IMG 4950
Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient dan in principe binnen 30 dagen te antwoorden. 

Vragen aan het college

Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. En soms omdat we gewezen worden op individuele zaken, waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

Onderstaand treft u onze meest recente vragen met antwoorden aan.

5 februari 2024: Vragen m.b.t. het Veegplan detailhandel
Nettorama en Geldens

Vraag:

Enkele ondernemers uit de detailhandel van Valkenswaard hebben ons benaderd met vragen rond het Ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Detailhandel” dat het college tot 1 februari 2024 gepubliceerd heeft. U geeft daarbij aan dat er in de gemeente Valkenswaard sprake is van een overaanbod van juridisch-planologische mogelijkheden om detailhandel te vestigen. Voorliggend bestemmingsplan (veegplan) biedt het juridisch-planologisch kader voor het saneren en inperken van de detailhandelcapa-citeit buiten het compact kernwinkelgebied. U geeft voorts aan dat voor de locaties andere adequate functionele mogelijkheden beschikbaar blijven. Daarnaast kunnen zittende winkeliers, daar waar feitelijk detailhandel wordt geëxploiteerd, hun bedrijfsvoering blijven voortzetten zolang het pand onafgebroken als winkel wordt gebruikt. 

In het plan van aanpak “Compact Kernwinkelgebied” staat dat wij er naar streven om detailhandel die in het kernwinkelgebied past, zoveel mogelijk daar te concentreren. Dat impliceert dat het niet wenselijk is om nieuwe detailhandelslocaties toe te voegen. Het is belangrijk om eerst het overaanbod aan plancapaciteit substantieel te verminderen. Dit kan anders liggen voor vormen van detailhandel die niet in het kernwinkelgebied passen zoals tuincentra en bouwmarkten. 

Daarover hebben wij de volgende vragen:

 1. Tracht u uiteindelijk de bestemming van alle locaties voor detailhandel die gelegen zijn buiten het compacte kernwinkelgebied aan te passen of maakt u bepaalde keuzes? En als dat laatste het geval is, op basis waarvan maakt u dan die keuze? Zo zien wij dat diverse panden met detailhandel aan de Van Linschotenstraat niet onder het veegplan vallen.
 2. Het is een “wat-als-vraag” maar stel dat alle detaillisten binnen 10 jaar gehoor geven aan uw wens, waar in het compacte kernwinkelgebied kunt u hen dan kwijt?
 3. U kiest ervoor dat detailhandel niet mag worden hervat indien dit gebruik gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaar gestaakt is geweest. Schieten we dan niet met een kanon op een mug met dit veegplan. Kunt u dan niet beter in overleg gaan met ondernemers die hun werkzaamheden hebben gestaakt?
 4. Weliswaar kunnen de huidige activiteiten worden voortgezet als een ondernemer stopt (mits hij/zij binnen 3 jaar onafgebroken leegstand blijft). Bent u het met ons eens dat u met dit veegplan voorbijgaat aan de mogelijke oudedagsvoorzieningen van huidige ondernemers zeker voor zover het familiebedrijfjes zijn?
 5. Bent u het met ons eens dat als u met dit veegplan uw doel bereikt, u daarmee ook direct snijdt in een groot aantal voorzieningen in de wijken en dat dit niet alleen nu maar ook in de toekomst haaks kan staan op onze ideeën rond de realisatie van woningen?
 6. Onder het veegplan vallen ook supermarkten. Wilt u nu bereiken dat die in de toekomst dan ook naar het kernwinkelgebied gaan?
 7. In het plan van aanpak “Compact Kernwinkelgebied” maakt u een uitzondering voor tuincentra en bouwmarkten. Toch zien wij dat bv de Boerenbond en Praxis ook gaan vallen onder de bestemming Centrum-3. Hoe is dat te rijmen met ons plan van aanpak m.b.t. het kernwinkelgebied?
 8. Bent u het met ons eens dat het weghalen van de bestaande detailhandel in de wijken u daarmee ook een deel van het ‘leven’ in de wijk wegneemt?
 9. Welke communicatietrajecten heeft u doorlopen met de ondernemers met panden vallend onder het veegplan?

Antwoorden

Op 5 maart 2024 heeft het college op onze vragen gereageerd. De vragen en antwoorden hebben ook op de agenda gestaan van de gemeenteraadsvergadering van 21 maart 2024. Omdat die vergadering uitliep, hebben wij niet meer op de brief gereageerd. Wel hebben wij aangegeven dat het proces van het bestemmingsplan nu eenmaal loopt en dat wij er kritisch op terug komen bij de behandeling van het Veegplan.

De antwoordbrief van het college is te lezen via de volgende link: https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/0b5b07d5-0eec-45a3-babb-2a2e103b77d8?documentId=7469959b-151d-4ca6-8d6c-017c2536e4d7

29  januari 2024: Vragen m.b.t. de verkeersveiligheid Geenhovensedreef
IMG 6134

Vraag:

 1. Veiligheid van de Geenhovensedreef:
  Is de gemeente op de hoogte van de zorgen over de onveilige situatie bij het oversteken van de Geenhovensedreef, met name rond het kruispunt bij de Koningsvaren en het kruispunt richting Den Dries? Er is een petitie gestart door buurtbewoners om de gemeente aan te sporen maatregelen te nemen.
 2. Doel van de Nieuwe Weg:
  Wat was de overweging achter de reconstructie van de (aanleg van de nieuwe) weg, met name met betrekking tot de veiligheid van oversteken? In vergelijking met Dommelen, waar veel inspanningen zijn gedaan om de snelheid te verminderen, lijkt het alsof er hier een andere keuze is gemaakt. Kunt u ons meer inzicht geven in de achterliggende gedachte van deze beslissing, rekening houdend met de mobiliteitsvisie van de gemeente?
 3. Veiligheidsconcessies bij Aanleg:
  Zijn er concessies gedaan met betrekking tot de veiligheid van de Geenhovensedreef (tijdens) bij de reconstructie van de weg. (aanleg van de nieuwe weg)? Zo ja, met wie zijn deze concessies gemaakt en wat was de reden achter deze beslissingen
  bent u van mening dat de infrastructuur van een weg zodanig moet zijn dat de V85 gehaald wordt? (zie richtlijn CWOV)
  Buurtbewoners vinden de gereconstrueerde weg nog steeds gevaarlijk. Bij SV Valkenswaard is een toegangsweg altijd afgesloten met een hek. Als dat hekwerk geopend wordt, lijkt het veel veiliger voor de jeugd om naar de Were Di te gaan en 
  terug. Is er een reden waarom dat hekwerk gesloten blijft? Bestaat er een mogelijkheid om dat hekwerk geopend te houden?

Antwoorden

 1. Ja wij zijn op de hoogte van de zorgen die er zijn rondom de verkeersveiligheid op de Geenhovensedreef. Een gesprek met de initiatiefnemers van de petitie is inmiddels ook ingepland en vindt plaats in week 10.
 2. De aanleiding van de werkzaamheden was onderhoud en was derhalve geen sprake van een volledige reconstructie. Binnen de kaders van de onderhoudswerkzaamheden zijn wel optimalisaties doorgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo is onder andere de Geenhovensedreef met een meter versmald op het noordelijke deel en zijn de oversteekplaatsen voor langzaam verkeer verbreed. Ook hebben we de verlichting verbeterd. Een groot verschil met de werkzaamheden in Dommelen aan de Brouwerijdreef en Bergstraat is dat de Geenhovensedreef een 50 km/u weg is en blijft. De Bergstraat en Brouwerijdreef zijn afgewaardeerd van 50 naar 30 km/u en ook als zodanig ingericht. In het door uw Raad vastgestelde Mobiliteitsplan 2023 (september 2023) is de Geenhovensedreef opgenomen als een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/u.
 3. De Geenhovensedreef voldoet aan de richtlijnen van het CROW voor een gebiedsontsluitingsweg en er is geen enkele concessie gedaan aan de verkeersveiligheid. Bij projecten op gebied van herinrichting en onderhoud heeft (verkeers)veiligheid altijd de hoogste prioriteit. In de afgelopen weken zijn al tellingen uitgevoerd om een beeld te krijgen van de gereden snelheden na uitvoering van de werkzaamheden. In de komende periode gaan we op meer momenten tellingen uitvoeren.
  De optie van het hekwerk nemen we mee in de gesprekken met de initiatiefnemers van de petitie.
23 januari 2024: Vragen m.b.t. het Steendrukmuseum
IMG 6126

Vraag:

 1. Hoeveel bezoekers komen er op jaarbasis?
 2. Hoeveel subsidie zowel structureel als incidenteel gaat er naar het museum?
 3. Wat gebeurt er met de andere musea die nu in de Oranje Nassaustraat zitten?
 4. Wat betekent dit dan voor onze kosten?
 5. Zijn er andere plannen met de ruimte die vrijkomt als het Steendrukmuseum gaat verhuizen? 

