waaraan 
deelnemend Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Sportverenigingen Den Dries, 
Wijkcommissie Geenhoven en de scholen aan de Haagstraat. De werkzaamheden moeten in detail nog verder worden uitgewerkt waarbij we uitgaan van een uitvoering in het najaar van 2023. Dit moment van uitvoering is afgestemd op 
de werkzaamheden in het centrum, o.a. de Eindhovenseweg.

20 november 2022: Vragen m.b.t. geld voor bereikbaarheid van de regio

Vorige week is bekend gemaakt dat de regio Eindhoven van het rijk bijna een miljard Euro krijgt voor de bereikbaarheid van de regio. Regiogemeenten, provincie en het bedrijfsleven zouden geld bijleggen, waardoor er een totaal te besteden bedrag zou zijn van ongeveer 1,6 miljard. Volgens het ED vindt er een bepaalde verdeling van de middelen plaats. Gesproken wordt over de A58, het spoor bij het station in Eindhoven, het ondergronds busstation, een busbaan naar ASML en de High Techcampus en woningbouw. En Helmond ontvangt 16 miljoen voor woningbouw. Allemaal zaken die hard nodig en wenselijk zijn. Maar toch bekruipen ons de volgende vragen.

Vragen

 1. Welk bedrag legt Valkenswaard bij om de genoemde doelen te bereiken?
 2. Waar blijft in deze hele discussie de lijn voor het hoogwaardig openbaar vervoer tussen Eindhoven via Valkenswaard naar Hasselt en terug?
 3. Wordt er nog ergens in de regio structureel over deze lijn gesproken?
 4. Dat Helmond 16 miljoen ontvangt lijkt er bijna op om hen een zoethoudertje te geven, omdat zij ook een ‘grote’ gemeente zijn. Maar ondertussen kampen alle regiogemeenten met hetzelfde probleem i.r.t. woningbouw. Waar en op welke wijze is de verdeling van het geld besproken en afgehandeld?
 5. Heeft ons college stappen gezet om ook middelen te krijgen uit de grote pot en zo ja, welke stappen en wat is het gevolg daarvan? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden volgen in december

29 september 2022: Vragen m.b.t. 'Boomspiegelfeest'

Van 1 oktober tot en met 9 oktober is het nationale Boomspiegelfeestweek. 
De boomspiegel, die lege en zanderige grond rondom een boom in de stoep, is een 
perfecte plek om je dorp te vergroenen. Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit en is een fijne plek voor wilde bijen, vlinders en andere insecten.

Vragen

 1. Klopt het dat de gemeente hier niet aan deelneemt? We kunnen hier namelijk niets over terug vinden.
 2. Als dat klopt, voor dit jaar is het te laat natuurlijk, maar kunnen we hier 
  volgend jaar aan deelnemen? Lijkt naast de geveltuintjes een mooie aanvulling 
  om te vergroenen.
 3. Of is er anderszins in de gemeente al aandacht voor boomspiegels?

Antwoord:

 1. Het klopt. Wij hebben ons daar niet voor aangemeld.
 2. Wij werken mee aan operatie 'Steenbreek'. Daar doen we ook veel voor. We verdelen onze capaciteit op die taken waar we het meeste rendement van verwachten. Valkenswaard kan nog grote slagen maken m.b.t. biodiversiteit. Zo zetten we ons nog steeds in op verduurzamen van bermen. Ook zijn we bezig met steeds meer weilanden die we inzaaien met bloemrijk grasland. Zo krijgen we grotere lappen met resultaat. 
 3. Burgerinitiatieven m.b.t. boomspiegels ondersteunen we wel. We willen daar ook graag bij helpen. We pakken het graag op als de capaciteit het toelaat maar mikken op grootste rendement. Ik kan nog niet vooruitlopen op volgend jaar maar we volgen het wel.
22 augustus 2022: vragen over vergunningen springwedstrijden Tops

Toelichting:

Op dit moment ligt het Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 249-255 ter inzage. Op basis van artikel 5.3.5 is het mogelijk om tijdelijke verblijfshuisvesting te hebben. Daarvoor zijn diverse voorwaarden gesteld waaronder:

 1. de gebruikers dienen elders hun hoofdverblijf te hebben;
 2. de tijdelijke huisvesting duurt maximaal 6 maanden;

 Voor de doelstelling van dit artikel (5.3.5) wordt in de praktijk vaker de term ‘logies’ gebruikt. O.b.v. jurisprudentie (zie bv 201907532/1/R1) kan een maximale termijn van 6 maanden voor tijdelijk verblijf / logies worden gekozen. Kernpunten daarbij zijn echter wel dat:

 • personen niet in de BRP worden geregistreerd.
 • de locatie niet wordt beschouwd als gevoelige bestemming
 • er gekeken wordt naar de werkelijke milieubelasting (je sluit bv aan bij ‘milieuzonering nieuwe stijl 2019 dat weliswaar nog niet formeel is vastgesteld maar door VNG wel wordt geadviseerd om in afwegingen mee te nemen).

Het valt ons op dat in de begripsbepalingen geen definitie is opgenomen van tijdelijke verblijfshuisvesting of liever nog ‘logies’. Voorts valt het op dat er geen verwijzing wordt gemaakt naar de Wet BRP, waar een verplichting is opgenomen om je te laten registreren op het moment dat je vier van de zes maanden hier verblijft. Op de website van de gemeente zien wij verder dat op 4 juli 2022 een voornemen is gepubliceerd om dhr. G. Dabrowski uit de BRP te verwijderen, omdat hij niet meer op de Maastrichterweg 249-255 woonachtig is. In het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan is ook evenementparkeren opgenomen op het grasveld tegenover het bedrijf van Tops. Dat terrein wordt daar nu al voor gebruikt, terwijl dit niet als zodanig is bestemd. Sterker nog: bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied II is die bestemming juist geschrapt, omdat er dan sprake zou zijn van een nieuwe activiteit. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende concrete vragen.

Vragen:

 1. Waarom is tijdelijke verblijfshuisvesting of liever nog ‘logies’ niet opgenomen in de begripsbepalingen? Zou dit niet meer duidelijkheid verschaffen?
 2. Klopt het dat de locatie voor tijdelijke verblijfshuisvesting jaarrond voor tijdelijke verblijfshuisvesting mag worden gebruikt en dat de zes maanden uit artikel 5.3.5 voor de verblijvende persoon individueel geldt?
 3. Waarom is er geen maximum opgenomen van het aantal personen dat op hetzelfde moment op de locatie voor tijdelijke verblijfshuisvesting kunnen verblijven?
 4. Op welke wijze beoordeelt u de periode van zes maanden? Moet dit een aaneengesloten periode zijn of tellen bv vakanties naar het thuisland (al dan niet met een maximum aantal dagen) niet mee?
 5. Op welke manier gaat u i.r.t. handhaving om met de termijn van 4 van de 6 maanden verblijf om je in te schrijven in de BRP, hetgeen dan ook niet meer wordt gezien als tijdelijk verblijf (logies) maar ‘wonen’. Zie daarvoor ook uw eigen opmerking m.b.t. de uitschrijvingen die u publiceert.
 6. Op grond waarvan mag het evenementparkeren dat we nu waarnemen op een niet als zodanig bestemd grasveld plaatsvinden? Indien daartoe een omgevingsvergunning of anderszins een vergunning is verleend, verzoeken wij deze aan ons te doen toekomen.

Antwoorden:

 1. Het bepaalde in artikel 5.3.5. van de planregels van het bestemmingsplan is
  overgenomen uit de voorgaande bestemmingsplannen “Maastrichterweg 249,
  Equidome Topsport” en het bestemmingsplan “Buitengebied (2013)”. Binnen
  deze bestemmingsplannen werd het reeds mogelijk gemaakt om de bestaande
  bedrijfsbebouwing onder voorwaarden te gebruiken ten behoeve van de
  tijdelijke verblijfshuisvesting ten behoeve van en in het kader van de
  uitoefening van hippische (sport)activiteiten. Er is geen specifieke reden waarom de begrippen “logies” en “tijdelijke verblijfshuisvesting” niet zijn opgenomen in de begripsbepalingen. Te meer ook dat in het geval onduidelijkheid bestaat over een begrip verwezen wordt naar
  het “Van Dale”. Desalniettemin bestaan er op voorhand ook geen bezwaren de begrippen op te nemen in het bestemmingsplan. In overleg met de initiatiefnemers zullen we dit ook meenemen. De begrippen “gastenverblijf” en “groomverblijf” zijn overigens wel opgenomen in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan.
 2. Correct.
 3. Er wordt binnen het bestemmingsplan een onderscheid gemaakt tussen
  enerzijds de bestaande rechten tot het gebruiken van de bestaande
  bedrijfsbebouwing ten behoeve van tijdelijke verblijfshuisvesting (ten dienste
  van de hippische activiteiten) en anderzijds de nieuwbouw van een
  gastenverblijfsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheden die nu mogelijk wordt gemaakt.
  De eerste mogelijkheid biedt een maximum aan 400 m2 aan bebouwing dat
  gebruikt mag worden. Zoals uit artikel 5.3.5. sub a kan worden opgemaakt
  betreft het hier met name tijdelijke verblijfshuisvesting van “personeel”.
  De tweede mogelijkheid biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een
  gastenverblijfsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheden (maximaal 60
  kamers), inclusief horecafaciliteiten en bijbehorende voorzieningen, zoals een
  kelder met parkeervoorzieningen. Deze accommodatie biedt verblijfshuisvesting voor “gasten”, kopers, eigenaren, enz. van paarden. Hier wordt het maximum gesteld op maximaal 60 kamers.
 4. Hierbij wordt gekeken naar de netto verblijftijd per jaar, dus overeenkomstig
  het nachtregister op jaarbasis.
 5. Conform BRP, hierin is dit wettelijk vastgelegd. Dientengevolge gaan wij
  initiatiefnemer vragen de planregels zodanig aan te passen, zodat deze
  aansluiten op de BRP en eenvoudiger handhaafbaar zijn.
 6. Ten behoeve van de evenementen is in 2019 een meerjaren
  evenementenvergunning verleend. Hierin zijn op een tekening de betreffende
  gronden opgenomen/aangewezen ten behoeve van evenement/parkeren. In
  2019 is hier tevens een omgevingsvergunning voor afgegeven voor het gebruik
  in afwijking van het bestemmingsplan. Deze vergunningen zijn als bijlage aan
  de beantwoording toegevoegd. In 2022 is hier geen separate
  omgevingsvergunning voor aangevraagd.
9 augustus 2022: vragen over ontheffing sluitingsuur Ditisit

Vraag:

Samen met de fractie van Vote hebben wij een aantal schriftelijke vragen gesteld rond de problemen m.b.t. de ontheffing voor het sluitingsuur van café Ditisit. Het college heeft die vragen beantwoord. De brief met vragen en antwoorden treft u 'hier' aan.

16 mei 2022: Vragen met betrekking tot de begroting van Cure

Cure heeft de gemeenteraad een ontwerpbegroting voorgelegd. Daar hadden wij nogal wat vragen over. Zeker naar aanleiding van allerlei plannen om te komen tot een nascheidingsinstallatie. De volgende vragen hebben wij gesteld.

Vragen:

 1. Op pagina 2 van de ‘Valkenswaardse bijlage’ wordt gesproken over “pacht terrein nascheidingsfabriek. (a.g.v. besluit bestuur)”. Betreft dit hetzelfde bedrijfsterrein als bedoeld op pagina 6 van de conceptbegroting waar “pacht achterterrein” wordt genoemd?
 2. Tot nu toe is altijd gesproken over de mogelijke realisatie van de nascheidingslocatie buiten Eindhoven. Op pagina 14 van de ontwerpbegroting valt Cure ook terug in algemeenheden en verwijzing naar ‘in Oost-Brabant’. Welk besluit heeft het bestuur hier genomen? Op welke gronden?
 3. Waarom moeten wij in het ED lezen dat de nascheidingslocatie mogelijk toch in Eindhoven komt? Had het niet in de lijn gelegen dat wij worden bijgepraat door onze portefeuillehouder?
 4. Wat is er precies besloten m.b.t. de nascheidingslocatie?
 5. Welke kosten zijn er op dit moment te verwachten m.b.t. de scheidingslocatie?
 6. In februari 2022 is ons initiatiefvoorstel inzake PBD aangenomen door de raad. Daarna hebben we ruim twee maanden moeten wachten op het aanbrengen van stickers. Nog geen twee weken later zagen de stickers er uit als op de drie foto’s in de bijlage bij deze vragen. Op pagina 13 van de ontwerpbegroting staat: bij 2.1: “Dienstverlening: …. bieden van een op maat gemaakt, hoog serviceniveau aan de inwoners.” Ook staat er bij doelstellingen: “Naar
  de inwoners helder communiceren en dit (continue) verbeteren”.
  Bent u het met ons eens dat het aanbrengen van stickers niet alleen lang op zich heeft laten wachten maar vooral dat het resultaat niet in verhouding staat tot het gewenste serviceniveau en communicatie waar onze inwoners voor betalen?
 7. Op pagina 16 van de ontwerpbegroting staat dat Cure in 2024 voor 2,5 miljoen gaat investeren in onze milieustraat. Is dat in uw ogen nog wel gewenst nu algemeen bekend is dat we beter een grotere locatie moeten zoeken en inrichten?
 8. Wij worden graag meegenomen in de plannen die u volgens de ontwerpbegroting heeft (zie pagina 17 laatste aandachtsbolletje) om te komen tot een hoger scheidingspercentage?

