Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient dan in principe binnen 30 dagen te antwoorden. 

Vragen aan het college

Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. En soms omdat we gewezen worden op individuele zaken, waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

Onderstaand treft u onze meest recente vragen met antwoorden aan.

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

De gemeente was heel snel met een telefonische reactie. Waarvoor dank!

 1. De gemeente heeft ongeveer 1000 zakken en zand is geen probleem. De kosten bedragen ongeveer € 700,- maar dat kan binnen bestaand budget. We gaan er dan wel van uit dat de mensen zelf hun zakken komen vullen. We gaan dit regelen.
 2. Ja, als we zover zijn gaan we dit breed communiceren.
 3. Het klaarzetten en laten gebruiken van hekwerk kan juridisch tot problemen leiden. Als er wat gebeurt dan kunnen er vervelende schadeclaims volgen. We gaan dit juridisch uitzoeken en proberen daar snel een antworod op te hebben.
17 juli 2021: vragen over woningbouw Centiemhof

Vraag

In mei hebben wij diverse informatie ontvangen n.a.v. vragen vanuit de raad over het perceel Centiemhof 24 in Dommelen. Wij hebben hier de volgende vragen over.

 1.  Wat is de procedurele stand van zaken op dit moment?
 2. Komt de procedure nog in de gemeenteraad en wanneer?

Antwoord

 1. De ontwikkelaar is momenteel bezig met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken. De officiële procedure loopt dus nog niet. De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om toch het hele plan te realiseren via een uitgebreide procedure in plaats van twee verschillende procedures.
 2. Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt het plan/’Verklaring van geen bedenkingen’ aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat dit op zijn vroegst Q1 2022 wordt. 

15 juli 2021: vragen over taxistandplaatsen op de Markt

Vraag

Over de gewijzigde verkeerssituatie op de Markt zijn al diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Wij hebben echter nog niets gezien of gehoord over taxistandplaatsen of in elk geval plaatsen waar klanten kunnen worden opgehaald en of afgezet. Wij begrijpen dat er in elk geval één taxibedrijf is die dit een half jaar geleden heeft aangekaart, maar daarop geen concrete antwoorden heeft ontvangen. Onlangs zijn er wel ambtelijke contacten geweest, maar dat heeft niets concreets opgeleverd. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Op welke wijze wilt u taxibedrijven tegemoet komen om hun werk te laten doen?
 2. Bent u voornemens om hierop fysieke aanpassingen te verrichten?
 3. Wij horen iets oven een mogelijk gedoogbeleid. Is dat de wijze waarop u dat wil regelen?
 4. Kunt u toezeggen om op korte termijn de Valkenswaardse taxibedrijven over dit onderwerp schriftelijk te informeren?

De antwoorden volgen nog.

9 juli 2021: vragen over noodlokalen bij de St. Martinusschool

Vraag

Gisteren ontvingen wij de raadsinformatiebrief m.b.t. de noodlokalen die Skozok wil plaatsen bij de Sint Martinusschool. De huur van de noodlokalen wordt aangegaan voor maximaal 5 jaar (60 maanden) voor een bedrag van € 266.000,-. Deze kosten zijn voor ons als gemeente. Donderdag 15 juli a.s. zal ik bij aanvang van de raadsvergadering verzoeken de brief op de agenda te plaatsen. Ter voorbereiding daarop hebben wij enkele vragen.

 1. Waarop zijn de kosten van € 266.000,- gebaseerd?
 2. Krijgt Skozok de vrije hand in het huren en plaatsen van de noodlokalen of hebben wij (de gemeente) ook inbreng?
 3. Heeft de gemeente offertes opgevraagd? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?
 4. Heeft Skozok offertes aan u laten zien om het bedrag van € 266.000,- toe te lichten / aan te tonen?
 5. In de fotobijlage bij deze vragen ziet u gegevens van StarCabin uit Amstelveen. Een snelle berekening laat zien dat de kosten voor een dubbele unit bij hen zijn: 265 (per week) x 52 (weken per jaar) x 5 (jaar) + € 8.610 (plaatsen en weghalen) x 1,21 (BTW) = € 93.787,-. Nou zullen er beslist andere kosten bijkomen maar naar ons idee geen € 172.000,-. Daarom de vraag om met spoed afstemming te zoeken met Skozok en het grote verschil te laten verklaren.