Antwoorden

 1. In de coronaperiode heeft het museum te kampen gehad met teruglopende bezoekersaantallen, met name door gedwongen sluiting, door andere beperkende maatregelen en door aarzelingen bij het publiek buiten de periodes van gedwongen sluiting. Na de coronaperiode is weer een toename van bezoek ingezet. Op dit moment ligt het bezoekersaantal rond de 7.000 op jaarbasis. Verwacht wordt dat het binnen afzienbare tijd verder zal stijgen tot rond de 10.000.
 2. De voorbije vier jaar lag de structurele (meerjaren)subsidie rond de € 50.000,- per jaar. Voor het jaar 2024 is € 89.000,- verleend. Die grote stijging is veroorzaakt door de sterk gestegen energie- en huurlasten, die aan het museum zijn opgelegd (via beheersorganisatie BOEi) door Monumenten Beheer Brabant, de eigenaar van het gebouw Carolus. Naast de structurele subsidie ontvangt het museum incidentele subsidies voor (doorgaans) twee wisseltentoonstellingen per jaar. Die subsidies 
  liggen over het algemeen tussen de € 2.500,- en € 5.000,- per expositie.
 3. 3-4-5. Hoewel bekend is dat de huisvestingssituatie van zowel het Steendrukmuseum als het Valkerij en Sigarenmakerij Museum moeilijk is vanwege met name de grote beperkingen van het gebouw Carolus, is een vertrek van welk museum dan ook op dit moment niet aan de orde. Daarbij moet wel worden aangetekend dat met name het Steendrukmuseum 
  duidelijk zijn ambities heeft uitgesproken, met daarbij ook de nadrukkelijke wens om een ander, beter onderkomen te vinden, met een sterke voorkeur voor Valkenswaard. 
12 december 2023: Vragen m.b.t. de inzet van pachtgronden voor weidevogels
Grutto

Vraag:

In het Valkenswaards Weekblad van 20 december 2023 geeft het college aan dat de gemeente landbouwgrond wil uitgeven in geliberaliseerde pacht. Dit is natuurlijk goed en voor de landbouw waarschijnlijk ook vaak nodig. En zeker de geliberaliseerde vorm volstaat voor ons. Wij vragen ons ook af of wij met die percelen ook iets anders kunnen doen, zoals natuurbeheer vooral gericht op weidevogels. Deze soorten lopen in aantallen al jaren schrikbarend achteruit. Maar dergelijke velden zijn ook uitstekend voor roofvogels en insecten. Daarom de volgende vragen. 

 1. Wilt u met ons meedenken om twee percelen uit te kiezen voor natuurbeheer gericht op vogelstand in plaats van pacht voor landbouw?
 2. Welke kosten zouden ermee gemoeid zijn om twee percelen niet uit te geven in pacht?
 3. Wat zouden de kosten zijn om twee percelen in te zetten voor de vogelstand?

Antwoorden

Hier kunnen en willen wij in meedenken. In plaats van een keuze te maken uit de lijst van landbouwgronden die wij op 20 december hebben gepubliceerd, denken wij dat er betere, meer geschikte locaties / percelen zijn, namelijk:

 1. Door het beperkt verkleinen van pachtperceel GP120 (is gelegen nabij het terrein van de modelvliegclub) in de buurt van de Peedijk. Voor deze locatie ligt er al langer een wens vanuit de werkgroep Weidevogels. Zij hebben (i.c.m. het waterschap) een voorstel voor een zogenaamde kievit strook bij ons onder de aandacht gebracht. Op bijgaande tekening GP178 is de betreffende strook aangegeven.
 2. Het pachtperceel GP171 dat op bijgaande tekening is aangegeven met een ligging nabij de Brouwerij. Dit perceel sluit aan op de natuurontwikkeling die de gemeente in het Keersopdal realiseert. Dit perceel kan prima ingezet worden als vogelakker en is daarmee een goede aanvulling cq. Voedselbron voor de struweelvogels die hier een leefgebied vinden.
 3. Het perceel kadastraal bekend VKW E 513 nabij de Goorkes ter grootte van 5.510 m². Dit is eerder niet in pacht uitgegeven mede i.v.m. de hierop aanwezige monumentale boom en de op dat moment voor flora en fauna passende ruige begroeiing. Laatgenoemde kan echter verbeterd worden richting vogelakker.

Er is niet direct sprake van kosten (behoudens die verband houden met de tijdsbesteding), maar wel van het verlies van (potentiële) pachtopbrengsten. Bij voornoemde percelen worden die als volgt geschat:

 • € 1.700 / ha en daarmee bij 1.935 m² afgerond € 330,--.
 • € 1.000 / ha en daarmee bij 4.438 m² afgerond € 445,--.
 • € 1.000 / ha en daarmee bij 5.510 m² afgerond € 550,--.
 • Totaal zodoende circa € 1.325,-- per jaar.

Om de percelen in te zaaien met een mengsel geschikt voor weidevogels heeft afstemming plaatsgevonden met de Bosgroep die dit voor de gemeente zal verzorgen. De kosten hiervan worden geraamd op 1.500 euro per hectare per jaar. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de post agrarische zaken, jacht en visserij.

Voor kaarten en foto's verwijzen naar de pagina van de gemeente: https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item//e9fdb915-230b-484a-8fae-8c0d38aac649

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

De gemeente was heel snel met een telefonische reactie. Waarvoor dank!

 1. De gemeente heeft ongeveer 1000 zakken en zand is geen probleem. De kosten bedragen ongeveer € 700,- maar dat kan binnen bestaand budget. We gaan er dan wel van uit dat de mensen zelf hun zakken komen vullen. We gaan dit regelen.
 2. Ja, als we zover zijn gaan we dit breed communiceren.
 3. Het klaarzetten en laten gebruiken van hekwerk kan juridisch tot problemen leiden. Als er wat gebeurt dan kunnen er vervelende schadeclaims volgen. We gaan dit juridisch uitzoeken en proberen daar snel een antworod op te hebben.

Vraag

Vandaag werd op de Markt de ‘Snuffelmarkt’ georganiseerd. Door een inwoner van Valkenswaard werden wij op het volgende gewezen. 

Vanmiddag op de snuffelmarkt werd ik gecontroleerd op QR code. Het was verplicht, omdat het een evenement was! De controleurs kregen opdrachten van een man met een jack met NO SURRENDER HOLLAND op zijn rug. Degene die de opdrachten kregen hadden niet zo een jack aan. Waren overigens wel potige kerels. Uit ervaring weet ik dat het dragen van een motorjack met dit opschrift alleen voor leden van de club is. 

Over het voorgaande heb ik de volgende vragen.

 1. Waarom is er voor dit buitenevenement gekozen voor toegang met QR-code? Is dit opgelegd door de gemeente?
 2. Welke gegevens blijven voor de organisatie beschikbaar als zij de QR-code checken van bezoekers?
 3. Wat is er bij u bekend over de controleurs van het evenement en de eventuele relatie met No Surrender Holland?
 4. Als die relatie er is, wat is uw mening daar dan over?
 5. Bent u bereid dit met de organisatie op te nemen en met welk doel gaat u dat dan doen?

Antwoorden

De antwoorden volgen binnen 30 dagen

7 november 2023: Vragen m.b.t. de lokale omroep
Logo

Vraag:

Op 7 november hebben wij uitgebreid vragen gesteld over de procedure om te komen tot een nieuwe lokale omroep voor Valkenswaard. In verband met een subsidie verleend aan de VOS hebben wij de vragen op 17 november aangevuld. Vanwege de omvang van de vragen en onze toelichting daarop kunt u die 'hier' en 'hier' downloaden. 