Antwoorden

 1. Van Cure hebben wij de volgende antwoorden ontvangen.
  Dat klopt.
 2. De voorbereidingen voor een aanbesteding van een sorteerfabriek zijn in volle gang. In dit proces is de locatie in Eindhoven (Pacht terrein) als meest gewenste optie opgenomen. Dit zal ook in een aanbesteding als zodanig worden opgenomen.
 3. De eerstvolgende bestuurlijke bijeenkomst over de NSI vindt plaats in juni. Naar aanleiding van dit overleg zal er weer worden gecommuniceerd over de voortgang.
 4. Zie 3.
 5. Tot op heden zijn de kosten voor Valkenswaard € 2.800,- Geweest. Welke kosten er nog gemaakt moeten worden kan op dit moment nog niet aangegeven worden. Er is € 2.300,- begroot voor Valkenswaard in 2023.
 6. Bij de vragen zijn geen foto’s aangetroffen. De raadsvergadering vond plaats op 24 februari, de stickers zijn aangebracht op maandag 11 april, dus 6 ½ week later. Voor de stickers werd een ontwerp gemaakt. Dat werd besproken met medewerkers van het team RB en van Communicatie. Vervolgens zijn aanpassingen doorgevoerd en is een definitief ontwerp gemaakt. Vervolgens werden de stickers vervaardigd en aangebracht.
 7. De 2,5 miljoen is een reservering om wanneer een nieuwe en betere locatie in beeld komt ook te kunnen handelen. Die is dus niet om de huidige voor 2.5 miljoen op te knappen.
 8. De plannen zijn nagenoeg gereed, maar nog niet toegezonden of besproken met het team RB of de portefeuillehouder. Zodra de plannen ontvangen zijn, zullen wij u informeren.

21 april 2022: vragen over het project geveltuintjes en boomspiegels

Vraag:

In 2021 hebben wij ons samen met het CDA ingezet om meer geveltuintjes en aanplant van boomspiegels te realiseren. Met een pilot voor drie straten is dat toen opgepakt. Het laatste bericht hierover ontvingen wij op 5 oktober vorig jaar. Het bericht eindigde als volgt: “Het is opmerkelijk hoe enthousiast en positief de deelnemers zijn rondom dit onderwerp! In totaal hebben we nu 26 deelnemers. De daadwerkelijke aanleg start in de week van 11 oktober.”

 We zitten nu in het plantjaar 2022. Er zijn kennelijk veel enthousiaste inwoners en wij verwachten dat die er veel meer zijn in Valkenswaard. De afspraak was om het project verder uit te rollen. Daarom de vragen:

 1.  Wat is de stand van zaken van de pilot?
 2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het uitrollen van het project?

Antwoorden

 1. De eerste ronde is gerealiseerd. Afgelopen week is de inschrijving van de tweede ronde beëindigd. Er zijn 30 aanmeldingen. Zij komen nu in een inventarisatietraject, waarbij de wensen en de mogelijkheden worden besproken Vervolgens zal een definitieve lijst worden samengesteld en kan de uitvoering in september / oktober plaatsvinden.
 2. Aangezien dit binnen bestaande werkbudgetten moet worden uitgevoerd benaderen we jaarlijks een aantal kansrijke straten en breiden we het project dus elk jaar uit. Nu worden dat de Wolbergstraat, de Hazestraat, de Bunderstraat, Peperstraat, Nieuwstraat en klinkerstraat benaderd.

Vraag:

In 2021 hebben wij ons samen met het CDA ingezet om meer geveltuintjes en aanplant van boomspiegels te realiseren. Met een pilot voor drie straten is dat toen opgepakt. Het laatste bericht hierover ontvingen wij op 5 oktober vorig jaar. Het bericht eindigde als volgt: “Het is opmerkelijk hoe enthousiast en positief de deelnemers zijn rondom dit onderwerp! In totaal hebben we nu 26 deelnemers. De daadwerkelijke aanleg start in de week van 11 oktober.”

 We zitten nu in het plantjaar 2022. Er zijn kennelijk veel enthousiaste inwoners en wij verwachten dat die er veel meer zijn in Valkenswaard. De afspraak was om het project verder uit te rollen. Daarom de vragen:

 1.  Wat is de stand van zaken van de pilot?
 2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het uitrollen van het project?

Antwoorden

 1. De eerste ronde is gerealiseerd. Afgelopen week is de inschrijving van de tweede ronde beëindigd. Er zijn 30 aanmeldingen. Zij komen nu in een inventarisatietraject, waarbij de wensen en de mogelijkheden worden besproken Vervolgens zal een definitieve lijst worden samengesteld en kan de uitvoering in september / oktober plaatsvinden.
 2. Aangezien dit binnen bestaande werkbudgetten moet worden uitgevoerd benaderen we jaarlijks een aantal kansrijke straten en breiden we het project dus elk jaar uit. Nu worden dat de Wolbergstraat, de Hazestraat, de Bunderstraat, Peperstraat, Nieuwstraat en klinkerstraat benaderd.

Vraag:

In 2021 hebben wij ons samen met het CDA ingezet om meer geveltuintjes en aanplant van boomspiegels te realiseren. Met een pilot voor drie straten is dat toen opgepakt. Het laatste bericht hierover ontvingen wij op 5 oktober vorig jaar. Het bericht eindigde als volgt: “Het is opmerkelijk hoe enthousiast en positief de deelnemers zijn rondom dit onderwerp! In totaal hebben we nu 26 deelnemers. De daadwerkelijke aanleg start in de week van 11 oktober.”

 We zitten nu in het plantjaar 2022. Er zijn kennelijk veel enthousiaste inwoners en wij verwachten dat die er veel meer zijn in Valkenswaard. De afspraak was om het project verder uit te rollen. Daarom de vragen:

 1.  Wat is de stand van zaken van de pilot?
 2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het uitrollen van het project?

Antwoorden

 1. De eerste ronde is gerealiseerd. Afgelopen week is de inschrijving van de tweede ronde beëindigd. Er zijn 30 aanmeldingen. Zij komen nu in een inventarisatietraject, waarbij de wensen en de mogelijkheden worden besproken Vervolgens zal een definitieve lijst worden samengesteld en kan de uitvoering in september / oktober plaatsvinden.
 2. Aangezien dit binnen bestaande werkbudgetten moet worden uitgevoerd benaderen we jaarlijks een aantal kansrijke straten en breiden we het project dus elk jaar uit. Nu worden dat de Wolbergstraat, de Hazestraat, de Bunderstraat, Peperstraat, Nieuwstraat en klinkerstraat benaderd.
28 maart 2022: vragen over woningbouwplannen Stakenborgakker

Vraag:

Op 15 maart jl. heeft u besloten drie percelen aan de Stakenborgakker openbaar te verkopen. Enkele bijzonderheden uit uw besluit:

 • Zelfbewoningsplicht van 5 jaar
 • Prijzen 155K, 126K respectievelijk 167K
 • Vaste verkoopprijzen hanteren bij meer gegadigden.

 Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1.  Op basis waarvan kiest u voor een zelfbewoningsplicht van 5 jaar? Hebt u andere termijnen of zelfs permanent overwogen?
 2. Hoe groot zijn de drie percelen? Hoe bent u gekomen tot de genoemde prijzen per perceel?
 3. Waarom kiest u voor vaste verkoopprijzen? Waarom kiest u er in deze tijd niet voor om de percelen aan te bieden per opbod vanaf de genoemde prijzen?
 4. Kunnen de percelen ook verkocht worden aan starters die gezamenlijk ruwbouw laten zetten en zelf afwerken via een CPO? (In dit geval wat ons betreft zonder opbod).
 5. Kunnen uit die percelen ook meerdere percelen voor starters koopwoningen gevormd worden?
 6. In de besluitenlijst vinden wij niets terug om alleen potentiële kopers uit Valkenswaard te laten meedingen en niet van andere gemeenten, zodat het de doorstroming in Valkenswaard bevordert. Heeft u dit gekozen of waarom niet?
 7. In de besluitenlijst vinden wij niets terug om alleen potentiële kopers van een bepaalde leeftijd te laten meedingen, zoals bv. senioren. Dat zou doorstroming kunnen bevorderen. Heeft u dit gekozen of waarom niet?
 8. Kunnen bouwactiviteiten op deze drie percelen verstorend werken op de bouwactiviteiten van de andere woningen op de Stakenborgakker? Zijn hierover afspraken gemaakt met Woningbelang?
 9. op welke wijze maakt u uw keuze voor een makelaar?

Antwoorden

 1. We vinden een termijn van vijf jaar een redelijke termijn voor een zelfbewoningsplicht. Een langere termijn of zelfs permanent bewoning is niet realistisch, omdat je potentiële kopers niet voor een langere termijn kunt verplichten om in een woning te blijven wonen. Binnen een termijn van vijf jaar kunnen we onder voorwaarden instemmen met een mogelijke verkoop. Met het instellen van de termijn van vijf jaar willen we voorkomen, dat kopers gaan speculeren met de grond en/of er zelf niet gaan wonen. Dit lijkt juridisch houdbaar, mits het middel in verhouding staat tot het doel van anti-speculatie. maar er zitten haken en ogen aan het instellen van een zelfbewoningsplicht. Als het middel tot doel heeft om te sturen op een woonruimteverdeling kan dat naar het oordeel van een rechter een schending van het verbod op détournement de pouvoir opleveren, omdat het niet gaat om ruimtelijke belangen.

 2. De percelen zijn respectievelijk 293, 220 en 272 m2 groot. De prijs is tot stand gekomen door een taxatie en een tweetal voorstellen van de twee plaatselijke makelaars. 

 3. We hebben gekozen voor vaste prijzen voor de kavels om iedereen evenveel kans te geven voor de aankoop, anders heeft een potentiële koper met meer financiële draagkracht een voordeel. We hechten veel belang aan het gelijkheidsbeginsel.

 4. In principe zou dat kunnen, het is echter niet onze insteek. Het betreft slechts drie kavels, de drie kavels liggen niet aaneengesloten en zijn hierdoor minder geschikt voor CPO. De kavels dienen bovendien voor een stedenbouwkundig goede aansluiting op de bestaande omgeving. Kleine, betaalbare woningen liggen dan niet voor de hand.

 5. De drie percelen zijn niet verder te splitsen in meerdere kavels, gelet op omvang en de afzonderlijke ligging t.o.v. elkaar. Zie ook antwoord bij vraag 4.

 6. We hebben bewust niet gekozen voor een bepaalde categorie kopers, omdat hiervoor geen gemeentelijk beleid is vastgelegd en hierdoor beleidsregels ontbreken om een categorie kopers te bevoordelen of uit te sluiten. Indien dat gewenst is, zal hiervoor eerst beleid moeten worden opgesteld, zeker omdat ook aan het verlenen van voorrang aan eigen inwoners eveneens wettelijke randvoorwaarden worden gesteld en juridische haken en ogen zitten (zie ook de context van de zelfbewoningsplicht in het antwoord op vraag 1). Vooralsnog gaan wij uit van het gelijkheidsbeginsel, dat iedereen evenveel kans moet hebben op de aankoop.

 7. Zie het antwoord bij vraag 6.

 8. Er zijn nog geen concrete werkafspraken gemaakt met Woningbelang over de bouwactiviteiten in relatie tot de kavels. Woningbelang start in principe half 2022 met de bouw van de huurwoningen. De kavels moeten nog in de verkoop worden genomen en dan moeten de kopers nog een bouwplan ontwikkelen en een omgevingsvergunning aanvragen. We verwachten, dat een potentiële koper niet voor eind 2022 met de bouw zal beginnen. Maar los hiervan, gaan we nog wel afspraken maken met Woningbelang over hun bouwactiviteiten in relatie tot de kavels.

 9. De keuze voor de makelaar is gemaakt op basis van de prijs voor de begeleiding van de verkoop. De laagste inschrijver heeft de opdracht gekregen.

18 maart 2022: vragen over de VOS (Valkenswaardse Omroep Stichting)

Vraag:

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn voor veel inwoners niet live te volgen geweest. De VOS heeft geen beelden op televisie gebracht of digitaal via Internet uitgezonden. Wij vinden dit absurd en heel erg slecht. De VOS is een gesubsidieerde omroep en de enige hier met een zendmachtiging. Dan zou je toch verwachten dat een belangrijk item als verkiezingen in beeld worden gebracht. Het kan toch niet zo zijn dat zij niet geweten hebben dat gisteren de verkiezingsuitslagen bekend werden gemaakt. Daarom hebben wij enkele vragen.

Wij gaan er van uit dat u over de vragen ook contact hebt met de VOS. In dat geval hebben wij nog wel aanvullende opmerkingen. Als je de tekstberichten van de VOS op televisie bekijkt dan is het armetierig om te zien dat in het hele land nagenoeg alle maatregelen m.b.t. corona zijn verdwenen en dat de VOS berichten uitzendt van begin februari met de maatregelen van dat moment. Wij weten dat er persvrijheid is. Maar van een lokale omroep met de subsidie die erbij hoort, mag je toch meer verwachten.

 1.  Heeft u met de VOS gesproken om de verkiezingsavond uit te zenden?
 2. Wat is u bekend omtrent de reden dat er geen beelden zijn uitgezonden of gestreamd?
 3. Bent u met ons van mening dat het wegblijven van de VOS slecht is voor onze inwoners die de uitslagen niet in de Hofnar kunnen bijwonen maar dit wel wilden zien?
 4. Welke afspraken heeft u gemaakt met de VOS n.a.v. de nieuwe zendmachtiging als het gaat om het brengen van nieuws en de inzet voor de subsidie die zij ontvangen?
 5. Als er (nog) geen afspraken zijn gemaakt, kunt u dan toezeggen om met de VOS duidelijke afspraken te maken?