Antwoorden

 1. De kostenopstelling is gebaseerd op offertes en ramingen die door SKOzoK in goed overleg met gemeente zijn opgevraagd en opgesteld.
 2. SKOzoK is de bouwheer, daarmee initiatiefnemer en opdrachtgever voor het plaatsen van de noodlokalen. De voorbereidingen hebben in goede afstemming met de cluster vastgoed van de gemeente plaatsgevonden. Daarbij is vooroverleg gepleegd met de inkoopadviseur en rekening gehouden met de inkoopregels van de gemeente Valkenswaard.
 3. De gemeente heeft geen offertes opgevraagd. Het opstellen van de begroting heeft in goed overleg tussen Gemeente en SKOzoK plaatsgevonden.
 4. SKOzoK heeft volledig openheid van zaken gegeven over de kosten opstelling. De opstelling is in overleg met de cluster vastgoed van de gemeente tot stand gekomen en is gecontroleerd en geaccordeerd door de gemeente en toegevoegd als bijlage aan het collegebesluit.
 5. Er zijn meer partijen die in de acquisitie reclame maken met lage prijzen, zonder de specifieke project omstandigheden te kennen. De voorbereiding heeft plaatsgevonden binnen de inkoopregels op basis van de locatie specifieke omstandigheden. Belangrijk was het vinden van een partij die plaatsing voor het nieuwe schooljaar mogelijk kon maken. Dit alleen blijkt al een spannende opgave, waarvoor de nodig inzet moet worden gegeven.
8 juli 2021: vragen over de verkeersoverlast door werkzaamheden in Waalre

Vraag

Ik hoor steeds meer ergernis over de verkeersmaatregelen die in Waalre genomen worden. Het lijkt er meer en meer op dat deze enkel bedoeld zijn om verkeer op de noord-zuid vv route te ontmoedigen. Op zich snap ik dat, maar deze maatregelen zorgen ervoor, dat het voor mensen vanuit Valkenswaard en het achterliggende gebied nagenoeg niet mogelijk is om op een “normale” manier in Veldhoven (bv bij het ziekenhuis) of in Eindhoven (bv bij Hightech Campus) te komen. De maatregelen zijn uiteraard de bevoegdheid van de gemeente Waalre, maar ze hebben wèl een enorme impact voor onze inwoners.

 Al het gemotoriseerd verkeer moet ruim een halfjaar door een trechter via slechts één doorgaande weg richting Eindhoven. Ik ben erg benieuwd wat er gebeurt bij ongelukken of andere calamiteiten. Als alles vaststaat, hoe moeten de hulpdiensten hier dan snel door? Binnenkort starten de wegwerkzaamheden in Waalre. Vrachtauto’s worden geweerd door hoogteportaal. Zij moeten terug naar Valkenswaard en door naar de A2. Landbouwvoertuigen kunnen daar ook niet onderdoor. Maar deze voertuigen kunnen niet via de A2 verder. Hoe kunnen die dan Waalre omzeilen?

 Daarom de volgende vragen:

 1. Is er voorafgaand aan het nemen van deze verkeersmaatregelen overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, geweest met de gemeente Waalre?
 2. Heeft u daarbij gewezen op de verstrekkende consequenties daarvan op onze inwoners?
 3. Is er door de gemeente Waalre (eventueel in overleg met omliggende gemeenten) gekeken naar (tijdelijke) alternatieve routes?
 4. Hoe passen deze maatregelen in het Regionale Mobiliteitsprogramma?
 5. Bent u bereid dit probleem met Waalre op te nemen en te zien hoe we de agrarische sector kunnen bedienen?

Antwoorden van het college

Allereerst wil ik het kader schetsen waarbinnen de maatregelen worden genomen. Vele jaren zijn we bezig geweest met het omleggen van de N69. Dat is nu zover en de nieuwe weg is ook concreet waarneembaar. In het proces om daar te komen, is in 2012 een belangrijk besluit genomen tussen alle stakeholders die met de weg te maken hebben. In 2012 zijn de zogenaamde 0+ maatregelen vastgesteld. Daarin werd een aantal maatregelen genoemd om de verkeerssituatie in het gebied dat door de N69 bediend wordt, te verbeteren en de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. Wat we nu zien gebeuren is niet alleen in Waalre aan de gang, maar ook in Valkenswaard gaan we de Westerhovenseweg aanpakken en verbeteren we de wegstructuur in de aansluiting daarop. Ook Bergeijk, Veldhoven en Eersel zijn nu bezig. En dat hele gebied wordt nu geconfronteerd met allerlei effecten die op zich nú ongewenst zijn, maar die uiteindelijk wel realiseren wat wij allemaal willen. Er is ook een overleg gestart tussen Valkenswaard, Waalre en de provincie Noord-Brabant, waarin dit geconstateerd wordt. Het is nu wel hele compacte periode, waarin heel veel gebeurt. Er zijn al volop publicaties geweest die op die effecten wijzen. Er zijn omleidingen tussen Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Ja, het is een grote ramp op dit ogenblik. Maar het is nodig om een veel betere verkeerssituatie te krijgen. En dus een betere leefbaarheid. Toen in 2012 waren we daar trots op. Nu zijn we met de uitwerking van die afspraken bezig. Zie de beantwoording in dit kader.