Antwoorden

Klik 'hier' voor de antwoorden van het college.

 2 oktober 2023: Vragen m.b.t. gebruik van pachtgronden t.a.v. subsidies

Vraag:

De laatste tijd zijn er diverse publicaties geweest rond vermeende fraude door agrarische bedrijven door subsidies aan te vragen voor grond die aan de gemeente toebehoort. De aangevraagde (overigens Europese) subsidie is € 260,- per hectare. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de grond wordt gebruikt om extra mest uit te rijden. Dat laatste is dan mogelijk schadelijk voor de omgeving / natuur.

Volgens de publicaties lijken gemeenten over het algemeen geen idee te hebben met wat er op hun grond gebeurd. Deze publicaties hebben er voor ons toe geleid dat wij voor onze beeldvorming eerst elders navraag hebben gedaan. Niet alleen vanwege de subsidies maar ook met de vraag of die gemeente een idee heeft of het gebruik van hun grond overeenkomstig de pachtovereenkomst plaatsvindt. Het antwoord op die vraag was dat dit vaak niet het geval is en erger nog, dat in de betreffende gemeente meldingen van collega’s over illegaal gebruik al dan niet uit schrik worden weggewoven. Beide verhalen zijn voor ons aanleiding voor de volgende vragen.

 1. Welk zicht heeft het college op de subsidieproblematiek die mogelijk ook op onze gemeentegronden plaatsvindt? Bent u actief bezig om hier een beeld van te krijgen?
 2. Bent u door andere instanties of personen gewezen op de problematiek en of
  hiernaar bevraagd en wat was uw reactie daarop?
 3. Heeft u een kaart van de door de gemeente verpachte gronden en eventueel een blanco pachtovereenkomst en kunnen wij die van u ontvangen?
 4. Ontvangt u intern of extern meldingen en of klachten over ander gebruik van de verpachte gronden dan door u met de pachter is overeengekomen?
 5. Hoe vaak worden de pachtgronden gecontroleerd m.b.t. de teelt op die percelen en wat zijn uw bevindingen?

Antwoorden

 1. De agrarische cultuurgrond van de gemeente Valkenswaard wordt in hoofdzaak regulier (langdurig) verpacht of geliberaliseerd (kortdurend) verpacht. Die verpachte gronden kunnen dus rechtmatig door de agrarische bedrijven worden opgegeven t.b.v. subsidies en of mestplaatsingsruimte. De publicaties van de laatste tijd hebben een oorsprong vanuit onderzoek naar fraude door de gemeente Berkelland. Er zijn bij ons geen signalen ontvangen, waaruit blijkt dat er in Valkenswaard fraude wordt gepleegd. Een dergelijk onderzoek heeft dan ook niet plaatsgevonden.
 2. De gemeente Berkelland heeft ons gewezen op deze problematiek. Maar bij ons zijn zo niet direct vragen bekend ten aanzien van opgave van gemeentelijke gronden t.b.v. subsidies en of mestplaatsingsruimte, waaraan geen pachtovereenkomst ten grondslag ligt. 
 3. Gelet op de omvang van de tekening die we u ter beschikking stellen, ontvangt u die digitaal. Wij bieden u aan dat u indien gewenst een afspraak kunt maken met het cluster Vastgoed om de kaart nader te bekijken. Voor reguliere pacht is er geen blanco overeenkomst beschikbaar. Voor geliberaliseerde pacht treft u een blanco overeenkomst aan, maar daarbij worden vaak ook perceel specifiek bijzondere bepalingen aan toegevoegd, zoals ook blijkt uit de publicxatie t.b.v. uitgifte. Zie bijvoorbeeld: https://www.valkenswaard.nl/uitgifte-landbouwgrond-in-geliberaliseerde-pacht-2023.
 4. Ja. Deze sporadische meldingen worden dan gecontroleerd en worden met de betreffende pachter besproken, zodat het gebruik weer in overeenstemming met de overeenkomst worden gebracht.
 5. Bij reguliere pacht kunnen we geen beperkingen opleggen t.a.v. teelten. Bij geliberaliseerde pacht wordt op de bijzondere bepaling "Dit pachtobject betreft grasland op het moment van uitgifte en dienst als zodanig gebruikt te worden. Scheuren van grasland is slechts toegestaan voor herinzaai en dus niet voor de teelt van veevoeder- of akkerbouwgewassen." zo nu en dan gecontroleerd. Voor zover wij nu kunnen overzien, wordt hier bij de betreffende percelen aan voldaan. Verder zijn er bij geliberaliseerde pacht geen beperkende voorwaarden bij de soort teelt, behoudens dat bloembollen niet worden toegestaan.

7 augustus 2023: Vragen m.b.t. speeltoestellen centrum
IMG 4753

Vraag:

Voor het vragenhalfuur van de raadsvergadering van 6 juli hebben wij enkele vragen gesteld over de kapotte speeltoestellen in het centrum. De portefeuillehouder heeft toen aangegeven dat de kwaliteit niet overeenkomt met wat we besteld hebben. De leverancier zou ook aansprakelijkheid hebben erkend. Herstel zou zijn uitgevoerd op 6 of 7 juli. De wethouder gaf ook aan dat als het herstel niet deugdelijk zou zijn, de gemeente de leverancier aansprakelijk zou stellen. Thans blijken de drie liggende bloemen weer veel defecten te hebben. Het draaitoestel bij het Kruitvat mist de kop. Het draaitoestel aan de ander zijde van de Corridor staat helemaal wankel. Dit is overigens door mij ook gemeld via Buiten Beter. Daarom de volgende vragen.

 1.  Welke stappen heeft het college na 6 juli gezet om het herstel deugdelijk te laten uitvoeren of welke stappen gaat zij zetten om te komen tot fatsoenlijke speeltoestellen?
 2. Wordt de leverancier daadwerkelijk aansprakelijk gesteld vanwege het leveren van ondeugdelijk materiaal?
 3. Graag ontvangen wij van u een kopie van de aankoopfactuur alsmede een kopie van de garantiebepalingen van de leverancier.

 

In 'deze' brief treft u de antwoorden en aanvullende informatie aan.

17 juli 2023: Vragen m.b.t. reactie van Cure op onze zienswijze m.b.t. de begroting 2024

Vraag:

Vandaag (17 juli 2023) hebben wij de schriftelijke reactie van Cure ontvangen (klik 'hier' om te lezen) n.a.v. onze zienswijzebrief (klik 'hier' om te lezen) op de ontwerpbegroting Cure 2024. Deze brief roept bij ons vragen op. In 2021 heeft het DB het functieboek inclusief functieomschrijvingen en wegingen vastgesteld. Dat geldt kennelijk ook voor de functie van de directeur van deze GR. 

 1. Is deze methodiek bij elke GR waar Valkenswaard deel van uitmaakt ook zo toegepast?
 2. Is het mogelijk om bij een nieuwe directeur zijn aanstelling buiten het functiehuis te houden?
 3. Wat heeft het college gedaan met de door de raad aangenomen motie van PvdA en VV tijdens de raadsvergadering van 25 mei jl om met de andere gemeenten aan tafel te gaan om salarismaatregelen te matigen en het salaris van de directeur te maximaliseren tot dat van de algemeen directeur van de gemeente Eindhoven?
 4. Als het functiehuis met de daaraan verbonden wegingen i.r.t. salariëring zo belangrijk is – hetgeen wij overigens begrijpelijk vinden – waarom worden dan toch de salarisscholen van de medewerkers in één keer verhoogd?
 5. Op dit onderdeel (vraag 4) geeft de brief van Cure geen reactie? Zou u die reactie alsnog aan Cure willen vragen?

In de brief wordt aangegeven dat vervanging van de containers geen kwestie van beleid is maar een kwestie van afschrijving van de containers. Al zijn de containers kwalitatief dus nog goed, toch worden zij vervangen. Cure geeft aan dat wij dus niet hoeven te wachten op onze beleidskeuze. Met deze stelling zijn wij het pertinent oneens. Een voorbeeld: Cure gaat bovengrondse PMD-containers vervangen voor ondergrondse containers. Maar de raad beslist later dit jaar om PMD aan huis in te zamelen. Dan zijn die containers overbodig en het geld weggegooid.