Antwoorden

 1. De VOS heeft het gemeentelijk cluster Communicatie ongeveer twee weken vooraf benaderd met de vraag waar en vanaf welk tijdstip de verkiezingsavond zou worden gehouden. De lokale pers, inclusief de VOS, en het Eindhovens Dagblad hebben een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de verkiezingsavond. Wij zijn ook van oudsher gewend dat de VOS deze avond aanwezig is en uitzendt.
 2. Navraag bij de VOS leert dat er geen live uitzending heeft kunnen plaatsvinden omdat twee technici, die cruciaal zijn om die uitzendingen te kunnen verzorgen, door privéomstandigheden niet beschikbaar waren.
 3. Ja. Ook wij vinden het teleurstellend dat de uitzending niet heeft kunnen plaatsvinden. Verkiezingen zijn natuurlijk belangrijk en het is dus ook belangrijk dat inwoners daar kennis van kunnen nemen. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de VOS de uitzending niet heeft kunnen verzorgen.
 4. Elke lokale omroep in ons land die door het Commissariaat voor de Media (CvdM) is aangewezen als licentiehouder in de betreffende gemeente, is gehouden aan de Mediawet. De Mediawet bepaalt de voorwaarden die aan de licentie worden gesteld. Als uitvloeisel van de Mediawet wordt van de lokale omroep verwacht dat die zorgt voor Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Dat geldt dus ook voor de VOS. Het CvdM heeft geoordeeld dat de VOS voldoet aan de eisen van de Mediawet en vervolgens aan de VOS – op voordracht van de gemeenteraad – de licentie verleend.
 5. De gemeente heeft niet de taak en ziet het niet als haar taak de VOS te vertellen hoe die haar werk moet doen. Tegelijkertijd vindt ook het college het belangrijk dat burgers goed worden geïnformeerd, zeker ook over belangrijke onderwerpen zoals de gemeenteraadsverkiezingen. Deze punten, onze teleurstelling hierover en veel andere zaken stellen we aan de orde tijdens de periodieke bestuurlijke overleggen tussen gemeente en VOS. 
22 februari 2022: vragen over de weekmarkt

Inleiding

Deze week ontvingen wij (eindelijk) de antwoorden op onze artikel 41 vragen uit december m.b.t. de weekmarkt. Naar aanleiding van de antwoorden hebben wij gesproken met enkele betrokkenen. Voor onze vragen gaan wij uit van gegevens die we her en der hebben verkregen. 

 1. Het nuttige / bruikbare oppervlak van de Markt (plein exclusief straat) is 200 m2 te klein als alle kramen op het marktplein moeten staan.
 2. Bravo als openbaar vervoer lijkt geen moeite te hebben met het feit dat zij moeten omrijden op donderdag.
 3. Voor fietsers – vooral senioren – zal de situatie met de weekmarkt op de rijbaan niet altijd positief bevallen.

Naar aanleiding van de beantwoording alsmede de informatie die wij hebben gekregen hebben wij de volgende vragen.

 1. U vindt het kennelijk belangrijk dat de rijbaan van de Markt bruikbaar blijft voor het verkeer. Wat zijn uw argumenten daarvoor? Heeft het verkeer dan zo’n probleem gehad met het feit dat ze op donderdag niet over de Markt konden rijden?
 2. U hebt niet ‘de indruk’ dat het aantal bruikbare vierkante meters is afgenomen. Maar niet ‘de indruk’ hebben, klinkt niet sterk. De vraag is: is het aantal meters nu minder geworden of minimaal gelijk gebleven t.b.v. de weekmarkt?
 3. Wat is uw mening over het gegeven van de Stichting Weekmarkt dat als alle kramen op het plein moeten staan er 200 m2 te weinig is?
 4. Hebt u contact gehad met de VVV en of Centrum Management over het feit dat u de weekmarkt weer wilt verplaatsen? Zo ja, wat was hun mening? Zo nee, kunt u dan toezeggen om dat gesprek aan te gaan en te bezien of zij uw opvatting delen? Als zij tegen verplaatsing zijn, wilt u dan uw mening herzien?
 5. Wij zouden het waarderen dat de raad zich uitspreekt over uw bedoeling, ondanks dat de bevoegdheid bij u ligt. De brief met uw antwoorden kon echter niet meer worden geagendeerd. Wilt u met de uitvoering van uw beslissing wachten tot wij met de nieuwe raad dit hebben kunnen bespreken a.d.h.v. de brief?

Antwoorden

 1. Vanwege werkzaamheden in het centrum is de huidige verkeerssituatie niet representatief voor de uiteindelijke situatie. In onze visie blijft het centrum ook op donderdagen goed bereikbaar. Wij hechten belang aan de bushalte van de markt.
 2. Het exacte aantal benodigde vierkante meters is afhankelijk van de exacte indeling van de kramen op de markt. Zodra de concrete mogelijkheden in beeld zijn, kunnen we ook beoordelen of het aantal vierkante meters voldoende is. Mocht blijken dat dit niet zo is, dan ontstaat er een nieuwe situatie en treden we in overleg over de oplossing. De onderliggende berekeningen van Stichting Weekmarkt Valkenswaard over het aantal vierkante meters, is ons niet bekend.
 3. Zie vraag 2.
 4. De Stichting Weekmarkt is in deze onze eerste gesprekspartner. Het Centrummanagement is vertegenwoordigd in de stuurgroep Masterplan Centrum en heeft geen bezwaren geuit. De VVV is eveneens een gemeentelijke gesprekspartner, maar is hier niet specifiek in meegenomen.
 5. Naar aanleiding van de brief die u heeft ontvangen: wij verzoeken u om voor 8 maart uw bedenkingen kenbaar te maken, zodat we deze in het college kunnen bespreken. Wij zullen de uitkomsten van de bespreking in het college ook betrekken in het overleg met de stichting weekmarkt Valkenswaard, waarmee inmiddels ook een afspraak is gemaakt.

Hier treft u onze reactie aan die wij naar het college hebben gestuurd (n.a.v. antwoord vraag 5).

4 februari 2022: vragen over huisvesting huisartsen en fysiotherapeuten

Inleiding

Maandag 31 januari verscheen in Trouw een alarmerend artikel over de huisvestiging van huisartsen. "Veel huisartsenpraktijken groeien uit hun jas, maar uitbreiden is zo makkelijk niet. Vastgoed is duur en gemeenten werken vaak tegen. Meer dan driekwart van de huisartsen heeft te maken met huisvestingsproblemen. Daardoor kunnen zij niet uitbreiden en geen extra personeel aannemen, wat weer kan leiden tot patiëntenstops of huisartsen die vertrekken uit de wijk. “Terwijl de kracht van de Nederlandse huisarts nu juist is dat hij dicht bij de mensen staat, midden in de wijk”, zegt Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)."

De LHV publiceerde een peiling onder meer dan 1800 huisartsen van wie 77% aangaf dat zij problemen hebben bij de uitbreiding van hun praktijk of bij het vinden van nieuwe praktijkruimte. 43% zegt dat zij geen nieuwe patiënten kunnen verwelkomen, omdat de praktijkruimte ongeschikt is en 40% kan geen extra personeel aannemen of opleiden.

Daarover hebben wij de volgende vragen.

 1. Speelt het huisvestingsprobleem ook in Valkenswaard?
 2. Leidt het huisvestigingsprobleem in Valkenswaard tot patiëntenstop?
 3. In het artikel wordt gesteld dat “gemeenten vaak tegenwerken.” Herkent u zich in dat beeld?
 4. Op welke wijze komt u huisartsen tegemoet in hun eventuele zoektocht naar geschikte huisvesting?
 5. Geldt het huisvestigingsprobleem ook voor andere zorgverleners (tandartsen/chiropracticus/fysiotherapeuten)?
 6. Bent u bereid om actief de samenwerking met andere partijen te zoeken om dit probleem op te pakken?

De antwoorden van het college treft u 'hier' aan. 

21 december 2021: vragen over woningen voor 65 plussers

Inleiding

Naar aanleiding van een bericht in het Eindhovens Dagblad hebben wij vragen gesteld over een onderzoek van de Rabobank in relatie tot woningen voor 65 plussers.

Wij wilden weten:

 1. Is het college op de hoogte van dat onderzoek?
 2. Valkenswaard werd met name genoemd als gemeente met een groot probleem. Heeft het college hetzelfde beeld?
 3. Is de rabobank één van de stakeholders voor de nieuwe woonvisie?
 4. Bent u van plan met de Rabobank op te trekken om het probleem aan te pakken?
 5. Is het college bereid om actief met andere partijen te zoeken naar de oplossing?

De antwoorden van het college treft u hierbij aan. 

20 december 2021: vragen over de weekmarkt

Inleiding

Valkenswaard staat in de regio maar ook over de grens in België bekend om zijn weekmarkt. De kwaliteit, de omvang en de sfeer doen het week na week goed. De weekmarkt is ook telkens weer een boost voor de ondernemers in het centrum. Nadat de organisatievorm is gewijzigd in de Stichting weekmarkt Valkenswaard is het eigenlijk alleen nog maar beter geworden. Als het ons uitkomt – met welk onderwerp dan ook – dan horen we vaak dat we iets dergelijks moeten koesteren voor ons dorp. Wat Samen voor Valkenswaard betreft is dat zeker ook de weekmarkt.  

Onlangs hoorden wij dat het college heeft besloten – weliswaar niet unaniem – om de indeling van de weekmarkt terug te brengen naar de plaatsen op de Markt (het plein). Gebruik maken van de rijbaan wordt beëindigd. Zoals wij begrijpen gaat dit in op het moment dat coronaregels het toelaten. Samen voor Valkenswaard begrijpt deze aanpassing niet. We begrijpen dat het verkeer minimaal moet worden beïnvloed en dat het Openbaar Vervoer ook verder wil. Maar die zijn er wat ons betreft al lange tijd aan gewend. Maar plaatsing van de weekmarkt op het plein is lastiger geworden dan voorheen. De plantvakken zijn groot en nemen mogelijkheden weg en ook de extra bomen maken inbreuk op de bruikbare vierkante meters. Daarnaast worden enkele terrassen uitgebreid (Miss Coffee en Kunstkeuken). Overigens zijn wij wel heel blij met die vergroening.

 Wij hebben contact gezocht met het bestuur van de Stichting weekmarkt Valkenswaard en hebben gevraagd hoe zij in deze kwestie staan. Daaruit blijkt dat zij ook niet gelukkig zijn met de mogelijk nieuwe situatie en dat is nog zacht uitgedrukt. Het bestuur van de stichting heeft twee keer een enquête uitgezet onder bezoekers. Een omvangrijke groep bezoekers heeft zijn / haar mening gegeven over de weekmarkt. En de uitslag is zeer positief en zeer bemoedigend voor de huidige vorm. Hieraan sleutelen is dus een risico wat ons betreft.

 Vragen

Daarom hebben wij de volgende vragen.

 1.  Waarom meent het college – mettertijd – de weekmarkt weer terug te moeten brengen naar de Markt (het plein)?
 2. Is het college het met ons eens dat de bruikbare vierkante meter zijn gekrompen ondanks dat het plein als geheel is vergroot?
 3. Waarom neemt u het risico dat de weekmarkt weer glans gaat verliezen en daarmee mogelijk ook de positieve bijdrage voor de centrumondernemers verliest?
 4. Het College heeft ingezet op een verkeersluw Centrum. Waarom wordt er dan juist op de drukke donderdag weer verkeer toegestaan?
 5. Bent u tot uw besluit gekomen in samenspraak met de Stichting weekmarkt Valkenswaard of hebt u hen achteraf in kennis gesteld? Wat was hun reactie op uw besluit?

 Antwoorden

 1. In het centrum van Valkenswaard en zeker rondom de Markt komen in de openbare ruimte diverse functies zoals de weekmarkt samen. Dit vraagt van ons om keuzes te maken hoe om te gaan met de schaarse ruimte en om daarbij een brede belangenafweging te maken. Wij hebben ervoor gekozen om prioriteit te geven aan het vrijhouden van de rijbaan van de Eindhovenseweg voor verkeer. Vandaar dat de weekmarkt terugkeert naar het plein, zoals de situatie vóór aanvang van de coronacrisis begin 2020 was en die nu ook weer mogelijk wordt door het afschaffen van de 1,5 m afstand-maatregel.
 2. Wij hebben niet de indruk dat het aantal bruikbare vierkante meters om marktkramen op het plein te kunnen plaatsen is afgenomen.
 3. Wij delen deze zorg niet. De weekmarkt heeft in het verleden uitstekend gefunctioneerd op het marktplein en leverde ook toen een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Toen alle kramen op de Markt stonden, was de Valkenswaardse weekmarkt zelfs genomineerd voor de titel 'Beste weekmarkt van Nederland'.
 4. We vinden het belangrijk dat ook op donderdagen de Eindhovenseweg gebruikt kan blijven worden door het verkeer. Ook dan bklijft het algemene beeld dat we de verkeersdrukte in het centrum fors verminderen.
 5. Voorafgaand aan de besluitvorming heeft regelmatig overleg met de Stichting Weekmarkt Valkenswaard plaatsgevonden. Daarbij is aangegeven dat het niet vanzelfsprekend zou zijn dat het college van B&W zou instemmen met een structurele afsluiting van de Eindhovenseweg voor de weekmarkt. Desalniettemin begrijpen wij dat er teleurstelling is bij de Stichting Weekmarkt Valkenswaard over het door ons genomen besluit. Wij zijn doorlopend in gesprek met de weekmarkt em bespreken daarbij ook de toekomstige opstelling van de kramen.
20 december 2021: vragen over de nieuwe verkeerssituatie Brouwerijdreef

Inleiding

Recentelijk is de Brouwerijdreef – Westerhovenseweg vrijgegeven voor het verkeer. Naar aanleiding daarvan zagen wij een bericht op Twitter afkomstig van een vrachtwagenchauffeur.  Dit bericht was voor ons aanleiding om een vrachtwagenchauffeur uit Valkenswaardwaard te vragen om met zijn materiaal de situatie uit te proberen. En van hem ontvingen wij het volgende bericht. 