 1. De verkeersmaatregel is een onderdeel van de herinrichting van de Eindhovenseweg. Hierover zijn we ambtelijk en bestuurlijk met Waalre en de provincie in gesprek geweest. De verkeersmaatregelen aan de Lissevenlaan zijn daar onderdeel van. Er is overigens geen afzonderlijk overleg geweest over de Lissevenlaan.
 2. Het afsluiten van de Lissevenlaan valt onder de afspraken uit het gebiedsakkoord Grenscorridor. Daarin is uitdrukkelijk gesteld dat verkeer op die wegen gaan rijden, die daarvoor bedoeld zijn. Dus niet door de kernen zoals nu. En dat is dus een verbetering van het leefklimaat. In de nadere uitwerking van het document is het weren van sluipverkeer nadrukkelijk opgenomen. De Lissevenlaan past binnen die afspraak. Verkeer moet dus via andere wegen gaan rijden. Dat kan vanaf november 2021. Daarmee krijgt de bereikbaarheid van de regio een positieve impuls.
 3. Ja, dat is nadrukkelijk aan de orde geweest maar die alternatieven hebben allemaal groter negatief effect.
 4. Die passen binnen regionale afspraken.
 5. Ik ken het technisch ontwerp niet voldoende. Er komt inderdaad een openbaar vervoerverbinding. Wellicht – maar daar neem ik contact voor op – dat die gebruikt mag worden door landbouwverkeer. Ik begrijp dat sommigen voertuigen niet over die sluis kunnen. Maar weet dat er aandacht is (geweest) voor landbouwverkeer. Ik kom hier bij u schriftelijk op terug.

Aanvullend

Wij snappen dat er vanaf 2012 voorbereidende gesprekken zijn en afspraken. Maar realiseer je dat onze inwoners dat niet meer zo helder op het netvlies hebben. Ik pleit dus voor betere communicatie.

 Antwoord

Communicatie is een duidelijk punt. Uw vraag betekent dat de communicatie die we hebben gedaan, en die ik wel heb waargenomen inclusief mooie en duidelijke plaatjes, mogelijk niet voldoende is geweest. De provincie heeft die communicatie op zich genomen. Ik zal morgen met de provincie contact op laten nemen om dit nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

21 juni 2021: vragen over gevaarlijke loopplaten bij werkzaamheden Markt

Vragen

Afgelopen weekend werd ik door een bewoonster van het centrum aangesproken over het volgende. Ze liep na het boodschappen doen over de loopplaten voor de Kunstkeuken. Doordat de platen niet met elkaar verbonden en onregelmatig neergelegd zijn, kwam ze ten val. Hierdoor liep ze een lelijke snijwond aan haar knie op die gehecht moest worden. Uit de verklaringen van omstanders en andere centrumbewoners bleek dat er diverse valpartijen hadden plaatsgevonden, waarbij zelfs mensen zodanig gewond raakten, dat ze per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd moesten te worden. Oudere bewoners mijden zelfs de oversteek. Daarom mijn vragen.

 1. Bent u op de hoogte van deze gevaarlijke situatie voor voetgangers?
 2. heeft u daarover contact gehad met de aannemer die de werkzaamheden uitvoert?
 3. Bent u voornemens om deze situatie op korte termijn aan te pakken?

Antwoord:

 1.  Ter plaatse heeft een afweging plaatsgevonden om de fietser en voetganger zo veilig en comfortabel als mogelijk te faciliteren, binnen de beperkingen die daar zijn. Daarbij hebben we gekeken om de rijbaan in te zetten voor de oversteek maar ook de inzet van loopschotten. De keuze is op de laatste gevallen, omdat daarmee de veiligheid van beide doelgroepen het beste wordt geborgd. Daarbij worden fietsers gevraagd om af te stappen om conflictsituaties door wisselende snelheden zoveel mogelijk te beperken.
 2. De aannemer controleert meerdere malen per dag en vooral ook voor het weekend dat de loopschotten goed liggen. Dat dit nog weleens verschuift is erg vervelend en zeker ook voor de bewoonster die zich daaraan heeft bezeerd. De incidenten waar wij bekend mee zijn, hebben echter vaak andere redenen maar vinden wel rondom het werk plaats. Tot tweemaal toe is een ambulance ter plaatse geweest. Eenmaal voor een vrouw die struikelde over een bestaande trottoirband en eenmaal voor een vrouw die door de afbakening en het werk is gelopen en daar ten val is gekomen. Verder is een wielrenner gevallen die met zijn trapper is blijven hangen aan een reeds bestaande vluchtheuvel. Als laatste is een scootmobilist controle over het voertuig kwijt geraakt en op hoge snelheid in het werk gereden.
 3. Inmiddels heeft de aannemer de loopschotten verwijderd en is de ondergrond beloopbaar gemaakt. Dit is te zien op de bijgaande foto’s.
14 juni 2021: vragen om proactief te reagen op de weersverwachting

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

Antwoord:

 1. We nemen uw suggestie mee. Het is echter niet mogelijk in zo’n kort tijdsbestek hierover een weloverwogen keuze te maken.
 2. Uiteraard zullen we proberen zo veel mogelijk van onze inwoners te bereiken op het moment dat wij mogelijkheden zien om onze inwoners te ondersteunen bij de aanpak van de wateroverlast.
 3. Het laten afsluiten van wegen door onze inwoners kunnen we niet faciliteren. Het mandaat van afsluiten van wegen ligt enkel bij de gemeente of de hulpdiensten. Hiervan afwijken kan grote juridische risico’s met zich meebrengen i.v.m. aansprakelijkheid bij een eventueel incident tijdens het afsluiten. De gemeente heeft zicht beraad over de opties die wel kunnen. Verder worden 2 opties al uitgewerkt. Zo gaan we zorgen voor extra aandacht voor dit problemen in ons communicatieprotocol tijdens een soortgelijke situatie. En wordt gekeken naar de mogelijkheid om waarschuwingsborden te ontwerpen welke wel door omwonenden kunnen worden geplaatst bij de overlastlocaties om de bewustwording bij automobilisten te vergroten.  
3 juni 2021: vragen over Sportpark 't Heike en informatie voor RKVV Dommelen

Vragen
Voetbalvereniging Dommelen heeft enkele keren gezocht met de gemeente. Het gaat daarbij om:

 1. Het blijvend realiseren van eenrichtingsverkeer op het terrein van ’t Heike zelf. In coronatijd is gebleken dat dit veel veiliger is voor de fietsende jeugd. Dat is nu al een week of zeven zo gaande. Wij vragen ons af waarom en kan het college de vereniging duidelijkheid verschaffen.
 2. Dommelen heeft een vraag gesteld m.b.t. een aanzienlijk hogere energierekening juist in de tijd dat er bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Dommelen wacht al vier maanden op een reactie. Kan het college ook hier duidelijkheid verschaffen.

Een vraag die voor veel verenigingen zal gelden, is of het college al een standpunt heeft ingenomen m.b.t. het wel of niet innen van de huur van het lopende seizoen.

Antwoorden
De vraag m.b.t. het eenrichtingsverkeer lijkt intern bij de gemeente niet goed te zijn opgevolgd. Had anders gemoeten. Het heeft nu onze aandacht.

 1. Vraag is in februari gesteld en de vereniging zou tussentijds diverse keren zijn geïnformeerd. In 2020 is de gemeente overgestapt op een andere energieleverancier en het heeft tijd gekost om een en ander door te rekenen. Op korte termijn kan de vereniging een reactie tegemoet zien. Het college is van mening toch adequaat te hebben gereageerd.
 2. Er is op dit moment geen duidelijkheid te verschaffen. Over 2020 is het duidelijk, maar op dit moment is ook de gemeente afhankelijk van wat de rijksoverheid beslist. De gemeente kan pas een stap zetten, als er duidelijkheid is vanuit Den Haag. Het advies is om er van uit te gaan, dat je de huur moet betalen dan kan het later nooit tegenvallen.

14 april 2021: vragen over het viaduct Molenstraat Bergeijk en ongeval fietserstunnel

Vraag:

Via sociale media horen we dat de nieuwe brug naar Riethoven onveilig is ervaren. Vanuit Dommelen gekomen staat een bord onder aan de brug dat tegenliggers voorrang hebben. De tegenligger zou je pas zien aankomen als je boven op de brug bent. Niet duidelijk is of dit gemeente Valkenswaard of Bergeijk is. Graag zien wij een beoordeling hiervan via onze projectleider. Ook als dit moet leiden tot een melding aan Bergeijk. Wat doet Valkenswaard naar aanleiding van het ernstige ongeval in de nieuwe fietserstunnel aan de Monseigneur Smetsstraat?

Antwoord

 1. Naar aanleiding van de vraag heeft het programmamanagement contact opgenomen met provincie, Boskalis en gemeente Bergeijk. Het viaduct ligt binnen de gemeentegrenzen van Bergeijk. Het is ontworpen onder verantwoordelijkheid van de provincie en voldoet aan de ontwerprichtlijnen die daarvoor gelden. Gemeente Bergeijk, Provincie en Boskalis hebben zelf ook diverse berichten en vragen over het viaduct Molenstraat ontvangen na de openstelling ervan. Hen is naar aanleiding van uw vraag verzocht een reactie te geven. Deze is als volgt:
  “Onlangs is het viaduct Molenstraat in gebruik genomen. Het viaduct voldoet aan de richtlijnen die hier voor gelden. Maar uiteraard nemen we de reacties op social media serieus. Daarom gaan provincie Noord-Brabant en Boskalis de komende vier weken de situatie nader beschouwen en analyseren. Burgers worden geïnformeerd via de website en Facebook”. Gemeente Bergeijk heeft aangegeven ook benieuwd te zijn naar de bevindingen van de Provincie en Boskalis, en wacht die voor nu af.
 2. Gemeente Valkenswaard heeft kennisgenomen van het ernstige ongeval in de fietstunnel aan de Mgr. Smetsstraat. De precieze omstandigheden waaronder het ongeval plaats vond zijn ons echter niet bekend. De gemeente kan dan ook geen conclusies verbinden aan het ongeval. Navraag bij de politie levert op dat het lijkt te gaan om een zeer vervelende samenloop van omstandigheden. Of daar skatende of skateboardende jeugd bij betrokken is geweest valt niet met zekerheid te zeggen. Zelfs als dat het geval zou zijn, moet opgemerkt worden dat skaten en skateboarden op de openbare weg op zich niet verboden is.
18 maart 2021: vragen m.b.t. sportactiviteiten op parkeerterrein Geenhovensedreef