 1. Is het college het met ons eens dat niet Cure maar de gemeenteraad bepaalt dat vervanging van de containers wel een kwestie van beleidskeuze is?
 2. Is de portefeuillehouder voornemens om met Cure te bespreken dat er voor Valkenswaard geen vervanging wordt uitgevoerd en of bekostigd tot het moment dat de gemeenteraad het nieuwe beleid heeft vastgesteld?
 3. Gezien de reactie van Cure zijn wij bepalend als het gaat om poorttarieven van onze milieustraat. Is de portefeuillehouder voornemens om nog vóór september te kijken naar hogere tarieven voor afvalstromen die aanzienlijk duurder zijn geworden, zoals dakleer en lagere tarieven voor afvalstromen die goedkoper geworden zijn?
 4. De brief van Cure is van 28 juni 2023. Waarom ontvangen wij die brief pas na bijna drie weken?

Antwoorden

 1. De ODZOB hanteert een functieboek met functies gebaseerd op de HR 21 methodiek waar de functie van de directeur/secretaris onderdeel van uitmaakt. Deze is gewogen op niveau 15. De GGD heeft een functieboek waarin ook twee directiefuncties zijn opgenomen: Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en Directeur. De GGD heeft een tweehoofdige directie. Deze functies zijn gewogen in het kader van het functiewaarderingssysteem. De VRBZO hanteert functieprofielen volgens de FuWaSys methodiek waarin de functie van de directeur is ondergebracht in hoofdgroep VI, niveau e en een somscore van 67 (schaal 17). De MRE hanteert ook een functieboek met wegingen/waarderingen waarin de functie van directeur is opgenomen.
 2. Dit is een kwestie voor het Dagelijks Bestuur van Cure. Zij zijn bevoegd om te beslissen over de aanstelling, arbeidsvoorwaarden etc.. van de secretaris/directeur. Het college is wel de mening toegedaan dat het functiehuis een afgewogen geheel is waarbij het niet past om één functie daarbuiten te laten.
 3. Hiervoor verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief die wij op 13 juli aan u hebben gezonden. Op pagina 3 staat aangegeven hoe wij met deze vraag zijn omgegaan. (SvV: de brief hebben wij 'hier' bijgevoegd).
 4. Als u doelt op de verhoging van de functie van directeur dan kunnen wij dit als volgt verklaren: Alle functies zijn in het kader van het functiehuis opnieuw gewogen en ingeschaald met uitzondering van één functie: die van de secretaris/directeur. Deze is in 2021 voor het eerst gewogen en ingeschaald conform het profiel.
 5. Zie punt 4.
 6. Wanneer het gaat om het vervangen van bovengrondse containers (grindcocons) die aan vervanging toe zijn omdat ze aan het einde van de levensduur zijn, wordt hieraan zelfstandig door Cure uitvoering gegeven. De oude containers zijn bovendien niet voorzien van een elektronisch vol-meldingsysteem en dit systeem is voor de bedrijfsvoering van Cure namelijk zeer efficiënt en levert minder bijzet op. Wanneer het gaat om beleidskeuzes voor andere inzamelmethoden, dan ligt het besluit daarvoor bij de gemeenteraad.
 7. Met Cure is besproken dat zij in 2024 enkel de vervanging in gang zetten van bovengrondse containers die aan vervanging toe zijn en geen vervangingen uit te voeren die verband houden met beleidskeuzes.
 8. Uit informatie van Cure blijkt dat in vergelijking met 2022 de verwerkingstarieven voor 2023 van groenafval, huishoudelijk restafval en kerstbomen licht gestegen zijn en dat enkele andere afvalstromen waaronder dakleer, C-hout (geïmpregneerd hout), gipshoudend afval, puin en matrassen iets goedkoper zijn geworden. Het betreft hier echter tarieven voor 2023, de tarieven voor 2024 zijn op dit moment onbekend. Daarom zijn de tarieven die zijn genoemd in de begroting Cure 2024 inschattingen. Wij zullen bij het opstellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten de tariefontwikkelingen betrekken en daarvan opnieuw een inschatting laten maken.
 9. Deze brief is inderdaad op 28 juni opgesteld, maar is pas later verstuurd vanuit CURE omdat eerst de DB-leden en daarna nog de AB-leden hun akkoord moesten geven op de inhoud van de brief.

We hebben de antwoorden weliswaar ontvangen, maar beraden ons nog op de inhoud.

22 juni 2023: Vragen m.b.t. het inrichten van een laadpark op een parkeerterrein
Elektrische auto

Vraag:

Op 3 november 2022 heeft nagenoeg de gehele raad voor onze motie gestemd om uiterlijk na zes maanden te komen met een voorstel om een laadpark van 8 tot 10 plaatsen aan te leggen en zo mogelijk daarbij rekening te houden met het opwekken van zonne-energie op een gedeeltelijke overkapping van die plaatsen of beter nog met elektriciteit uit een waterstofinstallatie, waardoor het elektriciteitsnet niet extra wordt belast.

De gevraagde zes maanden zijn ondertussen al lang voorbij maar een voorstel hebben wij nog niet gezien. Daarom de vraag: wanneer kunnen wij het gevraagde voorstel tegemoet zien.

Het antwoord moest vóór 22 juli worden gegeven. Dat is niet gebeurd. Daarom hebben we wederom gevraagd naar de antwoorden. Op 8 augustus belde wethouder Bots met de opmerking dat hij niet graag het ambtelijk advies wilde doorsturen. Hij heeft gevraagd of wij een ambtelijk gesprek willen aangaan, om ons idee te belichten maar ook om de ambtelijke kant daarvan aan te horen. We hebben daarmee ingestemd mits het gesprek op korte termijn plaatsvindt.

12 juni 2023: Vragen m.b.t. veiligheidsplannen
Veiligheid

Op 29 september 2022 werd met algemene stemmen het amendement van Samen voor Valkenswaard aangenomen om het concept Regionale Veiligheidsplan aan te passen middels een alternatieve zienswijze. Aanvulling betrof “hoe betrek je de inwoners bij de veiligheidsplannen”. We hebben gezien dat u op 30 september 2022 de voorzitter veiligheidsregio heeft geïnformeerd over de alternatieve zienswijze. 
Welnu het concept Regionale Veiligheidsplan 2023-2026 dateert van 27 juni 2022.

Ons eigen Veiligheidsplan dateert van 2018 en heet Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022. In de tussentijd is er veel veranderd in de wereld en dus ook in Valkenswaard. In het laatste Lokale Veiligheidsplan, dat van 2018 dus, staat dat op het gebied van veiligheid en handhaving het beleid meer afgestemd wordt op de behoefte van de burgers. Integrale koppeling tussen beleid/wijkcoördinatie en uitvoering (toezicht en handhaving) is essentieel, zo is te lezen.

Vragen

 1. Wanneer kunnen we het definitieve Regionale Veiligheidsplan tegemoet zien?
 2. Maar hoe staat het met toezicht en handhaving?
 3. Klopt het dat het aantal Boa’s (Fte’s) erg mager is? Kun u aangeven hoeveel 
  Boa’s er daadwerkelijk inzetbaar zijn?
 4. Kunt u aangeven wanneer we het Lokale Veiligheidsplan kunnen verwachten en op welke manier u onze inwoners bij dit belangrijke item willen betrekken? 