Even over de situatie in de directe omgeving van de Brouwerij in Dommelen. Ik ben daar hedenochtend geweest en inderdaad zie ik dat daar een krappe situatie is ontstaan voor het aankomende en vertrekkende vrachtverkeer. Waarbij in een buitenbocht misschien de ruimte net aan de maat is, wordt het bemoeilijkt door obstakels in de binnenbocht. Dit alles geeft al duidelijke aftekeningen en schade op het straatbeeld en wegmeubilair. Zichtbaar zijn al de zwarte band afdrukken op de grond. Denk hierbij aan de stoepranden, weg afbakening randen. Zo ook is al op diverse locaties te zien dat de wegbewijzering en verkeersborden zijn beschadigd cq krom gereden. Dit komt mede door de uitzwaai van opleggers en aanhangers die een bocht dienen te nemen. Tevens zie ik dat bijvoorbeeld in de bocht gezien vanuit de Brouwerijdreef linksaf de Bergstraat op het nagenoeg onmogelijk is om daar de bocht te nemen zonder daarbij de vluchtheuvel cq groenvoorziening te raken. Mocht u eventueel behoefte hebben aan uitleg of aanwijzingen terplaatse zal ik u daar graag bij ondersteunen.

De aftekeningen van de banden (zwarte vegen) komen niet van 1 vrachtwagen. Daar zijn écht wel meerdere contactmomenten voor nodig. Laten we daarbij ook bedenken dat dat ook enorme schade toebrengt aan de banden van de vrachtwagens, die daardoor ook weer kans lopen om een klapband te krijgen. En daardoor ook weer gevaar oplevert voor de overige weggebruikers zoals voetgangers en fietsers die een band horen klappen met daarin 9 bar druk. Ook zij kunnen schade oplopen. Kijk maar eens naar de volgende filmpjes.

https://youtube.com/watch?v=iv-LJuUyyGw&feature=share

https://youtube.com/watch?v=HaOtMV2_jXE&feature=share

 Vragen

Het is duidelijk dat de nieuwe situatie hier verkeerd is ingeschat. Daarom de volgende vragen aan u.

 1.  Op welke wijze is de nieuwe situatie tot stand gekomen? Is er alleen gebruik gemaakt van de theoretische tekentafel of is er verder gekeken?
 2. Is de situatie hier ook beoordeeld met de brouwerij omdat het grootste deel van het vrachtverkeer voor hen is bestemd.
 3. Hoeveel klachten, welke klachten en van wie heeft u klachten ontvangen over deze nieuwe situatie?
 4. Heeft de nieuwe situatie al tot ongevallen en schade geleid?
 5. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie?
 6. Wat gaat u aan de situatie doen om deze veiliger en beter bruikbaar te maken?

 Antwoorden

De antwoorden verwachten wij binnen 30 dagen te ontvangen

2 december 2021: vragen over de late publicatie van een verordening

Vraag

In de raadsvergadering van 30 januari 2020 hebben wij de Financiële verordening Valkenswaard 2020 vastgesteld. De verordening trad volgens het besluit in werking op 31 januari 2020. Nu is ons gebleken dat de verordening pas op 1 november 2021 is gepubliceerd via officiële bekendmakingen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

 1.  Wat is de reden dat een door de raad vastgestelde verordening zo lang daarna wordt gepubliceerd?
 2. Wat heeft de publicatie voor gevolgen i.r.t. de werking van de verordening?
 3. Hebben wij op grond van de verordening besluiten genomen, die door de late publicatie niet hadden gekund c.q. ons in de problemen brengt / kan brengen?
 4. Hoe voorkomen we dat andere besluiten die gepubliceerd moeten worden zo lang blijven liggen?

Antwoorden

 1. In 2021 is voor het publiceren van verordeningen een nieuwe werkwijze vastgesteld, met behulp van externe ondersteuning. Er is toen een onderzoek gedaan of alle verordeningen reeds op de juiste wijze waren gepubliceerd. Gebleken is dat deze verordening nog niet officieel gepubliceerd was.
 2. Dit heeft geen gevolgen gehad. De verordening was wel opgenomen op onze eigen website en
  is ook als interne regelgeving gehanteerd (ook opgenomen in het normenkader voor de
  controle van de jaarrekening).
 3. Nee. Zie het antwoord op vraag 2.
 4. Wij hebben de instructie voor het publiceren van verordeningen opnieuw onder de aandacht
  van de medewerkers gebracht.
25 november 2021: vragen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vraag

In het ED lazen wij dat de meeste vrijwilligers in Nederland nog steeds bij clubs en kerken aan de slag kunnen zonder dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hoeven te laten zien. Daardoor hebben kwaadwillenden op veel plekken nog relatief vrij spel.

Een VOG toont aan dat iemand niets op zijn of haar kerfstok heeft staan wat een probleem vormt om vrijwilligerswerk te doen. Slechts 18 procent van verenigingen vraagt naar een VOG en bij kerkelijke organisaties is dat percentage nog lager. Veel clubs in Nederland slagen er niet in een actief beleid op poten te zetten tegen grensoverschrijdend gedrag.

De NOC*NSF lanceert binnenkort een campagne om aandacht te vragen voor de (gratis) VOG.

 • Bent u op de hoogte hoe het bij de verenigingen en kerken in Valkenswaard gesteld is?
 • Bent u voornemens om verenigingen actief te benaderen om aandacht te vragen voor de (gratis) VOG
 • Op welke manier gaat u de campagne van de NOC*NSF, als die gelanceerd wordt, prominent onder de aandacht brengen van de Valkenswaardse samenleving en de verenigingen?

Antwoorden

 1. De meeste grotere verenigingen hebben dit onderwerp in hun beleid opgenomen. Dat weten we wel. Hoe er in de praktijk inhoud aan wordt gegeven, daar zijn we niet van op de hoogte. Van kleinere verenigingen weten we niets. 
 2. Ja, dat hebben we in het verleden ook gedaan. Dat gebeurt vaker. Maar we gaan het onderwerp nogmaals onder de aandacht brengen.
 3. Dat doen we via de vele contacten die de sportconsulenten met verenigingen hebben, onze nieuwsbrieven en via sociale media.
22 november 2021: vragen over het gebruik van glyfosaat

Inleiding

In het ED van 13 november lezen we dat de provincie Noord-Brabant van de Centrale Grondkamer nu ook het gebruik van glyfosaat mag verbieden op gronden waarvoor een meerjarig pachtcontract is afgesloten. Eerder mocht een verbod worden opgenomen in eenjarige contracten. De zaak is aangespannen mede omdat door het gebruik van glyfosaat de bodemkwaliteit en de biodiversiteit van de gronden achteruit gaat. Valkenswaard verpacht ook veel gronden voor agrarisch gebruik. Daarom de volgende vragen. 

Vragen 

 1. Heeft u dit onderwerp bij onze pachters al ter discussie gesteld? Zo ja, wat is daar het resultaat van?
 2. Wordt dit onderwerp in bredere zin door u besproken? Te denken valt aan regionaal (bestuurlijk) overleg, met de provincie, met brancheverenigingen, ZLTO?
 3. Bent u voornemens om het onderwerp bij de pachters ter discussie te stellen om het gebruik te beëindigen?
 4. Wij stellen onze vragen niet direct met als doel om juridische strijd aan te gaan met pachters. Liever alles in goed overleg. Maar wij vinden wel dat wij alles moeten doen om de bodemkwaliteit van en de biodiversiteit op/in onze gronden te verbeteren. Daarom de vraag, wat uw strategie wordt als pachters het beëindigen van het gebruik niet steunen?
 5. We weten dat hoveniers en waterschappen het middel niet mogen gebruiken. Particulieren wel. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als het middel helemaal verdwijnt. Kunt en of wilt u hier in de communicatie iets in betekenen?

Antwoorden

 1. Nee, niet bij onze pachters ter discussie gesteld.
 2. Voor dit onderwerp wordt aandacht gevraagd in overleggen, als de agenda of het onderwerp daartoe aanleiding geeft. O.a. in relatie tot de achteruitgang van de biodiversiteit, kwaliteit van de bodem, drinkwater en oppervlaktewater.
 3. Nee, we stellen dit niet ter discussie. Voor ons eigendom dat is gelegen in het Natuur Netwerk Brabant nemen wij al enige tijd de voorwaarde op dat de pachter geen bestrijdingsmiddelen (waaronder dus ook glyfosaat) mag gebruiken. Voor ons eigendom buiten de EHS geldt deze verplichting niet.
 4. Uw zorg over bodemkwaliteit en biodiversiteit is een gedeelde zorg. Overigens is een goede bodemkwaliteit ook in het belang van agrariërs. Een strategie hiervoor heeft de gemeente nu niet beschikbaar. Daarom kunnen we nu geen antwoord geven op uw vraag wat onze strategie zou worden als pachters het beëindigen van het gebruik van glyfosaat niet steunen.
 5. Ja, daar willen we graag aandacht voor vragen en over communiceren. De gemeente kan daarin ook een voorbeeldfunctie innemen. Zo hebben wij het gebruik van glyfosaat in onze bos- en natuurgebieden al enige tijd geleden afgeschaft en passen tegenwoordig zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde beheertechnieken toe. 
21 oktober 2021: vragen over de bomen langs de Eindhovenseweg

Vraag

Binnen een paar maanden zal de volgende fase van het centrumplan worden gestart. Dan zal het gedeelte van de Eindhovenseweg van de Markt tot aan de Valkenierstraat, op de schop gaan. Daarbij zullen ook de meer dan 30 cortenstaal bloembakken met daarin flinke haagbeuk-bomen plaats moeten maken. De waarde van één zo’n bak met boom zal rond de € 1000,- zijn. Het mag niet zo zijn dat deze bakken met bomen dezelfde route gaan volgen als de bomen die op de Corridor stonden. De bakken met bomen zijn verplaatsbaar dus mijn vraag is:

 1. Is er al een plan gemaakt waar deze bakken met bomen naartoe verplaatst worden?
 2. Zou die plaats, gelet op de waarde, goed zichtbaar kunnen zijn en waar ze tot hun recht komen?
 3. Is er een begroting gemaakt wat deze operatie gaat kosten en uit welk budget worden de kosten gefinancierd?
 4. Kunt u toezeggen de bomen en bakken niet in opvang te plaatsen – waar dan ook – maar direct naar nieuwe bestemming te verplaatsen?

 Antwoorden

 1. De bomen met bakken van het zuidelijk deel van de Eindhovenseweg worden (voordat gestart wordt met de werkzaamheden) op begraafplaats Eikenhof geplaatst. Daar komen ze goed tot hun recht in een mooie laanconstructie zoals nu ook het geval is op de Eindhovenseweg.
 2. Gezien de keuze voor de plaatsing op de begraafplaats zijn ze voor een ieder zichtbaar.
 3. De kosten voor het verplaatsen van de bomen worden gedekt vanuit het project Eindhovenseweg en zijn geraamd op circa € 2.000,--.
 4. Zoals aangegeven worden de bomen direct geplaatst op het kerkhof.
21 oktober 2021: vragen over de openbare verlichting langs de Maastrichterweg

Vraag

Door inwoners uit Borkel en Schaft zijn wij benaderd i.v.m. de straatverlichting langs de Maastrichterweg. Er werkt al lange tijd maar een klein deel van die verlichting. Wij hebben op 19 september jl. dit euvel gemeld via de ‘Buiten-Beter-App’. Die melding is ontvangen, maar daarna hebben we niets meer gehoord. Ten minste één inwoonster van Borkel en Schaft heeft het euvel ook gemeld. Bij haar vanuit het gevoel van onveiligheid als zij daar moet fietsen. Ook deze meldster heeft hier geen reactie meer op mogen ontvangen.

 Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Wat is er gebeurd met de meldingen via de ‘Buiten-Beter-App’ over dit onderwerp?
 2. Wat is het probleem met de straatverlichting langs de Maastrichterweg?
 3. Welke stappen heeft u gezet of gaat u zetten om het probleem te verhelpen nu we in de tijd zijn aangeland dat het ’s-avonds vroeg donker is?
 4. Wanneer is het probleem opgelost?
 5. Bent u het met ons eens dat inwoners niet gestimuleerd doen om te melden als er geen reacties komen?

 Antwoorden

 1. De buiten-beter-app is niet de officiële app van de gemeente. Dat is de mijngemeenteapp. Wij zijn ook niet aangesloten op het platform van buiten-beter. We krijgen de melding wel door maar kunnen niet via die app terugmelden. 
 2. De melding is ontvangen als 'niet-werkende verlichting'. Een bedrijf controleert n.a.v. dit soort meldingen. Maar hier niet, omdat het niet gaat om niet-werkende verlichting maar om verlichting die niet is aangesloten. 
 3. Op 8 juni is gestart met het project 'Licht aan de Maastrichterweg'. Toen is de vleermuisvriendelijke verlichting geplaatst. Vanwege capaciteitsproblemen bij Enexis kon het project niet in één keer worden afgehandeld. Langs een deel van het fietspad moet nog een OV-kabel wordel gelegd. Waar de kabel ligt, komt verlichting.
 4. Enexis hoopt begin 2022 de kabel te leggen. Wij blijven hier ook telkens naar vragen.
 5. Door de afdeling Communicatie is over dit onderwerp ook via de normale kanalen gecommuniceerd. Er komt een sticker op de palen om het probleem aan te geven. Daar is men nu mee gestart.
21 oktober 2021: vragen over voortgang houthandel Daams

Vraag

Een aantal maanden geleden hebben we het met herhaling gehad over houthandel Daams. In juni van dit jaar hebben we nog informatie ontvangen. Nadien hebben we niets meer vernomen. Ik vermoed dat er toch wel iets staat te gebeuren want 31 december 2021 nadert rap.

Dus mijn vragen zijn:

 1. Wat is de stand van zaken mbt deze casus?
 2. Wat is de stand van zaken mbt de bestemmingsplanprocedure?
 3. Heeft u het gesprek gevoerd dat u aankondigde in de RIB?
 4. Wat was de uitkomst van dat gesprek?