Vraag:
6 maart 2020 zagen wij via de sociale media dat handhavers van de gemeente sportactiviteiten hebben stilgelegd op het parkeerterrein bij “Bij Ries” aan de Geenhovensedreef. Het bestemmingsplan laat dit niet toe. De les tot 19.30 uur mocht nog worden afgerond, maar daarna moest de activiteit stoppen. Dat de eigenaresse medewerking heeft van de mensen van de Boodschappenmand en van het bedrijf Lommers, doet natuurlijk niets aan de bestemming af, maar corona noopt ondernemers – en zeker ook de kleine ondernemer zoals hier – tot het zetten van stappen om nog iets te kunnen bieden. Wij denken dat het bieden van de lessen past binnen de coronamaatregelen. Als dat niet is, dan houdt het op. Wij doen toch een klemmend beroep op de burgemeester om hier af te zien van handhaving. Wij verzoeken dit mede, omdat dit niet de enige locatie is, waar de sportactiviteit naar buiten is verplaatst. Wij verzoeken om zo snel al mogelijk op de vraag te reageren.

Antwoord

Op grond van de huidige maatregelen in het toegestaan om in teamverband (tot en met 27 jaar) te sporten op buitensportlocaties. Voor buitensportlocaties geldt dat deze sportactiviteiten plaatsvinden bij accomodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Op vrijdag 5 maart hebben de toezichthouders geconstateerd dat op het parkeerterrein voor sportclub ‘Bij Ries’ een groepsles werd georganiseerd voor jongeren tussen de 5 en 15 jaar oud. Het parkeerterrein werd in dit geval gebruikt als buitensportlocatie. Aangezien deze locatie niet wordt beheerd door een sportvereniging, is deze activiteit in strijd met de regelgeving. De toezichthouders hebben in goed overleg met de aanwezige sportinstructeur besloten om de groepsles af te maken en de daaropvolgende activiteiten te annuleren. Op grond van maatregelen die op dat moment golden, is deze activiteit rechtmatig beëindigd.
Op 8 maart ontvingen wij van de Vereniging Nederlandse Gemeente een nadere duiding op de regels rondom buitensportlocaties. Voor jongeren tot 27 jaar geldt deze sportactiviteiten plaatsvinden bij sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging; Voor jongeren tot en met 17 geldt dat zij ook op andere buitenlocaties mogen sporten. Dit betekent dat er – na het beëindigen van de activiteiten bij sportclub Bij Ries – meer mogelijkheden zijn ontstaan. Hierover wordt zo spoedig mogelijk contact gelegd met de eigenaar van sportclub Bij Ries.

10 maart 2021: vragen m.b.t. waterkracht uit De Dommel in relatie tot energie

Vraag
Heel de wereld en dus ook Valkenswaard worstelt met de vraag hoe we energie kunnen genereren zonder het milieu nog meer te belasten. We zoeken naar wind- en zonne-energie maar wij zijn van mening dat er nog andere mogelijkheden zijn. Eén daarvan is waterenergie. Bijgevoegde link laat zien hoe in Sint-Michielsgestel een waterkrachtcentrale in de Dommel is gerealiseerd, goed voor energieopwekking voor zo’n 200 huishoudens. Maar ook dichter bij huis wordt waterenergie opgewekt namelijk bij de Volmolen in Waalre. https://youtu.be/YkANlRdcysI

- Bent u bekend met deze manier van energieopwekking?
- Bent u bereid om te onderzoeken of een dergelijke installatie in Valkenswaard
  haalbaar is, bijv. bij de Dommelse watermolen of Venbergse molen?
- Bent u bereid om daarbij de samenwerking te zoeken met Waterschap De Dommel?

Antwoord
Wij zijn bekend met het opwekken van elektriciteit uit waterkracht. In opdracht van werkplaats de Gruyter is de potentie aan energie uit watergangen in Noord-Brabant en Limburg onderzocht. Uit deze analyse wordt duidelijk dat de potentieel beschikbare energie uit verval voor de Dommel in Valkenswaard beperkt is en dat de potentie van kinetische energie uit vrije stroming ook relatief laag is. Over de gehele stroom genomen ligt het potentieel rond de 0,2-0,3 kW. Waterschap De Dommel geeft aan dat energieopwekking op een dergelijke locatie wellicht mogelijk is als showcase, maar dat het gezien het beperkte potentieel aan op te wekken elektriciteit een minimale bijdrage zal leveren aan de energietransitie.