Antwoorden

 1. Het RVP is op 10 november definitief vastgesteld. Op 16 november heeft u reactie op de ingediende zienswijze ontvangen. Zie bijlage voor het vastgestelde Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026.
 2. Veiligheid heeft een plek in het onlangs door het college vastgestelde uitvoeringsen handhavingsbeleid 2023-2026. Dit is opgesteld met input van alle relevante stakeholders. Zowel constructieve veiligheid, brandveiligheid als veiligheid in relatie tot ondermijning alsook milieu veiligheid. Voor het onderdeel milieu en brandveiligheid ligt het merendeel van de taken belegd bij de VRBZO en de ODZOB.
 3. Het aantal Fte (3) is vergelijkbaar met andere gemeenten van vergelijkbare 
  omvang. De huidige bezetting is inderdaad mager omdat we een vacature open hebben staan en tijdelijke uitval hebben. Dit compenseren we door tijdelijke inhuur. Daarnaast hebben we een stagiaire die deels inzetbaar is voor regulier werk.
 4. In de RIB van 1 juni (2023-375959) met de wijziging raadsagenda is aangegeven 
  dat de Kadernota Veiligheid verschuift van Q3 2023 naar Q4 2023, om op deze 
  manier ruimte te hebben om een beeldvormende bijeenkomst te organiseren met externe partijen en de input van deze bijeenkomst op een zorgvuldige manier te verwerken voor de oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomst.

5 juni 2023: Vragen m.b.t. voortgang coronaherstelplan
Corona

Op 24 november 2022 heeft de raad het Coronaherstelplan vastgesteld. In het plan 
staan diverse zaken die in 2023 het licht zouden zien. Het eerste half jaar van2023 is 
alweer bijna voorbij. Onze vragen hierover zijn vrij simpel. Voor vraag 2 vragen wij wel extra aandacht, omdat dit een onderwerp is waar je naar ons idee niet jaren later op terug kunt komen.

Vragen

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de afspraken uit het Coronaherstelplan
 2. Specifiek de vraag wat de stand van zaken is m.b.t. het onderdeel ‘herdenken’?

Antwoorden

 1. Het Corona Herstel Plan is conform uw besluit door ons in uitvoering. Zie hiervoor de raadsinformatiebrief van 20 juni, waarin we u informeren over de aanpak en stand van zaken. (zie hier de brief).
 2. In samenwerking met het kernteam participatie wordt medio juni een vragenlijst uitgezet onder het inwonerspanel. Alle inwoners van Valkenswaard zijn op een of andere manier geconfronteerd met de coronapandemie. Via de vragenlijst wordt onderzocht waar de meeste behoefte aan is. Met de uitkomsten van de vragenlijst gaan we na de zomervakantie aan de slag om zo uiterlijk Q2 2024 het onderdeel herdenken uitgevoerd te hebben.

24 mei 2023: Vragen m.b.t. van rechtswege verleende vergunning Dommelseweg
gemeentehuis Valkenswaard

Op 24 mei hebben wij schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de publicatie dat voor het perceel Dommelseweg Sectie E914 (Daams) van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend. De bedoeling van de schriftelijke vragen is om die na beantwoording te kunnen bespreken in de commissie- of raadsvergadering. Wilt u de vragen zien, klik dan 'hier'. 

Op 4 juli 2023 ontvingen wij de volgende schriftelijke reactie van het college. 

3 mei 2023: Vragen m.b.t. project Groene Zone 
Solar system 2939560 1280

Wij zien de laatste tijd enkele berichten van mensen die grote spijt hebben dat ze
hebben deelgenomen aan het project Groene Zone. Klachten gaan over het niet
ontvangen van een toegezegd jaaroverzicht, het niet bereikbaar zijn van de
klantenservice tot aan het bij lange na niet halen van de gegarandeerde minimum
opbrengst. Eén inwoner geeft via Facebook zelfs aan dat hij twee extra panelen kan
krijgen, maar dan mag hij daarna nooit meer klagen. Die twee panelen zijn bedoeld om de beloofde opbrengst te halen, alleen in dit geval wordt de beloofd opbrengst dan weer met 28% verhoogd. Van enkelen weten we dat zij net als wij contact hebben gehad met dhr. G.J. van Schijndel van de gemeente. Die heeft naar alle beste mogelijkheden gehandeld en gereageerd. Hem treft zeker geen blaam. We weten ook dat niet de gemeente maar ‘de Groene Zone’ verantwoordelijk is. Maar ondanks dat toch enkele vragen aan u, omdat wij – de gemeente – uiteindelijk mensen wel hebben overgehaald om deel te nemen.

Vragen

 1. Wij zijn daarom benieuwd hoeveel klachten wij als gemeente rechtstreeks hebben ontvangen en waar deze hoofdzakelijk over gaan?
 2. Wijken wij daarmee af van de andere gemeenten die participeerden?
 3. Wat hebben wij tot nu toe kunnen betekenen voor de klagers?
 4. Wat doen wij als gemeente of wat kunnen wij als gemeente als blijkt dat klagers
  door de installateur niet serieus worden genomen of slecht worden geholpen?
 5. Kunnen wij als Project De Groene Zone stappen zetten jegens de installateur?

  Aanvulling op bovenstaande vragen:
  Nou worden wij weer opnieuw benaderd door mensen met de mededeling dat in contracten staat om panelen te reinigen, maar dat ze totaal onbereikbaar zijn dan wel niet reageren. Dus wordt er niets gereinigd.
 6. Mijn vraag is of wij als gemeente een bepaalde vorm van garant staan hiervoor
  en wat kunnen we aanvullend betekenen.

Antwoorden

Binnen het project De Groene Zone (DGZ) zijn er in Valkenswaard op 323 daken ruim
3.600 zonnepanelen gelegd. Vanaf de start in 2018 tot heden heeft een klein deel van
deelnemende inwoners contact gezocht het de gemeente met vragen, opmerkingen
en/of klachten over het project. Het gaat hierbij over zaken zoals bijvoorbeeld de
bereikbaarheid van de helpdesk of het niet naar verwachting functioneren van de installatie. Vrijwel alle zaken zijn na tussenkomst van de gemeente opgelost.

Zowel bij ons als gemeente als bij de projectgroep leeft niet het beeld dat het aantal
vragen, opmerkingen en klachten onacceptabel hoog is, of afwijkt van de
verwachtingen, ten opzichte van het aantal geplaatste installaties. Bij verre weg de
meeste deelnemers verloopt alles naar behoren.

 1. Indien inwoners klachten, vragen of opmerkingen hebben over de Groene zone
  worden deze voornamelijk telefonisch of per mail gemeld. Deze
  contactmomenten worden niet geregistreerd. Het is zodoende niet aan te geven hoeveel klachten wij ontvangen hebben.
 2. Klachten van individuele gemeenten worden niet door de projectgroep
  geregistreerd.
 3. Indien een inwoner contact opneemt wordt door de behandelend ambtenaar
  gezocht naar de best passende actie om de inwoner te helpen. Indien nodig kan de ambtenaar escaleren naar de projectgroep. In vrijwel alle gevallen kon op deze wijze de vraag of klacht van de inwoners afgehandeld worden.
 4. Indien een klacht of vraag niet naar tevredenheid opgepakt wordt door de
  serviceprovider kan de ambtenaar escaleren naar de projectgroep. De
  projectgroep neemt de coördinatie over en bewaakt de voortgang. Indien de
  projectgroep het nodig acht kan er een gesprek tussen de projectgroep en de
  directie plaatsvinden.
 5. Indien nodig treedt de projectgroep in contact met de directie van de
  serviceprovider. In alle voorgekomen gevallen is het vraagstuk door escalatie
  naar de directie opgelost en is het niet nodig gebleken om de serviceprovider in
  gebreken te stellen. Indien escalatie niet zou leiden tot een oplossing, kan als
  ultieme laatste stap de gemeente de overeenkomst opzeggen.
 6. Zie beantwoording bij vraag 3 en 4.
3 april 2023: Vragen m.b.t. fietsnietjes Gele Rijersplein en prullenbak
IMG 4376[1]

Naar aanleiding van een bericht op sociale media zijn wij benaderd door bewoners uit het centrum. Zij hebben in januari via e-mail contact gehad met één van de gemeentelijke medewerkers. Deze mensen is toegezegd dat intern zou worden doorgezet om aan de zijde van het Gele Rijersplein enkele fietsnietjes te plaatsen. Bijgaand een foto van de bedoelde locatie. Die voorziening is er (nog steeds) niet. Voorts zou intern zijn doorgegeven de vraag om tegenover het Weerderhuys (nabij de gedichtentafel) een prullenbak te plaatsen. Deze is bij de herinrichting verdwenen. Daarom de volgende vragen. 

Vragen.