 Antwoorden

 1. De eerder verleende omgevingsverghunning is bij beslissing op bezwaar herroepen. Daartegen is door Daams beroep ingesteld. Dat moet nog worden behandeld door de rechtbank. Er loopt een handhavingstraject. De eigenaar en de huurder hebben beide een zienswijze ingediend. Op korte termijn zal een handhavingsbesluit worden genomen. 
 2. De ruimtelijk adviseur van Daams heeft een voorontwerpbestemmingsplan ingediend. Er is afgesproken dat dit on hold blijft tot minimaal 1 november vanwege de prioritering van het bestemmingsplan Buitengebied 2. 
 3. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Daams en zijn advocaat. Daarin hebben wij kaders aangegeven voor dat voorontwerpbestemmingsplan. Daarbij gewezen op de structuurvisie en het provinciaal beleid. Houthandel Daams blijft zoeken naar alternatieve locaties.
 4. Het ingediende voorontwerpbestemmingsplan moet nog worden beoordeeld. Hiertoe moet ook nog overleg plaatsvinden met de adviseur van Daams. Na afronding van het bestemmingsplan Buitengebied 2 zal deze casus weer worden opgepakt. Een tijdsplanning is moeilijk aan te geven. Wel moeten we ons houden aan de wettelijke proceduretermijnen.
14 september 2021: vragen over bestrijding van de Japanse Duizendknoop

Vraag

De gemeente Veldhoven bereikt hele goede resultaten in de bestrijding van de Japanse duizendknoop met elektriciteit. 

 1.  Kent Valkenswaard deze manier van bestrijding en doen wij dit ook?
 2. Als wij deze manier niet gebruiken, wat is daar de reden voor? Overweegt u wel om deze bestrijdingswijze toe te passen?
 3. Hebben wij contacten met Veldhoven of een andere gemeente om hier van te leren?

 Antwoorden

 1. De manier van bestrijden met elektriciteit is uiteraard ook bekend bij ons maar wij passen deze wijze van bestrijding niet toe.
 2. Wij volgen doorlopend nauwgezet alle (landelijke) ontwikkelingen en experimenten op het gebied van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Tot op dit moment is er nog geen enkele doeltreffende methode ontwikkeld die ook op de langere termijn doelmatige resultaten behaald. Daarom kiezen wij er tot op heden voor om alle overlastlocaties te registreren zodat deze gemonitord kunnen worden. Daarbij trachten wij deze locaties zodanig te beheersen dat een verdere verspreiding voorkomen wordt.
 3. Wij hebben noch met de gemeente Veldhoven noch met andere gemeenten afzonderlijk contact over dit specifieke onderwerp. Zoals aangegeven volgen wij de
  (landelijke) ontwikkelingen, experimenten en initiatieven op dit gebied nauwgezet en onderhouden wij contacten met specialisten op het gebied van deze bestrijding.
17 augustus 2021: vragen over het gebruiken van subsidiemogelijkheden

Vraag

In de bijlage hebben we een document opgenomen met de mogelijkheden voor lagere overheden om een aantal subsidies aan te vragen. Onze vragen hierover zijn kort en bondig.

 1. Zijn de subsidiemogelijkheden bij u bekend?
 2. Maken wij gebruik van de mogelijkheden (graag met een toelichting op uw antwoord)?

 Antwoorden

Ja, deze zijn bij ons bekend.

In algemene zin ligt onze primaire focus op financieringsmogelijkheden op regionaal (Brainport), provinciaal of nationaal niveau. De afgelopen periode hebben we met succes financiering aangevraagd voor projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit (herinrichting N69), voorzieningenniveau (Regiodeal) en sociaal domein (Preventieakkoord). Ook via samenwerkingsverbanden waarin wij deelnemen, zoals BGTS de Groote Heide, worden er subsidies geworven die ook (deels) landen in de gemeente Valkenswaard. Voor Europese subsidies geldt dat dit vaak om grootschalige projecten gaat waar forse ambtelijke inzet nodig is voor zowel aanvraag als verantwoording. Gelet op onze schaalgrootte is het dan interessanter om aan te sluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld via Brainport Development. De eerder genoemde BGTS De Groote Heide neemt op dit moment ook initiatieven op het gebied van Europese subsidies.

17 augustus 2021: vragen over het te kort aan werknemers in relatie tot mensen in de uitkering

Vraag

De laatste tijd zien en horen we steeds meer berichten van bedrijven die niet aan personeel kunnen komen. Coronatijd heeft dit nog eens extra teweeggebracht. Dat geldt voor het bedrijfsleven in het algemeen maar voor de horecabranche in het bijzonder. Ook blijkt het werkeloosheidscijfer het laagste ooit te zijn. Dit laatste is mooi, maar naar ons idee kunnen nog meer mensen aan een betaalde baan worden geholpen. De drijfveer om dat te doen is voor iedereen verschillend, maar voor Samen voor Valkenswaard geldt dat we mensen uit de uitkering willen halen, zo mogelijk daarmee ook uit de armoede, waarmee we hen graag een volwaardig sociaal leven willen geven. Dit laatste geldt vooral voor de laaggeschoolde inwoners in het algemeen en de laaggeschoolde vrouwen in het bijzonder. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

 1. Wat doet u op dit moment concreet voor de mensen die een gemeentelijke uitkering ontvangen om hen te bewegen in de richting van werk?
 2. Met welke bedrijven naast Ergon lopen er afspraken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een betaalde baan te helpen?
 3. Welke contacten heeft u met het bedrijfsleven in Valkenswaard en welke concrete afspraken zijn er gemaakt, om mensen van de uitkering naar werk te brengen?
 4. Hoeveel mensen zijn er in 2020 en 2021 vanuit een uitkering aan een baan geholpen?
 5. Hebt u specifiek voor de Valkenswaardse horecabedrijven contacten om inwoners en vrouwen in het bijzonder al dan niet in een poule vanuit een uitkering naar betaald (part time) werk te brengen, waardoor zij maar ook de horecabedrijven geholpen zijn.
 6. Hoeveel mensen zonder betaalde baan ontvangen op dit moment een gemeentelijke uitkering? Kunt u dit uitsplitsen naar mannen en vrouwen.
 7. Hebt u plannen in voorbereiding om mensen met een uitkering eventueel te verplichten om werkzaamheden uit te voeren, dat binnen een beperkte tijd kan leiden tot een betaalde baan?
 8. Is het voor de gemeente mogelijk om mensen te verplichten om ondanks hun uitkering werkzaamheden uit te voeren die kunnen leiden tot een betaalde baan? Als het mogelijk is, wat doet u hier dan mee en welke resultaten kennen wij? Als het niet mogelijk is, op welke wijze kunnen we dit dan organiseren?

 Antwoorden

 1. Wij bieden aan mensen met een uitkering verschillende mogelijkheden om hen te bewegen richting werk. Dit varieert van scholing, leer-werkbanen, (taal)stages, vrijwilligerswerk, beschut werk, werken met (tijdelijke) loonkostensubsidies, bemiddeling via de arbeidsmakelaars, tot aan het verwijzen naar uitzendbureaus. Daarnaast zijn er ook diverse projecten waar mensen aan kunnen deelnemen en trainingen vanuit het participatiebedrijf.
 2. Om mensen weer aan een baan te helpen, hebben wij in 1e instantie onze arbeidsmakelaars. Zij bemiddelen mensen naar diverse bedrijven zoals (zonder uitputtend te zijn): Centerparcs, VDL, supermarkt de Plus, Circulair Ambachtscentrum, Van der Steen XXL, Poetszorg, Proflinq etc. Zij hebben een groot netwerk in de regio. Daarnaast maken wij ook gebruik van re-integratiebureaus zoals Keulards M Brouwers en zoeken wij de samenwerking met Kempenplus, de arbeidsmarktregio 04werkt, Buddywerkt en de arbeidsmakelaar van Veldhoven en Waalre.
 3. De arbeidsmakelaars zijn sinds 2015 actief. Zij hebben hierdoor een groot netwerk opgebouwd en contacten met het bedrijfsleven lopen veelal via hen. De arbeidsmakelaars matchen niet alleen op harde criteria maar ook op zachte (sfeer, bedrijfscultuur, type werkgever). Plaatsingen vinden plaats op grond van de behoefte van de werkgever. De arbeidsmakelaars spreken een kandidaat, onderzoeken wat hij wil & kan en kijken in het netwerk of er een passende vacature is.
 4. In 2019 en in 2020 zijn er in Valkenswaard 58 resp. 46 mensen volledig uitgestroomd vanuit een uitkering naar een baan. De uitstroom richting werk is afgenomen ten opzichte van 2019 maar wel hoger dan verwacht mocht worden door corona. Daarnaast zijn er ook mensen die niet volledig uitstromen maar wel een parttime baan hebben (en aanvullend een bijstandsuitkering ontvangen). In juni 2021 was er in 12,1% van de verstrekte uitkeringen sprake van parttime inkomsten. In dec. 2020 was dit 10,4% en in dec. 2019 (voor corona) 16,1%.

 5. Vanwege de drukte in de horeca na de heropening (Corona) staat een overleg met de horeca-vereniging van Valkenswaard nog op de planning.  De horeca en de doelgroep van Werk & Inkomen zijn geen vanzelfsprekende match. Het werk is veelal beschikbaar in de avonden en in het weekend; kinderopvang is dan niet beschikbaar waardoor het voor alleenstaande ouders lastig wordt.  De horeca is fysiek zwaar werk, kent lange dagen en onregelmatige roosters. Daarnaast is goede beheersing van de taal is belangrijk. In de bediening maar ook voor de communicatie in de keuken. Onder tijdsdruk en hectiek moet er gereageerd worden en het afbreukrisico is groot als het in de keuken niet goed gaat. Dat maakt het voor statushouders en een kwetsbare doelgroep (lichamelijk of mentaal) vaak niet haalbaar. Enige tijd terug, in 2016, hebben we een horecatraining gehad waarin deelnemers het diploma sociale hygiëne konden behalen. Werkgevers wilden graag meedoen maar onze kandidaten waren niet sterk genoeg en zijn nagenoeg allemaal weer terug in de uitkering gekomen.

 6. Ultimo juli 2021 ontvingen 322 vrouwen en 226 mannen een algemene bijstandsuitkering. Hiervan waren er 77 echtparen; beide partners ontvangen 50% bijstandsuitkering. 

 7. De verplichting tot het doen van al het mogelijke om een baan te vergaren, vloeit voort uit de Participatiewet (art. 9). Hieronder valt ook het deelnemen aan re-integratieactiviteiten, een training, sociale activering, een (taal)stage etc.
 8. Zie ook het voorgaande antwoord. In het geval dat een betaalde baan (nog) niet mogelijk is, kan een traject tot sociale/maatschappelijke activering worden ingezet. Hierbij gaat een kandidaat enkele uren per week aan de slag bij een bedrijf om met diverse werkzaamheden & collega’s in contact te komen. Door dit soort werkzaamheden groeit een kandidaat geleidelijk richting betaald werk en wordt uitstroom bereikt. 

17 juli 2021: vragen over woningbouw Centiemhof

Vraag

In mei hebben wij diverse informatie ontvangen n.a.v. vragen vanuit de raad over het perceel Centiemhof 24 in Dommelen. Wij hebben hier de volgende vragen over.

 1.  Wat is de procedurele stand van zaken op dit moment?
 2. Komt de procedure nog in de gemeenteraad en wanneer?

Antwoord

 1. De ontwikkelaar is momenteel bezig met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken. De officiële procedure loopt dus nog niet. De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om toch het hele plan te realiseren via een uitgebreide procedure in plaats van twee verschillende procedures.
 2. Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt het plan/’Verklaring van geen bedenkingen’ aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat dit op zijn vroegst Q1 2022 wordt. 

15 juli 2021: vragen over taxistandplaatsen op de Markt

Vraag

Over de gewijzigde verkeerssituatie op de Markt zijn al diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Wij hebben echter nog niets gezien of gehoord over taxistandplaatsen of in elk geval plaatsen waar klanten kunnen worden opgehaald en of afgezet. Wij begrijpen dat er in elk geval één taxibedrijf is die dit een half jaar geleden heeft aangekaart, maar daarop geen concrete antwoorden heeft ontvangen. Onlangs zijn er wel ambtelijke contacten geweest, maar dat heeft niets concreets opgeleverd. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Op welke wijze wilt u taxibedrijven tegemoet komen om hun werk te laten doen?
 2. Bent u voornemens om hierop fysieke aanpassingen te verrichten?
 3. Wij horen iets oven een mogelijk gedoogbeleid. Is dat de wijze waarop u dat wil regelen?
 4. Kunt u toezeggen om op korte termijn de Valkenswaardse taxibedrijven over dit onderwerp schriftelijk te informeren?

Antwoorden

 1. Valkenswaard heeft nooit specifieke taxistandplaatsen gekend en ook nu zijn deze niet in het door de raad definitief vastgestelde ontwerp voorzien. Stationeren ter hoogte van de terrassen is gelet op de te verwachten overlast van draaiende motoren en uitlaatgassen niet gewenst. Kortstondig stilstaan voor in en uitstappen op de rijbaan sluit aan bij de methodiek die ook de busmaatschappij toepast. Langdurig stationeren is mogelijk op het Carillonplein, Kloosterplein of Maastrichterweg ook kunnen ze op de parkeerplaatsen aan de Westzijde Markt staan. Daarnaast worden twee parkeerplekken gerealiseerd ter hoogte van de kerk. Daarbij opgemerkt dat het ook niet wenselijk is hier een permanente standplaats in te richten.
 2. Nee.
 3. Zie bovenstaand.
 4. Ja.
14 juli 2021: vragen n.a.v. e-mail over woningbouwplannen Villa De Berg - Brouwerijplein

Vraag

Op 14 juli jl. ontvingen de fractievoorzitters bijgaand mailbericht. Graag ontvangt onze fractie een reactie van het college op dit bericht. (Het e-mailbericht treft u 'hier' aan).