10 maart 2021: vragen met betrekking tot de voortgang van het 'terenplein' Schepelweyen

Vraag

Wij zijn blij dat de realisatie van het Terenplein in Dommelen zorgvuldig ter hand wordt genomen en dat de diverse partijen betrokken worden bij de totstandkoming. We waren echter in de veronderstelling dat voor 1 februari begonnen zou worden met de uitvoering zodat er snel gebruik van het plein gemaakt kon worden. Nu horen we dat de start van de uitvoering vertraging heeft opgelopen. Op zich niet erg als de betrokken partijen en de omwonenden maar weten hoe de planning er definitief uit komt te zien. Dus onze vraag is; kunt u aangeven hoe het tijdspad revitalisering Terenplein eruitziet.

Antwoord

In de motie werd aangegeven om voor 1 mei 2021 te starten met de uitvoeringsplannen op het Terenplein. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en wij willen hierbij het participatietraject heel zorgvuldig hanteren. Daarom is er een brede werkgroep samengesteld waarin, behalve de buurt, de school en de kinderopvang ook de ouderraad en politie actief zijn. Vanuit WeDommelen, Dommels Platform, Woningbelang en Cordaad jeugdwerk wordt er een regiegroep gevormd. In gezamenlijk overleg is besloten om de daadwerkelijke uitvoering in de zomervakantie te laten plaatsvinden. Hiernaast vindt u de detailplanning van het project per 8 maart 2021.

22 februari 2021: vragen m.b.t. de prestatie-afspraken met Woningbelang

Wij hebben een groot aantal vragen gesteld naar aanleiding van de prestatie-afspraken die de gemeente met Woningbelang en de huurdersbelangenvereniging heeft gemaakt. De vragen zijn kritisch en zeer divers: over starters, over het chalet op de Loonderweg, over het gebruik van tijdelijke woningen e.d. 

De brief en de beantwoording is te goor om hier letterlijk op te nemen. Maar kopieer deze link en u komt bij de brief en de beantwoording uit:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/valkenswaard/ae40cce5-1a13-4ee6-b2e5-38a738285500

16 februari 2021: vragen met betrekking tot woningbouwprojecten

Vragen:
Eindhovenseweg (HEMA):

 1. Is er sprake van sloop van het gehele pand en of de voorgevel?
 2. Wie is hier de ontwikkelaar van?
 3. Is er sprake van toename van woningen, appartementen?
 4. Is bekend in welke prijscategorie de woningen komen?
 5. Is het vergunningentraject al gestart?


Leenderweg-Vlasroot:

 1. Wie is hier de ontwikkelaar van?
 2. Wat voor soort woningen komen hier en in welke prijscategorie?
 3. Is hier sprake bestemmingsplanwijziging?
 4. Zijn de vergunningsprocedures al gestart?

Antwoorden

Eindhovenseweg 22 (HEMA)

 1. Gedeeltelijke sloop. Achter in het pand bevindt zich een kelder. Dat gedeelte blijft staan. Alles wat ervoor staat wordt gesloopt.
 2. Olde Hampsink Vastgoed b.v.
 3. Bestaand zijn er 5 woningen en deze worden gesloopt. Gevraagd wordt het realiseren van 11 appartementen.
 4. Alhoewel in het aanvraagformulier omgevingsvergunning “11 koopwoningen” wordt vermeld, geeft de architect in zijn mail van 11 februari 2021 aan dat het 11 huurappartementen worden. In het (landelijk vastgestelde) aanvraagformulier is geen onderdeel opgenomen inzake prijscategorie. Dit is dus onbekend.
 5. Op 30 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het “slopen gedeelte winkel met bovenwoningen en herbouwen winkel met magazijn en 11 appartementen”.

Leenderweg 164 F

 1. Een particulier (Avg).
 2. In het aanvraagformulier omgevingsvergunning wordt “44 huurwoningen” aangegeven.
 3. Deze beoordeling van de aanvraag heeft nog niet plaatsgevonden.
 4. Op 30 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het “bouwen van 44 appartementen.
17 december 2020: vragen met betrekking tot jongeren in Coronatijd

Vraag:
Steeds meer gemeenten denken na hoe jongeren geholpen kunnen worden tijdens de coronacrisis. Jongeren hebben last van eenzaamheid en verveling. Daarover hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met mij eens dat proactieve maatregelen om misdragingen van jongeren te beperken, moeten prevaleren boven repressieve maatregelen?
 2. Worden in deze richting al concrete maatregelen/activiteiten georganiseerd
 3. Indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om op korte termijn in overleg te treden met het jongerenwerk èn jongeren om overlast van misdragingen zoveel als mogelijk te voorkomen?
 4. Bent u bereid om daarbij ook verenigingen of andere organisaties te betrekken?