 1. Op welke termijn kunnen de bewoners van de appartementen met de ingang aan de achterzijde op het Gele Rijersplein de fietsennietjes tegemoet zien?
 2. Op welke termijn kunnen wij een prullenbak tegenover het Weerderhuys tegemoet zien?

Antwoorden

 1. De fietsnietjes zijn ondertussen geplaatst.
 2. Deze prullenbak is in bestelling en staat ingepland om de komende weken geplaatst te worden.
30 maart 2023: Vragen m.b.t. skatepark sportpark Den Dries

Van het college ontvingen wij de raadsinformatiebrief 2022-221573 inzake het initiatief voor basketveld en het skatepark. Wij begrijpen dat door het aanleggen van het skatepark een wadi verplaatst moet worden naar de golfbaan. U verwacht nog dit jaar het skatepark aan te leggen. Daarover toch een vraag.

Vragen:

 1. Blijven de kosten voor het skatepark binnen het bedrag dat de raad daarvoor 
  heeft gevoteerd ook nu er extra werkzaamheden komen m.b.t. de wadi?
 2. Als dat niet zo is, komt u dan bij de raad voor extra geld, zoekt u de middelen elders binnen de begroting of is het gevoteerde bedrag ook voor u het maximum om uit te geven en past u daar het ontwerp op aan? 

Antwoorden

De kosten voor het skatepark blijven binnen het bedrag dat de raad daarvoor heeft 
gevoteerd. In het budget zijn ook kosten opgenomen om de skatebaan mooi in te 
passen en in te richten. Op de locatie bij de Wedert zijn deze kosten lager doordat er 
bijvoorbeeld al bankjes en fietsenstallingen zijn. De aanpassingen voor de wadi zijn iets hoger dan dit beschikbare bedrag maar doordat de huidige wadi niet goed functioneert en te klein blijkt te zijn is er ook behoefte vanuit het GRP om dit te verbeteren. In het GRP is een jaarlijks budget voor “meekoppelkansen” opgenomen waarbinnen de resterende kosten gedekt worden. 

22 maart 2023: Vragen m.b.t. kosten juridische procedure Attero

In de krant van vandaag staat een artikel over de uitspraak van de Hoge Raad inzake 
Attero. Deze rechtszaak loopt al zo'n tien jaar. De uitspraak houdt in dat een groep 
Brabantse gemeenten samen 15 miljoen moeten betalen. In onze regio gaat het om 5 miljoen. Naar aanleiding van het bericht hebben wij de volgende vragen.

Vragen

 1. Welk deel van de boete moet Valkenswaard betalen?
 2. Heeft het college hier begrotingstechnisch rekening mee gehouden?
 3. Hoe groot is ons deel van de procedurekosten?

Antwoorden

 1. Dit is nog niet bekend. De MRE maakt hiervoor een inventarisatie en 
  stelt hiervoor een plan van aanpak op. De MRE is in deze kwestie de 
  contractpartner. De MRE zal dus door Attero worden aangesproken. Als 
  zodanig was de MRE ook partij in de arbitrageprocedure en in de 
  gerechtelijke (vernietigings)procedures bij het Gerechtshof en de Hoge 
  Raad. De MRE heeft in deze procedures altijd gezegd dat het 
  verdelingsvraagstuk pas wordt opgepakt indien de procedures allemaal 
  zijn afgerond. Dat is nu (na deze uitspraak) dus het geval. Binnen het 
  MRE zal vanaf nu dus het vraagstuk over de verdeelsleutel gaan spelen.
  Valkenswaard stelt zich overigens op het standpunt dat zij in de 
  betreffende jaren voldoende restafval heeft aangeleverd en zodoende 
  geen boete zou hoeven te betalen en is hierover in gesprek met de 
  andere CURE-gemeenten.
 2. Wij hebben hiervoor altijd in de paragraaf Weerstandsvermogen melding 
  van gedaan. Er zijn geen middelen voor gereserveerd. Wij zullen in de 
  jaarrekening 2022, indien nodig, een voorziening treffen.
 3. Ook dit maakt onderdeel uit van het vraagstuk van de verdeelsleutel 
  waarop de MRE met een plan van aanpak zal komen
16 februari 2023: Vragen m.b.t. overlast van en gebrekkige communicatie door gemeente

Omwonenden van de Warande worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met allerlei activiteiten van de gemeente, waar zij last of hinder van ondervinden en waarover VOORAF niets aan communicatie met de omgeving plaatsvindt. 

Zo was er het weghalen van bomen achter het gebouw van de duivenclub. In plaats van tegen groen aan te kijken, kwam ineens een industrieterrein in beeld. In april 2021 hebben wij vragen gesteld omdat de bewoners plotseling een grond- en bestratingsmaterialenopslag voor hun deur zagen verschijnen o.a. vanwege de werkzaamheden bij de Stadselaan. Gevolg was langdurig overlast van vrachtverkeer en stof. Ook startte de gemeente met het zelf verwerken en omgooien van ‘Bokashi’. Wat overigens nog steeds gebeurt en wat ook meldingen bij ons van anderen oplevert. Gevolg: de omwonenden zitten lang in de stank. Communicatie niets.

Vorige week werden de omwonenden geconfronteerd met een publicatie van een omgevingsvergunning die op 31 januari 2023 is verleend voor het voormalige terrein waar buurtschap Stadsebergen hun corsowagen bouwde. Plan van de gemeente: nu een tijdelijke vergunning voor tien jaar en daarna een permanente inrichting voor de opslag van bestratingsmateriaal. Communicatie richting bewoners: wederom niets. Erger nog. Enkele bewoners hebben een paar jaar geleden zelf contact met de gemeente gezocht en hen werd beloofd het terrein te betrekken bij de groenstrook daarachter.

Wij als gemeente hebben onze mond vol van omgevingsdialoog. We leggen de zwaarste eisen op aan anderen. We hebben er onlangs nog besluiten over genomen. En ondanks dat lukt het ons telkens weer om niet te communiceren maar gewoon te doen. Daarom de volgende vragen.

 1. Hoe kan het dat u in het geheel niets of pas achteraf communiceert met de bewoners uit de buurt van de Warande?
 2. Wat gaat u m.b.t. communicatie doen aan de procedure rond gemeentelijke werkzaamheden?
 3. Is er een omgevingsvergunning verleend voor het bewerken van de bogashi? En als die er is dan willen we daar graag een afschrift van hebben. Als er geen vergunning is, bent u er dan mee bekend dat die er wel moet zijn?
 4. Bij de aanvraag van de vergunning van 31 januari 2023 is in het geheel niets terug te vinden over verkeersbewegingen. Waarom niet? Hoe weet u dat er dadelijk geen overlast ontstaat?
 5. Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
 6. Welk alternatief is er voor de opslag van de bestratingsmaterialen? Is het terrein aan de Dragonder dan niet meer in gebruik?

Antwoorden

Inleiding beantwoording door het college.

Bij de genoemde werkzaamheden aan de Stadselaan heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Daar zijn twee bijeenkomsten voor georganiseerd. Op 25 november 2021 hebben de omwonenden een brief ontvangen over het gebruik van de grond aan de Waranda als materiaaldepot. Gedurende het project is men persoonlijk bij omwonenden langs geweest die vragen of opmerkingen hadden over deze werkzaamheden. In 2019 zijn een aantal kapvergunningsvrije berken voorbij de duivenclub verwijderd, toen de nieuwe corso-opbouwplaats voor Stadsebergen werd aangelegd. Hiervoor is meer groen teruggekomen in de vorm van een haag en een rij bomen. Onze natuur is voor ons en voor onze inwoners erg belangrijk. Daarom hebben we sinds kort besloten om elke kap van een boom te publiceren in het Valkenswaards Weekblad. Ook als daarvoor geen vergunning nodig is. Maar puur als transparantie en ter informatie.

De gemeente Valkenswaard is vooruitstrevend in de aanpak van de gevolgen voor klimaatsverandering, dit onder meer door zelf bokashi te maken. De gemeente draagt graag haar steentje bij in het tegengaan van klimaatverandering. In april 2021 heeft de gemeente een persbericht verzonden waarin zij uitlegt, waarom zij zelf bokashi maakt en wat de voordelen en nadelen daarvan zijn. Waarmee ook wordt bedoeld dat er geuroverlast zou kunnen ontstaan. Die hinder is afhankelijk van de weersomstandigheden, zijn kortstondig en de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Het bespaart daarnaast de gemeente circa 120k aan transport en afvoerkosten. Met bokashi organiseren we een verantwoord en duurzaam kringloopproces, waarmee we Valkenswaards bladafval verwerken.