Antwoord

Afgelopen dinsdag d.d. 20 juli 2021 heeft het college in principe en onder voorwaarden medewerking verleend aan het verder uitwerken van het initiatief voor Brouwerijplein 84. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het gaat bij dit initiatief om een zeer groot aantal voorwaarden. Deze hebben onder andere betrekking op:

 • het borgen van de belangen van de directe omgeving.
 • het borgen van een goed woon en leefklimaat.
 • het behoud van de monumentale bomen.
 • het behoud van de monumentale waarde van het gemeentelijk monument.
 • het beschermen van de natuur (stikstofreductie, flora en fauna).
 • het borgen van voldoende waterberging.
 • het borgen van de archeologische waarden.
 • het terugbrengen van de warmtelast.
 • het borgen van een financiële bijdrage aan de planologische kosten.
 • het borgen van het kunnen verhalen van eventuele planschade.
 • het goed afstemmen van de te leveren zorg met de gemeente

In tegenstelling tot wat de huidige pandeigenaren aangeven zullen om de ontwikkeling mogelijk te maken ook bomen/heesters plaats moeten maken. De monumentale bomen zullen behouden blijven. 

In tegenstelling tot wat de huidige pandeigenaren aangeven kan de nabijheid van de Brouwerij Dommelsch volgens de ODZOB wel een belemmering voor de ontwikkeling vormen. De VNG adviseert in verband met geurhinder om minimaal 300 meter afstand aan te houden. Alleen indien de initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat, is het mogelijk om dit initiatief te realiseren. 

Op 18 augustus 2021 ontvingen wij de Raadsinformatiebrief m.b.t. het collegebesluit. Deze treft u 'hier' aan.

Onze reactie naar de eigenaren

Op 14 juli j heeft u ons een e-mail gestuurd m.b.t. de mogelijke haperingen i.r.t. uw woningbouwplannen aan het Brouwerijplein. U hebt aangegeven dat het college mogelijk niet meer wil meewerken aan de plannen. U vraagt ons om een reactie op uw e-mail. 

Alvorens inhoudelijk op uw vraag te reageren, vinden wij het belangrijk om ook van de zijde van het college te horen hoe zij in deze procedure staan. Ik heb uw e-mail dan ook één op één doorgestuurd en gevraagd om een inhoudelijke reactie. Die reactie is vandaag gekomen. Uit de reactie van het college blijkt dat zij de situatie gedeeltelijk anders zien dan u. Afgelopen dinsdag d.d. 20 juli 2021 heeft het college in principe en onder voorwaarden medewerking verleend aan het verder uitwerken van het initiatief voor Brouwerijplein 84. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college schetst een aantal voorwaarden. Maar verder geeft zij ook twee punten aan die afwijken van hetgeen u ons meldt.

 In tegenstelling tot wat u aangeeft, zullen om de ontwikkeling mogelijk te maken ook bomen/heesters plaats moeten maken. De monumentale bomen zullen behouden blijven. In tegenstelling tot wat u aangeeft, kan de nabijheid van de Brouwerij Dommelsch volgens de ODZOB wel een belemmering voor de ontwikkeling vormen. De VNG adviseert in verband met geurhinder om minimaal 300 meter afstand aan te houden. Alleen indien de initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van een goed woon en leef klimaat, is het mogelijk om dit initiatief te realiseren. 
Voor ons als fractie betekent dit dat wij de definitieve plannen afwachten. Wij staan er voor open om deze te behandelen in de raad. Wij gaan op dit moment niet op de stoel van het college zitten en spreken derhalve geen oordeel uit over de milieucirkels m.b.t. geluid en of geur. Als later mocht blijken dat de ODZOB de aanvraag voor u positief beoordeeld dan zullen wij deze open en eerlijk behandelen. Dat is ook wat u van ons mag verwachten. Wij doen niet graag loze beloftes en zullen het college dan ook niet verder beïnvloeden in de behandeling van uw aanvraag.

9 juli 2021: vragen over noodlokalen bij de St. Martinusschool

Vraag

Gisteren ontvingen wij de raadsinformatiebrief m.b.t. de noodlokalen die Skozok wil plaatsen bij de Sint Martinusschool. De huur van de noodlokalen wordt aangegaan voor maximaal 5 jaar (60 maanden) voor een bedrag van € 266.000,-. Deze kosten zijn voor ons als gemeente. Donderdag 15 juli a.s. zal ik bij aanvang van de raadsvergadering verzoeken de brief op de agenda te plaatsen. Ter voorbereiding daarop hebben wij enkele vragen.

 1. Waarop zijn de kosten van € 266.000,- gebaseerd?
 2. Krijgt Skozok de vrije hand in het huren en plaatsen van de noodlokalen of hebben wij (de gemeente) ook inbreng?
 3. Heeft de gemeente offertes opgevraagd? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?
 4. Heeft Skozok offertes aan u laten zien om het bedrag van € 266.000,- toe te lichten / aan te tonen?
 5. In de fotobijlage bij deze vragen ziet u gegevens van StarCabin uit Amstelveen. Een snelle berekening laat zien dat de kosten voor een dubbele unit bij hen zijn: 265 (per week) x 52 (weken per jaar) x 5 (jaar) + € 8.610 (plaatsen en weghalen) x 1,21 (BTW) = € 93.787,-. Nou zullen er beslist andere kosten bijkomen maar naar ons idee geen € 172.000,-. Daarom de vraag om met spoed afstemming te zoeken met Skozok en het grote verschil te laten verklaren.

Antwoorden

 1. De kostenopstelling is gebaseerd op offertes en ramingen die door SKOzoK in goed overleg met gemeente zijn opgevraagd en opgesteld.
 2. SKOzoK is de bouwheer, daarmee initiatiefnemer en opdrachtgever voor het plaatsen van de noodlokalen. De voorbereidingen hebben in goede afstemming met de cluster vastgoed van de gemeente plaatsgevonden. Daarbij is vooroverleg gepleegd met de inkoopadviseur en rekening gehouden met de inkoopregels van de gemeente Valkenswaard.
 3. De gemeente heeft geen offertes opgevraagd. Het opstellen van de begroting heeft in goed overleg tussen Gemeente en SKOzoK plaatsgevonden.
 4. SKOzoK heeft volledig openheid van zaken gegeven over de kosten opstelling. De opstelling is in overleg met de cluster vastgoed van de gemeente tot stand gekomen en is gecontroleerd en geaccordeerd door de gemeente en toegevoegd als bijlage aan het collegebesluit.
 5. Er zijn meer partijen die in de acquisitie reclame maken met lage prijzen, zonder de specifieke project omstandigheden te kennen. De voorbereiding heeft plaatsgevonden binnen de inkoopregels op basis van de locatie specifieke omstandigheden. Belangrijk was het vinden van een partij die plaatsing voor het nieuwe schooljaar mogelijk kon maken. Dit alleen blijkt al een spannende opgave, waarvoor de nodig inzet moet worden gegeven.
8 juli 2021: vragen over de verkeersoverlast door werkzaamheden in Waalre

Vraag

Ik hoor steeds meer ergernis over de verkeersmaatregelen die in Waalre genomen worden. Het lijkt er meer en meer op dat deze enkel bedoeld zijn om verkeer op de noord-zuid vv route te ontmoedigen. Op zich snap ik dat, maar deze maatregelen zorgen ervoor, dat het voor mensen vanuit Valkenswaard en het achterliggende gebied nagenoeg niet mogelijk is om op een “normale” manier in Veldhoven (bv bij het ziekenhuis) of in Eindhoven (bv bij Hightech Campus) te komen. De maatregelen zijn uiteraard de bevoegdheid van de gemeente Waalre, maar ze hebben wèl een enorme impact voor onze inwoners.

 Al het gemotoriseerd verkeer moet ruim een halfjaar door een trechter via slechts één doorgaande weg richting Eindhoven. Ik ben erg benieuwd wat er gebeurt bij ongelukken of andere calamiteiten. Als alles vaststaat, hoe moeten de hulpdiensten hier dan snel door? Binnenkort starten de wegwerkzaamheden in Waalre. Vrachtauto’s worden geweerd door hoogteportaal. Zij moeten terug naar Valkenswaard en door naar de A2. Landbouwvoertuigen kunnen daar ook niet onderdoor. Maar deze voertuigen kunnen niet via de A2 verder. Hoe kunnen die dan Waalre omzeilen?

 Daarom de volgende vragen:

 1. Is er voorafgaand aan het nemen van deze verkeersmaatregelen overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, geweest met de gemeente Waalre?
 2. Heeft u daarbij gewezen op de verstrekkende consequenties daarvan op onze inwoners?
 3. Is er door de gemeente Waalre (eventueel in overleg met omliggende gemeenten) gekeken naar (tijdelijke) alternatieve routes?
 4. Hoe passen deze maatregelen in het Regionale Mobiliteitsprogramma?
 5. Bent u bereid dit probleem met Waalre op te nemen en te zien hoe we de agrarische sector kunnen bedienen?

Antwoorden van het college

Allereerst wil ik het kader schetsen waarbinnen de maatregelen worden genomen. Vele jaren zijn we bezig geweest met het omleggen van de N69. Dat is nu zover en de nieuwe weg is ook concreet waarneembaar. In het proces om daar te komen, is in 2012 een belangrijk besluit genomen tussen alle stakeholders die met de weg te maken hebben. In 2012 zijn de zogenaamde 0+ maatregelen vastgesteld. Daarin werd een aantal maatregelen genoemd om de verkeerssituatie in het gebied dat door de N69 bediend wordt, te verbeteren en de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. Wat we nu zien gebeuren is niet alleen in Waalre aan de gang, maar ook in Valkenswaard gaan we de Westerhovenseweg aanpakken en verbeteren we de wegstructuur in de aansluiting daarop. Ook Bergeijk, Veldhoven en Eersel zijn nu bezig. En dat hele gebied wordt nu geconfronteerd met allerlei effecten die op zich nú ongewenst zijn, maar die uiteindelijk wel realiseren wat wij allemaal willen. Er is ook een overleg gestart tussen Valkenswaard, Waalre en de provincie Noord-Brabant, waarin dit geconstateerd wordt. Het is nu wel hele compacte periode, waarin heel veel gebeurt. Er zijn al volop publicaties geweest die op die effecten wijzen. Er zijn omleidingen tussen Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Ja, het is een grote ramp op dit ogenblik. Maar het is nodig om een veel betere verkeerssituatie te krijgen. En dus een betere leefbaarheid. Toen in 2012 waren we daar trots op. Nu zijn we met de uitwerking van die afspraken bezig. Zie de beantwoording in dit kader.

 1. De verkeersmaatregel is een onderdeel van de herinrichting van de Eindhovenseweg. Hierover zijn we ambtelijk en bestuurlijk met Waalre en de provincie in gesprek geweest. De verkeersmaatregelen aan de Lissevenlaan zijn daar onderdeel van. Er is overigens geen afzonderlijk overleg geweest over de Lissevenlaan.
 2. Het afsluiten van de Lissevenlaan valt onder de afspraken uit het gebiedsakkoord Grenscorridor. Daarin is uitdrukkelijk gesteld dat verkeer op die wegen gaan rijden, die daarvoor bedoeld zijn. Dus niet door de kernen zoals nu. En dat is dus een verbetering van het leefklimaat. In de nadere uitwerking van het document is het weren van sluipverkeer nadrukkelijk opgenomen. De Lissevenlaan past binnen die afspraak. Verkeer moet dus via andere wegen gaan rijden. Dat kan vanaf november 2021. Daarmee krijgt de bereikbaarheid van de regio een positieve impuls.
 3. Ja, dat is nadrukkelijk aan de orde geweest maar die alternatieven hebben allemaal groter negatief effect.
 4. Die passen binnen regionale afspraken.
 5. Ik ken het technisch ontwerp niet voldoende. Er komt inderdaad een openbaar vervoerverbinding. Wellicht – maar daar neem ik contact voor op – dat die gebruikt mag worden door landbouwverkeer. Ik begrijp dat sommigen voertuigen niet over die sluis kunnen. Maar weet dat er aandacht is (geweest) voor landbouwverkeer. Ik kom hier bij u schriftelijk op terug.

Aanvullend

Wij snappen dat er vanaf 2012 voorbereidende gesprekken zijn en afspraken. Maar realiseer je dat onze inwoners dat niet meer zo helder op het netvlies hebben. Ik pleit dus voor betere communicatie.

 Antwoord

Communicatie is een duidelijk punt. Uw vraag betekent dat de communicatie die we hebben gedaan, en die ik wel heb waargenomen inclusief mooie en duidelijke plaatjes, mogelijk niet voldoende is geweest. De provincie heeft die communicatie op zich genomen. Ik zal morgen met de provincie contact op laten nemen om dit nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

21 juni 2021: vragen over gevaarlijke loopplaten bij werkzaamheden Markt

Vragen

Afgelopen weekend werd ik door een bewoonster van het centrum aangesproken over het volgende. Ze liep na het boodschappen doen over de loopplaten voor de Kunstkeuken. Doordat de platen niet met elkaar verbonden en onregelmatig neergelegd zijn, kwam ze ten val. Hierdoor liep ze een lelijke snijwond aan haar knie op die gehecht moest worden. Uit de verklaringen van omstanders en andere centrumbewoners bleek dat er diverse valpartijen hadden plaatsgevonden, waarbij zelfs mensen zodanig gewond raakten, dat ze per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd moesten te worden. Oudere bewoners mijden zelfs de oversteek. Daarom mijn vragen.

 1. Bent u op de hoogte van deze gevaarlijke situatie voor voetgangers?
 2. heeft u daarover contact gehad met de aannemer die de werkzaamheden uitvoert?
 3. Bent u voornemens om deze situatie op korte termijn aan te pakken?