Antwoord

 1. We zijn het er zeker mee eens om jongeren te stimuleren om aan activiteiten deel te nemen. Niet alleen voor het voorkomen van misdragingen maar ook om hun welzijn.
 2. Ja we organiseren concrete activiteiten. Hoewel we wel enigszins beperkt zijn in de uitvoering door de nieuwe coronamaatregelen. Samen met Jongerenwerk en Sportief Valkenswaard kijken we naar wat wel mogelijk is. Met jongeren van Were Di is een magazine ontwikkeld met tips en trics voor jongeren om eenzaamheid tegen te gaan. Er is ook een project ontwikkeld met de Jongerenraad, waarbij jongeren van Were Di en van de basisscholen brieven naar ouderen sturen om briefwisseling te laten ontstaan. Jongeren denken zo zelf mee aan projecten en doen iets terug voor de maatschappij.
 3. Jongeren doen dus mee. Samen met de burgemeester zijn we ook bij Were Di geweest om met de Jongerenraad te spreken. Hebben ook hier jongeren en ouderen ontvangen om te kijken waar we kunnen samenwerken.
 4. We zijn zeker bereid om organisaties te betrekken bij de activiteiten.
25 november 2021: vragen m.b.t. het plaatsen van een chalet langs de Loonderweg

Vraag:
Wij worden er door mensen op gewezen dat het college voornemens is om i.s.m. Woningbelang op een braakliggend en nu nog aan derden verhuurd terrein aan de Loonderweg een chalet te plaatsen. Dat zou zijn bestemd voor voormalige bewoners van ons woonwagencentrum. Daarover de volgende vragen.

 1. Kloppen de berichten en kunt u dat verder toelichten?
 2. Hebt u met omwonenden contact gehad over uw plannen? Wat was daarvan de uitkomst of waarom is er geen contact geweest?
 3. Waarom is de keuze, zo de berichten waar zijn, op dit terrein gevallen? Zijn er
  meerdere terreinen onderzocht om een oplossing te vinden? Zo ja, welke dan?
  Zo nee, waarom niet? Heeft de keuze te maken met de bestemming wonen die
  op het terrein rust?
 4. Bent u inderdaad voornemens de plaatsing van het chalet te realiseren middels
  een tijdelijke omgevingsvergunning? U realiseert zich dat u daarmee de
  omwonenden beknot in hun mogelijkheden als zij tegen de plaatsing van het
  chalet zouden zijn?
 5. Wanneer wil Woningbelang de plannen realiseren?
 6. Is het huurcontract met de huidige gebruiker van het perceel opgezegd?

Antwoord

 1. De door u geduide berichten zijn correct. Er is sprake van een medische
  urgentie voor een echtpaar dat op de voormalige locatie Molensteen-Boomvalk
  heeft gewoond. Die medische urgentie noodzaakt tot een oplossing in de vorm
  van terugkeer naar een woonwagen.
 2. Tussen de gemeente en Woningbelang is afgesproken dat Woningbelang de
  omgeving hierover zou benaderen en dit is gebeurd. Woningbelang is op
  huisbezoek gegaan bij de directe omgeving en heeft de gesprekken bevestigd in
  een brief, waarin tevens is opgenomen dat men contact kon opnemen met de
  gemeente en met wie (naam en telefoonnummer).
 3. Er is gezocht naar mogelijke locaties die voldoen aan een aantal criteria. Zo
  dient de locatie eigendom te zijn van Woningbelang of de gemeente, liggend in
  of aan de rand van een wijk, zonder voornemen of perspectief op een
  permanente ontwikkeling in de komende 10 tot 15 jaar en binnen afzienbare
  tijd opzegbaar ingeval van verhuur of ander gebruik. Bovendien ruim genoeg
  voor een goede inpassing. We hebben geen alternatieven kunnen vinden die
  voor dit doel geschikt zijn.
 4. De bedoeling is inderdaad om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen.
  Het gaat om een perceel in eigendom van de gemeente. Ons inziens worden
  omwonenden niet beknot in hun mogelijkheden op hun eigen perceel.
  Mogelijkheden op het perceel van de gemeente hebben de omwonenden niet,
  omdat zij geen eigenaar zijn. Mocht u concrete aanwijzingen hebben voor de
  inperking van de mogelijkheden voor omwonenden, dan verzoeken wij u deze
  aan ons kenbaar te maken.
 5. In principe zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig. Wij hebben als gemeente
  vele vragen ontvangen van omwonenden en vinden het belangrijk dat die
  vragen eerst beantwoord worden.
 6. Dit huurcontract voor bepaalde tijd (1 jaar) is opgezegd. Wij treden echter wél
  in contact met de huurder om te bespreken in hoeverre de verhuur van een
  deel van het perceel aan de huidige huurder kan worden gecontinueerd.
16 november 2020 vragen over het visvijvercomplex HSV Venbergen

Vraag:
In 2019 heeft de gemeente een gesprek geïnitieerd tussen bestuursleden van HSV
Venbergen, iemand van de gemeente en iemand van waterschap De Dommel.
De bijeenkomst had betrekking op het waterbeheer. Er zijn toen onder andere
afspraken gemaakt omtrent de overdracht van taken naar het waterschap bv. met
betrekking tot de aanvoersloot voor de visvijvers. HSV heeft de plantekeningen beoordeeld en geconstateerd dat diverse aan- en afvoeren van hun complex worden afgedamd. HSV geeft aan hier bezwaar tegen aan te tekenen.
HSV is onze grootste vereniging en heeft momenteel 1550 leden. Met recht mag
gezegd worden dat zij een maatschappelijke positie binnen onze gemeente hebben
verworven. Daarbij komt dat de gemeente het complex voor de hengelsport heeft
ingericht en als zodanig heeft vergund aan HSV. Om problemen aan de voorkant te voorkomen dan wel duidelijkheid te krijgen in de gevolgen van de plannen van het waterschap hebben wij de volgende vragen.