Dan de antwoorden zelf

 1. Hoor de inleiding dat we wel hebben gecommuniceerd.
 2. We hadden hier beter kunnen communiceren met de bewoners.
 3. Nee. Het opslaan en verweken bevindt zich nog in een experimentele fase. En om die reden is er nog geen melding of vergunning voor. Na overleg met het team en evaluatie is alsnog besloten om te checken of kan worden volstaan met een melding of dat een vergunning moet worden aangevraagd. We zullen zorgen dat we conform de regels werken.
 4. Het gaat om de opslag van bestratingsmateriaal waarbij transportbewegingen hoofdzakelijk vanaf de werf zullen plaatsvinden. Dus niet meer verkeersbewegingen over de Warande.
 5. Er is van 23 januari zes weken de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen de vergunning. Bezwaren worden beoordeeld en afhankelijk daarvan maken we een af weging om eventueel af te zien van de aanleg.
 6. Er is niet direct een alternatief. Als we afzien van het depot zullen we direct moeten afnemen bij de leverancier, wat minder efficiënt is en meer kosten meebrengt.
31 januari 2023: Vragen m.b.t. verwerking huishoudelijk afval tot positieve grondstof
gemeentehuis Valkenswaard

Vraag

Energiebedrijf RWE in Limburg heeft 100 miljoen subsidie gekregen ter ondersteuning van de realisatie van twee fabrieken. Een daarvan is bedoeld voor het maken van waterstof uit huishoudelijk afval. Onze vraag is of Cure contact heeft met RWE dan wel contact wil leggen met RWE om te zien of ook ons afval anders dan door verbranding kan worden verwerkt tot een positieve grondstof. Als er contact is geweest dan wel contact wordt gelegd, is die vraag om aan te geven wat er besproken is en wat de uitkomst van het gesprek is. 

Antwoord

Cure heeft op dit moment geen contact met RWE. Het restafval wordt verbrand bij 
Attero in Moerdijk waarbij energie en warmte wordt gewonnen. Deze overeenkomst 
loopt uiterlijk 1 februari 2028 af. Tot deze datum houdt Cure zich aan de overeenkomst. Ruim voor 1 februari 2028 zal Cure zich samen met Midwaste en waarschijnlijk ook met andere Brabantse gemeenten richten op de verwerking van het restafval dat we dan nog hebben. Hiervoor zullen we een nieuwe aanbesteding op de markt moeten brengen waarbij andere innovaties dan verbranden ook zeker de kans krijgen om hierop in te schrijven.
Cure heeft ook een onderzoek lopen naar nascheiding van restafval en wat er allemaal nog uitgehaald kan worden voordat het wordt verbrand. Nascheiding wordt gezien als aanvulling op bronscheiding (GFT, OPK, textiel, Glas, etc). Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de grondstofstromen (Bronscheiding wat moet, nascheiding wat kan). Dit onderzoek loopt al een tijdje en de uitkomsten hiervan worden samen met de resultaten van sorteeranalyses verwerkt in een integraal afvalplan.

10 januari 2023: Vragen m.b.t. woningbouwplannen Kerstroosstraat (De Graver)

Vragen

Op 13 december 2022 is het college akkoord gegaan met de herontwikkelingsplannen van de locatie Kerstroosstraat 20 (De Graver). Volgens het besluit komen er 22 betaalbare koopappartementen met in de plint maatschappelijke zorgvoorzieningen. In verband met dit besluit hebben wij gekeken naar de definitie van maatschappelijke zorg: de zorg en ondersteuning aan mensen die hun leven niet (meer) zelfstandig kunnen vormgeven. Daardoor kunnen ze soms beperkt meedoen in de samenleving. Er is meestal sprake van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos.

Over dit plan c.q. het besluit hebben wij de volgende vragen.

 1. Wat verstaat u onder betaalbare koopappartementen en op welke manier is 
  geborgd dat die appartementen ook betaalbaar zijn na realisatie?
 2. Als de definitie van maatschappelijke zorg klopt, past dit dan in die wijk? Met 
  andere worden verwacht u niet dat deze woonvorm c.q. vorm van zorgverlening teveel druk voor de wijk met zich meebrengt?
 3. Welke concrete afspraken zijn er of worden er gemaakt over het gebruik van de plint in de nieuwe situatie? 

Antwoorden

 1. Bij aanvang van de planvorming is gesproken over een prijsindicatie van 
  maximaal € 325.000,-. Gelet op de prijsontwikkelingen in de bouwsector 
  verwachten wij dat dit geen reëel uitgangspunt meer is, mede gelet op de 
  randvoorwaarden dat er een parkeerkelder moet worden gerealiseerd alsmede 
  een groene buitenruimte die ontmoeting stimuleert. Nu bekend is dat de Minister van Volkshuisvesting in het kader van de woondeals met gemeenten een prijsgrens hanteert van € 355.000,- voor de categorie betaalbare koop, willen we aansluiten bij deze definitie. Dat betekent dat we voornemens zijn om in de anterieure overeenkomst een maximale prijsgrens van € 355.000,- op te nemen. 
  Deze prijsgrens ligt tevens binnen de marges van de maximale koopprijs die de 
  gemeenteraad heeft vastgesteld voor de starterslening. Deze appartementen 
  worden met gebruik van een starterslening beter bereikbaar voor starters, 
  waarbij we ons realiseren dat dit slechts zal gelden voor een deel van de starters. De prijsgrens wordt geborgd in de anterieure overeenkomst, die zal worden gesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente.
 2. De achterliggende gedachte is om in de wijk een zorgfunctie of een 
  maatschappelijke functie mogelijk te maken die juist ondersteunend is aan de 
  wijk. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld in de betreffende wijk nu een medisch 
  zorgpunt met een huisarts en/of andere medische zorg. Nu de Graver als 
  zalencentrum en ontmoetingsruimte niet meer beschikbaar is in de wijk, willen 
  wij de mogelijkheden om in de wijk maatschappelijke functies toe te voegen 
  stimuleren door er fysiek ook ruimte voor te creëren. De ontwikkelaar heeft zich 
  bereid verklaard hier medewerking aan te willen verlenen. Het gaat dus om 
  functies die juist ondersteunend zijn aan de wijk.
 3. Er is nog geen overeenstemming met een of meerdere eventuele eindgebruikers van de plint. Door de beoogde functies wel mee te nemen in de ruimtelijke procedure stimuleren wij dat de ontwikkelaar actief in gesprek blijft en gaat met mogelijke eindgebruikers die dergelijke functies kunnen aanbieden. Concrete afspraken worden gemaakt, wanneer overeenstemming wordt bereikt met een of meerdere eindgebruikers
28 november 2022: Vragen m.b.t. energietoeslag

Zowel van inwoners als van zorgmedewerkers horen wij dat er nog enorm veel mensen wachten op hun energietoeslag. Zelfs mensen die in juni en juli de toeslag hebben aangevraagd, wachten - zo is de informatie - nog op hun geld. Wij begrijpen dat de organisatie mogelijk is overvallen door de grootte van de taak die vanuit het rijk bij ons is neergelegd. Maar anderzijds begrijpen we ook dat veel mensen die financieel amper de zaak overeind houden, zitten te smachten op die bijdrage.

Bij de behandeling van de begroting op 3 november jl. is een motie van ons aangenomen (Motie Inzet kennis inwoners) om bij bepaalde processen inwoners te laten ondersteunen. Het college heeft die motie op 8 november ook overgenomen.

Wij stellen onze vragen vooral omdat we alle mogelijkheden willen bekijken om te voorkomen dat mensen die al in de problemen zitten, daar nog verder in zakken.