Antwoord:

 1.  Ter plaatse heeft een afweging plaatsgevonden om de fietser en voetganger zo veilig en comfortabel als mogelijk te faciliteren, binnen de beperkingen die daar zijn. Daarbij hebben we gekeken om de rijbaan in te zetten voor de oversteek maar ook de inzet van loopschotten. De keuze is op de laatste gevallen, omdat daarmee de veiligheid van beide doelgroepen het beste wordt geborgd. Daarbij worden fietsers gevraagd om af te stappen om conflictsituaties door wisselende snelheden zoveel mogelijk te beperken.
 2. De aannemer controleert meerdere malen per dag en vooral ook voor het weekend dat de loopschotten goed liggen. Dat dit nog weleens verschuift is erg vervelend en zeker ook voor de bewoonster die zich daaraan heeft bezeerd. De incidenten waar wij bekend mee zijn, hebben echter vaak andere redenen maar vinden wel rondom het werk plaats. Tot tweemaal toe is een ambulance ter plaatse geweest. Eenmaal voor een vrouw die struikelde over een bestaande trottoirband en eenmaal voor een vrouw die door de afbakening en het werk is gelopen en daar ten val is gekomen. Verder is een wielrenner gevallen die met zijn trapper is blijven hangen aan een reeds bestaande vluchtheuvel. Als laatste is een scootmobilist controle over het voertuig kwijt geraakt en op hoge snelheid in het werk gereden.
 3. Inmiddels heeft de aannemer de loopschotten verwijderd en is de ondergrond beloopbaar gemaakt. Dit is te zien op de bijgaande foto’s.
14 juni 2021: vragen om proactief te reagen op de weersverwachting

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

Antwoord:

 1. We nemen uw suggestie mee. Het is echter niet mogelijk in zo’n kort tijdsbestek hierover een weloverwogen keuze te maken.
 2. Uiteraard zullen we proberen zo veel mogelijk van onze inwoners te bereiken op het moment dat wij mogelijkheden zien om onze inwoners te ondersteunen bij de aanpak van de wateroverlast.
 3. Het laten afsluiten van wegen door onze inwoners kunnen we niet faciliteren. Het mandaat van afsluiten van wegen ligt enkel bij de gemeente of de hulpdiensten. Hiervan afwijken kan grote juridische risico’s met zich meebrengen i.v.m. aansprakelijkheid bij een eventueel incident tijdens het afsluiten. De gemeente heeft zicht beraad over de opties die wel kunnen. Verder worden 2 opties al uitgewerkt. Zo gaan we zorgen voor extra aandacht voor dit problemen in ons communicatieprotocol tijdens een soortgelijke situatie. En wordt gekeken naar de mogelijkheid om waarschuwingsborden te ontwerpen welke wel door omwonenden kunnen worden geplaatst bij de overlastlocaties om de bewustwording bij automobilisten te vergroten.  
3 juni 2021: vragen over de leibomen van de Corridor

Vragen

Bij de herinrichting van de Corridor zijn diverse leibomen weggehaald. Deze zijn bij een bomenkweker in opslag gezet. We zijn nu begonnen met de uitvoering van het centrumplan. Ook daar gaan we veel vergroenen. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1.  Worden de leibomen gebruikt in het centrum?
 2. Als uw antwoord nee is, wat gaan we dan met onze bomen doen?
 3. Wat heeft de stalling van de bomen ons tot nu toe gekost of wat gaat het ons kosten?

Antwoorden

 1. Nee, deze bomen waren geen onderdeel van het masterplan Centrum. Daarom hebben we afgesproken om ze bij de kweker te stallen tot we een geschikte locatie hadden gevonden of de kweker ze in overleg met ons zou verkopen. 
 2. Voordat we een geschikte locatie hadden gevonden EN voordat ze verkocht waren, hebben we helaas op 19 september 2018 het volgende bericht van de kweker ontvangen. "Na met de gemeente Valkenswaard te zijn overeengekomen dat de kweker deze bomen gaat oprooien en uitplanten in de kwekerij in Sint Oedenrode hebben wij de volgende werkzaamheden verricht. De bomen zijn gerooid op 6 en 7 maart 2018 en op transport gezet naar Sint Oedenrode. Hier zijn de bomen in een kuilhoek gezet om ze op een later tijdstip in de kwekerij uit te planten. In het voorjaar is er contact geweest vanuit de gemeente om de bomen te gebruiken in een project in Dommelen. Op 1 mei 2018 is ons bericht dat de gemeente geen gebruik heeft gemaakt van de bomen. Na dit bericht hebben wij direct actie ondernomen om de bomen uit te planten", aldus de kweker. "De hele droge zomer hebben wij nazorg gepleegd aan de bomen en veel water gegeven. Maar de hergroei van de bomen was slecht en hebben wij helaas de bomen moeten versnipperen in de week van 31 maart 2018 (??)".
 3. De totale kosten die daarmee gemoeid zijn geweest bedragen € 3900,-.
3 juni 2021: vragen over Sportpark 't Heike en informatie voor RKVV Dommelen

Vragen
Voetbalvereniging Dommelen heeft enkele keren gezocht met de gemeente. Het gaat daarbij om:

 1. Het blijvend realiseren van eenrichtingsverkeer op het terrein van ’t Heike zelf. In coronatijd is gebleken dat dit veel veiliger is voor de fietsende jeugd. Dat is nu al een week of zeven zo gaande. Wij vragen ons af waarom en kan het college de vereniging duidelijkheid verschaffen.
 2. Dommelen heeft een vraag gesteld m.b.t. een aanzienlijk hogere energierekening juist in de tijd dat er bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Dommelen wacht al vier maanden op een reactie. Kan het college ook hier duidelijkheid verschaffen.

Een vraag die voor veel verenigingen zal gelden, is of het college al een standpunt heeft ingenomen m.b.t. het wel of niet innen van de huur van het lopende seizoen.

Antwoorden
De vraag m.b.t. het eenrichtingsverkeer lijkt intern bij de gemeente niet goed te zijn opgevolgd. Had anders gemoeten. Het heeft nu onze aandacht.

 1. Vraag is in februari gesteld en de vereniging zou tussentijds diverse keren zijn geïnformeerd. In 2020 is de gemeente overgestapt op een andere energieleverancier en het heeft tijd gekost om een en ander door te rekenen. Op korte termijn kan de vereniging een reactie tegemoet zien. Het college is van mening toch adequaat te hebben gereageerd.
 2. Er is op dit moment geen duidelijkheid te verschaffen. Over 2020 is het duidelijk, maar op dit moment is ook de gemeente afhankelijk van wat de rijksoverheid beslist. De gemeente kan pas een stap zetten, als er duidelijkheid is vanuit Den Haag. Het advies is om er van uit te gaan, dat je de huur moet betalen dan kan het later nooit tegenvallen.

14 april 2021: vragen over het viaduct Molenstraat Bergeijk en ongeval fietserstunnel

Vraag:

Via sociale media horen we dat de nieuwe brug naar Riethoven onveilig is ervaren. Vanuit Dommelen gekomen staat een bord onder aan de brug dat tegenliggers voorrang hebben. De tegenligger zou je pas zien aankomen als je boven op de brug bent. Niet duidelijk is of dit gemeente Valkenswaard of Bergeijk is. Graag zien wij een beoordeling hiervan via onze projectleider. Ook als dit moet leiden tot een melding aan Bergeijk. Wat doet Valkenswaard naar aanleiding van het ernstige ongeval in de nieuwe fietserstunnel aan de Monseigneur Smetsstraat?

Antwoord

 1. Naar aanleiding van de vraag heeft het programmamanagement contact opgenomen met provincie, Boskalis en gemeente Bergeijk. Het viaduct ligt binnen de gemeentegrenzen van Bergeijk. Het is ontworpen onder verantwoordelijkheid van de provincie en voldoet aan de ontwerprichtlijnen die daarvoor gelden. Gemeente Bergeijk, Provincie en Boskalis hebben zelf ook diverse berichten en vragen over het viaduct Molenstraat ontvangen na de openstelling ervan. Hen is naar aanleiding van uw vraag verzocht een reactie te geven. Deze is als volgt:
  “Onlangs is het viaduct Molenstraat in gebruik genomen. Het viaduct voldoet aan de richtlijnen die hier voor gelden. Maar uiteraard nemen we de reacties op social media serieus. Daarom gaan provincie Noord-Brabant en Boskalis de komende vier weken de situatie nader beschouwen en analyseren. Burgers worden geïnformeerd via de website en Facebook”. Gemeente Bergeijk heeft aangegeven ook benieuwd te zijn naar de bevindingen van de Provincie en Boskalis, en wacht die voor nu af.
 2. Gemeente Valkenswaard heeft kennisgenomen van het ernstige ongeval in de fietstunnel aan de Mgr. Smetsstraat. De precieze omstandigheden waaronder het ongeval plaats vond zijn ons echter niet bekend. De gemeente kan dan ook geen conclusies verbinden aan het ongeval. Navraag bij de politie levert op dat het lijkt te gaan om een zeer vervelende samenloop van omstandigheden. Of daar skatende of skateboardende jeugd bij betrokken is geweest valt niet met zekerheid te zeggen. Zelfs als dat het geval zou zijn, moet opgemerkt worden dat skaten en skateboarden op de openbare weg op zich niet verboden is.
18 maart 2021: vragen m.b.t. sportactiviteiten op parkeerterrein Geenhovensedreef

Vraag:
6 maart 2020 zagen wij via de sociale media dat handhavers van de gemeente sportactiviteiten hebben stilgelegd op het parkeerterrein bij “Bij Ries” aan de Geenhovensedreef. Het bestemmingsplan laat dit niet toe. De les tot 19.30 uur mocht nog worden afgerond, maar daarna moest de activiteit stoppen. Dat de eigenaresse medewerking heeft van de mensen van de Boodschappenmand en van het bedrijf Lommers, doet natuurlijk niets aan de bestemming af, maar corona noopt ondernemers – en zeker ook de kleine ondernemer zoals hier – tot het zetten van stappen om nog iets te kunnen bieden. Wij denken dat het bieden van de lessen past binnen de coronamaatregelen. Als dat niet is, dan houdt het op. Wij doen toch een klemmend beroep op de burgemeester om hier af te zien van handhaving. Wij verzoeken dit mede, omdat dit niet de enige locatie is, waar de sportactiviteit naar buiten is verplaatst. Wij verzoeken om zo snel al mogelijk op de vraag te reageren.

Antwoord

Op grond van de huidige maatregelen in het toegestaan om in teamverband (tot en met 27 jaar) te sporten op buitensportlocaties. Voor buitensportlocaties geldt dat deze sportactiviteiten plaatsvinden bij accomodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Op vrijdag 5 maart hebben de toezichthouders geconstateerd dat op het parkeerterrein voor sportclub ‘Bij Ries’ een groepsles werd georganiseerd voor jongeren tussen de 5 en 15 jaar oud. Het parkeerterrein werd in dit geval gebruikt als buitensportlocatie. Aangezien deze locatie niet wordt beheerd door een sportvereniging, is deze activiteit in strijd met de regelgeving. De toezichthouders hebben in goed overleg met de aanwezige sportinstructeur besloten om de groepsles af te maken en de daaropvolgende activiteiten te annuleren. Op grond van maatregelen die op dat moment golden, is deze activiteit rechtmatig beëindigd.
Op 8 maart ontvingen wij van de Vereniging Nederlandse Gemeente een nadere duiding op de regels rondom buitensportlocaties. Voor jongeren tot 27 jaar geldt deze sportactiviteiten plaatsvinden bij sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging; Voor jongeren tot en met 17 geldt dat zij ook op andere buitenlocaties mogen sporten. Dit betekent dat er – na het beëindigen van de activiteiten bij sportclub Bij Ries – meer mogelijkheden zijn ontstaan. Hierover wordt zo spoedig mogelijk contact gelegd met de eigenaar van sportclub Bij Ries.

10 maart 2021: vragen m.b.t. waterkracht uit De Dommel in relatie tot energie

Vraag
Heel de wereld en dus ook Valkenswaard worstelt met de vraag hoe we energie kunnen genereren zonder het milieu nog meer te belasten. We zoeken naar wind- en zonne-energie maar wij zijn van mening dat er nog andere mogelijkheden zijn. Eén daarvan is waterenergie. Bijgevoegde link laat zien hoe in Sint-Michielsgestel een waterkrachtcentrale in de Dommel is gerealiseerd, goed voor energieopwekking voor zo’n 200 huishoudens. Maar ook dichter bij huis wordt waterenergie opgewekt namelijk bij de Volmolen in Waalre. https://youtu.be/YkANlRdcysI

- Bent u bekend met deze manier van energieopwekking?
- Bent u bereid om te onderzoeken of een dergelijke installatie in Valkenswaard
  haalbaar is, bijv. bij de Dommelse watermolen of Venbergse molen?
- Bent u bereid om daarbij de samenwerking te zoeken met Waterschap De Dommel?

Antwoord
Wij zijn bekend met het opwekken van elektriciteit uit waterkracht. In opdracht van werkplaats de Gruyter is de potentie aan energie uit watergangen in Noord-Brabant en Limburg onderzocht. Uit deze analyse wordt duidelijk dat de potentieel beschikbare energie uit verval voor de Dommel in Valkenswaard beperkt is en dat de potentie van kinetische energie uit vrije stroming ook relatief laag is. Over de gehele stroom genomen ligt het potentieel rond de 0,2-0,3 kW. Waterschap De Dommel geeft aan dat energieopwekking op een dergelijke locatie wellicht mogelijk is als showcase, maar dat het gezien het beperkte potentieel aan op te wekken elektriciteit een minimale bijdrage zal leveren aan de energietransitie.

10 maart 2021: vragen met betrekking tot de voortgang van het 'terenplein' Schepelweyen

Vraag

Wij zijn blij dat de realisatie van het Terenplein in Dommelen zorgvuldig ter hand wordt genomen en dat de diverse partijen betrokken worden bij de totstandkoming. We waren echter in de veronderstelling dat voor 1 februari begonnen zou worden met de uitvoering zodat er snel gebruik van het plein gemaakt kon worden. Nu horen we dat de start van de uitvoering vertraging heeft opgelopen. Op zich niet erg als de betrokken partijen en de omwonenden maar weten hoe de planning er definitief uit komt te zien. Dus onze vraag is; kunt u aangeven hoe het tijdspad revitalisering Terenplein eruitziet.