 1. Is er een verslag van de bedoelde bijeenkomst? Als dat er is dan ontvangen wij dat graag. Als het er niet is dan zien wij graag een samenvatting van hetgeen besproken is.
 2. Klopt het dat het waterschap plannen gaat uitvoeren die direct invloed hebben
  op de aan- en afvoer van water van het viscomplex?
 3. Wat doet de gemeente eraan om te voorkomen dat HSV Venbergen straks in de
  problemen komt met vers viswater als het waterschap de aan- en afvoeren gaat
  wijzigen?
 4. Hebt uzelf ook stappen in voorbereiding om negatieve gevolgen voor het
  complex waar Valkenswaard eigenaar van is te voorkomen?
 5. Wij begrijpen dat 16 december a.s. de bezwaarprocedure eindigt inzake het
  wijzigingsplan van het waterschap. Heeft u andere gronden waarom u
  voornemens bent bezwaar te maken?

Antwoord

Naar aanleiding van de gestelde raadsvraag heeft de gemeente contact opgenomen
met waterschap de Dommel. Het Waterschap heeft ons de volgende reactie gegeven.
In 2019 heeft er een overleg plaats gevonden tussen enkele bestuursleden van HSV
Venbergen en twee medewerkers van Waterschap de Dommel. Dat gesprek heeft het
Waterschap zelf geïnitieerd en daar was niemand van de gemeente bij aanwezig.
Toen is gesproken over het feit dat het Waterschap het beheer van de stuw die de
aanvoer naar de vijvers regelt zou vervangen en het beheer hiervan zou overnemen.
Daarnaast is besproken dat het Waterschap een deel van de watergang na de stuw, die in beheer was bij HSV Venbergen/gemeente zou overnemen. Gelet op het bovenstaande kunnen wij de volgende antwoorden geven op de gestelde
vragen:

 1. Nee. Zie bovenstaande tekst.
 2. Zie bovenstaande tekst.
 3. Zie bovenstaande tekst.
 4. Nee. In het verleden zijn er al afspraken gemaakt over de verdeling van het water in het stroomgebied van de Tongelreep.
 5. Nee.
15 november 2020: vragen met betrekking tot de kiosk op de Markt

Vraag:
Er bereiken ons diverse geluiden over het burgerinitiatief Muziekkiosk. Daaruit
begrijpen wij dat het initiatief weer of nog levend is. Wij begrijpen ook dat de
gemeente en andere partijen zijn bevraagd over hun mening tot de kiosk.
Mogelijk dat dit onderdeel is van het draagvlakonderzoek. Daarom de vraag om ons volledig op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken alsmede de stappen die op korte termijn te verwachten zijn. Tevens vragen wij u welke inzet de gemeente in deze casus heeft (gehad) nadat op 2 juli 2020 door de raad een amendement inzake het burgerinitiatief is aangenomen.

Antwoord:
De initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen week gemeld om conform hun
missie: ‘Het bevorderen van ontmoeten en cultuur in Valkenswaard’ te onderzoeken of het mogelijk is om in lijn met het amendement draagvlak te vinden voor een kiosk op de Markt. Daarvoor worden nu enkele verkennende overleggen geïnitieerd met belangrijke gebruikers van de markt, namelijk: de weekmarkt, de bloemencorso en de horeca1. Dit verzorgt de gemeente die ook ambtelijk deelneemt aan deze overleggen. Dit alles is inderdaad onderdeel van een draagvlakmeting. Daarna wordt bekeken hoe de draagvlakmeting verder ingevuld zal worden.
Verder heeft er na 2 juli nog een keer een overleg plaatsgevonden met de
portefeuillehouder om het amendement te duiden. Daarna zijn er vanuit de gemeente geen werkzaamheden meer verricht voor de kiosk.

1 De kermis maakt geen onderdeel uit van de draagvlakmeting omdat deze systematiek anders is. De gemeente doorloopt namelijk jaarlijks een aanbesteding waarbij de beschikbare ruimte wordt aangegeven. Kermisexploitanten kunnen hier op inschrijven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Lavendellaan 11
5552 PG Valkenswaard

Fred Emmerik
Mob. 06 - 20 505 851
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613

Realisatie website : Zengerink Communicatie  | Creatie