Antwoord

In de motie werd aangegeven om voor 1 mei 2021 te starten met de uitvoeringsplannen op het Terenplein. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en wij willen hierbij het participatietraject heel zorgvuldig hanteren. Daarom is er een brede werkgroep samengesteld waarin, behalve de buurt, de school en de kinderopvang ook de ouderraad en politie actief zijn. Vanuit WeDommelen, Dommels Platform, Woningbelang en Cordaad jeugdwerk wordt er een regiegroep gevormd. In gezamenlijk overleg is besloten om de daadwerkelijke uitvoering in de zomervakantie te laten plaatsvinden. Hiernaast vindt u de detailplanning van het project per 8 maart 2021.

22 februari 2021: vragen m.b.t. de prestatie-afspraken met Woningbelang

Wij hebben een groot aantal vragen gesteld naar aanleiding van de prestatie-afspraken die de gemeente met Woningbelang en de huurdersbelangenvereniging heeft gemaakt. De vragen zijn kritisch en zeer divers: over starters, over het chalet op de Loonderweg, over het gebruik van tijdelijke woningen e.d. 

De brief en de beantwoording is te goor om hier letterlijk op te nemen. Maar kopieer deze link en u komt bij de brief en de beantwoording uit:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/valkenswaard/ae40cce5-1a13-4ee6-b2e5-38a738285500

16 februari 2021: vragen met betrekking tot woningbouwprojecten

Vragen:
Eindhovenseweg (HEMA):

 1. Is er sprake van sloop van het gehele pand en of de voorgevel?
 2. Wie is hier de ontwikkelaar van?
 3. Is er sprake van toename van woningen, appartementen?
 4. Is bekend in welke prijscategorie de woningen komen?
 5. Is het vergunningentraject al gestart?


Leenderweg-Vlasroot:

 1. Wie is hier de ontwikkelaar van?
 2. Wat voor soort woningen komen hier en in welke prijscategorie?
 3. Is hier sprake bestemmingsplanwijziging?
 4. Zijn de vergunningsprocedures al gestart?

Antwoorden

Eindhovenseweg 22 (HEMA)

 1. Gedeeltelijke sloop. Achter in het pand bevindt zich een kelder. Dat gedeelte blijft staan. Alles wat ervoor staat wordt gesloopt.
 2. Olde Hampsink Vastgoed b.v.
 3. Bestaand zijn er 5 woningen en deze worden gesloopt. Gevraagd wordt het realiseren van 11 appartementen.
 4. Alhoewel in het aanvraagformulier omgevingsvergunning “11 koopwoningen” wordt vermeld, geeft de architect in zijn mail van 11 februari 2021 aan dat het 11 huurappartementen worden. In het (landelijk vastgestelde) aanvraagformulier is geen onderdeel opgenomen inzake prijscategorie. Dit is dus onbekend.
 5. Op 30 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het “slopen gedeelte winkel met bovenwoningen en herbouwen winkel met magazijn en 11 appartementen”.

Leenderweg 164 F

 1. Een particulier (Avg).
 2. In het aanvraagformulier omgevingsvergunning wordt “44 huurwoningen” aangegeven.
 3. Deze beoordeling van de aanvraag heeft nog niet plaatsgevonden.
 4. Op 30 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het “bouwen van 44 appartementen.
17 december 2020: vragen met betrekking tot jongeren in Coronatijd

Vraag:
Steeds meer gemeenten denken na hoe jongeren geholpen kunnen worden tijdens de coronacrisis. Jongeren hebben last van eenzaamheid en verveling. Daarover hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met mij eens dat proactieve maatregelen om misdragingen van jongeren te beperken, moeten prevaleren boven repressieve maatregelen?
 2. Worden in deze richting al concrete maatregelen/activiteiten georganiseerd
 3. Indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om op korte termijn in overleg te treden met het jongerenwerk èn jongeren om overlast van misdragingen zoveel als mogelijk te voorkomen?
 4. Bent u bereid om daarbij ook verenigingen of andere organisaties te betrekken?

Antwoord

 1. We zijn het er zeker mee eens om jongeren te stimuleren om aan activiteiten deel te nemen. Niet alleen voor het voorkomen van misdragingen maar ook om hun welzijn.
 2. Ja we organiseren concrete activiteiten. Hoewel we wel enigszins beperkt zijn in de uitvoering door de nieuwe coronamaatregelen. Samen met Jongerenwerk en Sportief Valkenswaard kijken we naar wat wel mogelijk is. Met jongeren van Were Di is een magazine ontwikkeld met tips en trics voor jongeren om eenzaamheid tegen te gaan. Er is ook een project ontwikkeld met de Jongerenraad, waarbij jongeren van Were Di en van de basisscholen brieven naar ouderen sturen om briefwisseling te laten ontstaan. Jongeren denken zo zelf mee aan projecten en doen iets terug voor de maatschappij.
 3. Jongeren doen dus mee. Samen met de burgemeester zijn we ook bij Were Di geweest om met de Jongerenraad te spreken. Hebben ook hier jongeren en ouderen ontvangen om te kijken waar we kunnen samenwerken.
 4. We zijn zeker bereid om organisaties te betrekken bij de activiteiten.
25 november 2021: vragen m.b.t. het plaatsen van een chalet langs de Loonderweg

Vraag:
Wij worden er door mensen op gewezen dat het college voornemens is om i.s.m. Woningbelang op een braakliggend en nu nog aan derden verhuurd terrein aan de Loonderweg een chalet te plaatsen. Dat zou zijn bestemd voor voormalige bewoners van ons woonwagencentrum. Daarover de volgende vragen.

 1. Kloppen de berichten en kunt u dat verder toelichten?
 2. Hebt u met omwonenden contact gehad over uw plannen? Wat was daarvan de uitkomst of waarom is er geen contact geweest?
 3. Waarom is de keuze, zo de berichten waar zijn, op dit terrein gevallen? Zijn er
  meerdere terreinen onderzocht om een oplossing te vinden? Zo ja, welke dan?
  Zo nee, waarom niet? Heeft de keuze te maken met de bestemming wonen die
  op het terrein rust?
 4. Bent u inderdaad voornemens de plaatsing van het chalet te realiseren middels
  een tijdelijke omgevingsvergunning? U realiseert zich dat u daarmee de
  omwonenden beknot in hun mogelijkheden als zij tegen de plaatsing van het
  chalet zouden zijn?
 5. Wanneer wil Woningbelang de plannen realiseren?
 6. Is het huurcontract met de huidige gebruiker van het perceel opgezegd?

Antwoord

 1. De door u geduide berichten zijn correct. Er is sprake van een medische
  urgentie voor een echtpaar dat op de voormalige locatie Molensteen-Boomvalk
  heeft gewoond. Die medische urgentie noodzaakt tot een oplossing in de vorm
  van terugkeer naar een woonwagen.
 2. Tussen de gemeente en Woningbelang is afgesproken dat Woningbelang de
  omgeving hierover zou benaderen en dit is gebeurd. Woningbelang is op
  huisbezoek gegaan bij de directe omgeving en heeft de gesprekken bevestigd in
  een brief, waarin tevens is opgenomen dat men contact kon opnemen met de
  gemeente en met wie (naam en telefoonnummer).
 3. Er is gezocht naar mogelijke locaties die voldoen aan een aantal criteria. Zo
  dient de locatie eigendom te zijn van Woningbelang of de gemeente, liggend in
  of aan de rand van een wijk, zonder voornemen of perspectief op een
  permanente ontwikkeling in de komende 10 tot 15 jaar en binnen afzienbare
  tijd opzegbaar ingeval van verhuur of ander gebruik. Bovendien ruim genoeg
  voor een goede inpassing. We hebben geen alternatieven kunnen vinden die
  voor dit doel geschikt zijn.
 4. De bedoeling is inderdaad om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen.
  Het gaat om een perceel in eigendom van de gemeente. Ons inziens worden
  omwonenden niet beknot in hun mogelijkheden op hun eigen perceel.
  Mogelijkheden op het perceel van de gemeente hebben de omwonenden niet,
  omdat zij geen eigenaar zijn. Mocht u concrete aanwijzingen hebben voor de
  inperking van de mogelijkheden voor omwonenden, dan verzoeken wij u deze
  aan ons kenbaar te maken.
 5. In principe zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig. Wij hebben als gemeente
  vele vragen ontvangen van omwonenden en vinden het belangrijk dat die
  vragen eerst beantwoord worden.
 6. Dit huurcontract voor bepaalde tijd (1 jaar) is opgezegd. Wij treden echter wél
  in contact met de huurder om te bespreken in hoeverre de verhuur van een
  deel van het perceel aan de huidige huurder kan worden gecontinueerd.
16 november 2020 vragen over het visvijvercomplex HSV Venbergen

Vraag:
In 2019 heeft de gemeente een gesprek geïnitieerd tussen bestuursleden van HSV
Venbergen, iemand van de gemeente en iemand van waterschap De Dommel.
De bijeenkomst had betrekking op het waterbeheer. Er zijn toen onder andere
afspraken gemaakt omtrent de overdracht van taken naar het waterschap bv. met
betrekking tot de aanvoersloot voor de visvijvers. HSV heeft de plantekeningen beoordeeld en geconstateerd dat diverse aan- en afvoeren van hun complex worden afgedamd. HSV geeft aan hier bezwaar tegen aan te tekenen.
HSV is onze grootste vereniging en heeft momenteel 1550 leden. Met recht mag
gezegd worden dat zij een maatschappelijke positie binnen onze gemeente hebben
verworven. Daarbij komt dat de gemeente het complex voor de hengelsport heeft
ingericht en als zodanig heeft vergund aan HSV. Om problemen aan de voorkant te voorkomen dan wel duidelijkheid te krijgen in de gevolgen van de plannen van het waterschap hebben wij de volgende vragen.

 1. Is er een verslag van de bedoelde bijeenkomst? Als dat er is dan ontvangen wij dat graag. Als het er niet is dan zien wij graag een samenvatting van hetgeen besproken is.
 2. Klopt het dat het waterschap plannen gaat uitvoeren die direct invloed hebben
  op de aan- en afvoer van water van het viscomplex?
 3. Wat doet de gemeente eraan om te voorkomen dat HSV Venbergen straks in de
  problemen komt met vers viswater als het waterschap de aan- en afvoeren gaat
  wijzigen?
 4. Hebt uzelf ook stappen in voorbereiding om negatieve gevolgen voor het
  complex waar Valkenswaard eigenaar van is te voorkomen?
 5. Wij begrijpen dat 16 december a.s. de bezwaarprocedure eindigt inzake het
  wijzigingsplan van het waterschap. Heeft u andere gronden waarom u
  voornemens bent bezwaar te maken?

Antwoord

Naar aanleiding van de gestelde raadsvraag heeft de gemeente contact opgenomen
met waterschap de Dommel. Het Waterschap heeft ons de volgende reactie gegeven.
In 2019 heeft er een overleg plaats gevonden tussen enkele bestuursleden van HSV
Venbergen en twee medewerkers van Waterschap de Dommel. Dat gesprek heeft het
Waterschap zelf geïnitieerd en daar was niemand van de gemeente bij aanwezig.
Toen is gesproken over het feit dat het Waterschap het beheer van de stuw die de
aanvoer naar de vijvers regelt zou vervangen en het beheer hiervan zou overnemen.
Daarnaast is besproken dat het Waterschap een deel van de watergang na de stuw, die in beheer was bij HSV Venbergen/gemeente zou overnemen. Gelet op het bovenstaande kunnen wij de volgende antwoorden geven op de gestelde
vragen:

 1. Nee. Zie bovenstaande tekst.
 2. Zie bovenstaande tekst.
 3. Zie bovenstaande tekst.
 4. Nee. In het verleden zijn er al afspraken gemaakt over de verdeling van het water in het stroomgebied van de Tongelreep.
 5. Nee.
15 november 2020: vragen met betrekking tot de kiosk op de Markt

Vraag:
Er bereiken ons diverse geluiden over het burgerinitiatief Muziekkiosk. Daaruit
begrijpen wij dat het initiatief weer of nog levend is. Wij begrijpen ook dat de
gemeente en andere partijen zijn bevraagd over hun mening tot de kiosk.
Mogelijk dat dit onderdeel is van het draagvlakonderzoek. Daarom de vraag om ons volledig op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken alsmede de stappen die op korte termijn te verwachten zijn. Tevens vragen wij u welke inzet de gemeente in deze casus heeft (gehad) nadat op 2 juli 2020 door de raad een amendement inzake het burgerinitiatief is aangenomen.

Antwoord:
De initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen week gemeld om conform hun
missie: ‘Het bevorderen van ontmoeten en cultuur in Valkenswaard’ te onderzoeken of het mogelijk is om in lijn met het amendement draagvlak te vinden voor een kiosk op de Markt. Daarvoor worden nu enkele verkennende overleggen geïnitieerd met belangrijke gebruikers van de markt, namelijk: de weekmarkt, de bloemencorso en de horeca1. Dit verzorgt de gemeente die ook ambtelijk deelneemt aan deze overleggen. Dit alles is inderdaad onderdeel van een draagvlakmeting. Daarna wordt bekeken hoe de draagvlakmeting verder ingevuld zal worden.
Verder heeft er na 2 juli nog een keer een overleg plaatsgevonden met de
portefeuillehouder om het amendement te duiden. Daarna zijn er vanuit de gemeente geen werkzaamheden meer verricht voor de kiosk.

1 De kermis maakt geen onderdeel uit van de draagvlakmeting omdat deze systematiek anders is. De gemeente doorloopt namelijk jaarlijks een aanbesteding waarbij de beschikbare ruimte wordt aangegeven. Kermisexploitanten kunnen hier op inschrijven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Karel Mollenstraat Zuid 94, 5554 CH Valkenswaard

Nicole Emmerik-Jozee
Mob. 06 - 46 242 342
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613

Realisatie website : Zengerink Communicatie  | Creatie