Vragen

 1. Kunt u ons nader informeren omtrent het aantal aanvragen dat ontvangen is, hoeveel behandeld, welke gelden er al zijn betaald e.d.?
 2. Kunt u ook een kernachtige toelichting geven op de procedure m.b.t. aanvragen?
 3. Als aanvragers de brief ontvangen dat de toelage is toegewezen, hoe lang duurt het dan voordat zij de toelage ontvangen?
 4. Klopt het dat wij nog een grote achterstand hebben en als dat zo is kunt u dan toelichten waar dit aan ligt?
 5. Als de werkdruk op dit vlak te hoog is, is dit niet juist een voorbeeld om een aantal inwoners te vragen om bv een deel van het administratieve werk uit te voeren? Of is het bv mogelijk om ambtenaren die daar voor open staan om overuren te laten maken om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen? De kosten zouden verhaald kunnen worden uit de vrijgemaakte gelden inzake energie wat ons betreft.
 6. Is het eventueel mogelijk om mensen versneld een toelage te geven vanuit de 175.000 Euro die is vrijgemaakt op 3 november jl. o.b.v. het amendement Voorziening energielasten?

Antwoorden

 1. Er zijn voor Valkenswaard 793 aanvragen energietoeslag behandeld (Dit is exclusief maatwerk bijzondere bijstand. Deze aanvragen worden namelijk geregistreerd onder bijzondere bijstand, niet onder energietoeslag). Er is afgerond € 1.030.000 toegekend/betaald. Inwoners die in juni/juli een aanvraag hebben ingediend, zouden inmiddels een besluit (en betaling) moeten hebben ontvangen. Er zijn nog veel aanvragen die moeten worden afgehandeld (ongeveer 850 t/m heden). Dit zijn aanvragen A2-breed (er zijn geen aantallen per gemeente zichtbaar, omdat ze nog niet in het systeem staan). Op basis van
  ervaringsgegevens schatten we in dat er voor 2022 nog 500 aanvragen
  energietoeslag voor Valkenswaard behandeld moeten worden. We verwachten
  dat we de aanvragen 2022 voor 1 maart 2023 afgehandeld hebben.
 2. Er zijn 2 sporen voor de energietoeslag.
  Ambtelijke toekenning: dit betreft inwoners van wie we weten dat ze binnen de
  inkomensgrens vallen. Deze mensen hebben de energietoeslag ontvangen.
  Dit is afgerond. Aanvragen energietoeslag: dit betreft inwoners van wie we gegevens moeten ontvangen ter beoordeling.
  We volgen in de beoordeling de volgende procedure:
  * We handelen af op volgorde van binnenkomst
  * Bij incomplete aanvragen geven wij tweemaal 10 werkdagen de tijd om
  ontbrekende stukken aan te leveren.
 3. Zodra de energietoeslag is toegewezen, wordt deze altijd op de dinsdag of
  donderdag daarna uitbetaald.
 4. Dit klopt (zie aantallen beantwoording vraag 1). Dit komt door de vele aanvragen die binnenkomen. Dit is overigens een landelijk
  beeld. Er is, naar ons weten, nog nooit een minimaregeling geweest die zo’n
  daadwerkelijk groot bereik t.o.v. potentiële doelgroep had. Het is uiteraard
  positief dat inwoners ons goed weten te vinden. Dit staat echter op gespannen
  voet met de beschikbare (en te krijgen) capaciteit in deze arbeidsmarkt. Daarbij
  werden spreekuren ook overbelast door 3x zoveel vragen als normaal. Dit stond
  nog los van de daarvoor speciaal ingelaste spreekuren.
  Ook is de procedure m.b.t. het beoordelen van de aanvragen veel omvattender
  dan van tevoren gedacht. Hiermee hangt samen dat aanvragen energietoeslag
  van veelal ‘niet klanten’ zijn en deze dus allemaal handmatig in het systeem
  moeten worden gezet.
  Daarnaast is er een maatwerk-variant voor hoge energiekosten door inzet
  bijzondere bijstand met bijbehorende voorwaarden. Een aanvraag energietoeslag kost 2 uur. Een bijzondere bijstand-aanvraag hoge energiekosten kost 8 uur en is daarmee nog veel bewerkelijker.
 5. We sympathiseren met uw idee. Ook wij brengen graag een versnelling aan in de afhandeling, zodat inwoners zo snel mogelijk de energietoeslag krijgen.
  We hebben al wat ervaring met het inzetten van bijvoorbeeld een stagiaire voor
  een gedeelte van het werkproces. Dit leverde toch te weinig op. Er is
  geïnventariseerd of er collega’s waren binnen de 4 organisaties die uren hierop
  konden inzetten. Dit heeft helaas niets opgeleverd. Wel hebben we
  overwerkavonden georganiseerd waarbij ook klantmanagers geholpen hebben.
  Het is belangrijk om medewerkers in te zetten die expertise hebben in het
  beoordelen van dergelijke vragen. Dit moet zorgvuldig gebeuren. We hebben al
  geruime tijd een vraag voor inhuur van medewerkers hiervoor open staan.
  Omdat nagenoeg alle gemeenten met dit probleem kampen, is de vraag naar
  dergelijke medewerkers erg groot en heeft het tot op heden nog niet geleid tot
  extra ingehuurde capaciteit.
 6. Het is lastig om een toelage versneld te geven. We zijn als gemeente gebonden aan bepaalde wetgeving en procedures, die helaas tijd vergen. Onder alle verstrekkingen die we doen, moet een bestuurlijk besluit en een beschikking liggen.
  Toelage als voorschot op energietoeslag
  We gaan ervan uit dat u bedoelt dat de toelage verstrekt wordt als een soort
  voorschot (voor energietoeslag voor de huishoudens, van wie de aanvraag nog niet beoordeeld is). Dit is echter helaas niet mogelijk. Een voorschot wordt namelijk alleen verstrekt als duidelijk is dat iemand recht heeft op de voorziening.
  Er moet dus al duidelijkheid zijn of iemand binnen de inkomensnorm valt.
  En dat is juist hetgeen dat beoordeeld moet worden bij een aanvraag
  energietoeslag.
24 november 2022: Vragen m.b.t. wegwerkzaamheden Geenhovensedreef

Vraag

Al lange tijd horen wij geen inhoudelijke bijzonderheden meer over de geplande 
werkzaamheden aan de Geenhovensedreef. Graag horen wij van u wat de planning is en zien wij ook graag hoe de uitvoering gaat plaatsvinden. Kunt u tevens aangeven op welke wijze er op dit moment met omwonenden overleg wordt gevoerd en in welke mate met wensen uit de omgeving rekening wordt gehouden? 

Antwoorden

De plannen en toelichting daarop zijn inmiddels gepubliceerd, zie ook:
www.valkenswaard.nl/werkzaamheden-geenhovensedreef
De aanwonenden hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.
De aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren bestaan o.a. uit het vergroten van de bestaande oversteekpunten voor fietsers, het aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken en nieuwe oversteekpunten op de kruising 
Geenhovensedreef/Kempischebaan. De gekozen oplossingen zijn mede tot stand 
gekomen in overleg met de Verkeerswerkgroep Geenhovensedreef, waaraan 
deelnemend Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Sportverenigingen Den Dries, 
Wijkcommissie Geenhoven en de scholen aan de Haagstraat. De werkzaamheden moeten in detail nog verder worden uitgewerkt waarbij we uitgaan van een uitvoering in het najaar van 2023. Dit moment van uitvoering is afgestemd op 
de werkzaamheden in het centrum, o.a. de Eindhovenseweg.

20 november 2022: Vragen m.b.t. geld voor bereikbaarheid van de regio

Vorige week is bekend gemaakt dat de regio Eindhoven van het rijk bijna een miljard Euro krijgt voor de bereikbaarheid van de regio. Regiogemeenten, provincie en het bedrijfsleven zouden geld bijleggen, waardoor er een totaal te besteden bedrag zou zijn van ongeveer 1,6 miljard. Volgens het ED vindt er een bepaalde verdeling van de middelen plaats. Gesproken wordt over de A58, het spoor bij het station in Eindhoven, het ondergronds busstation, een busbaan naar ASML en de High Techcampus en woningbouw. En Helmond ontvangt 16 miljoen voor woningbouw. Allemaal zaken die hard nodig en wenselijk zijn. Maar toch bekruipen ons de volgende vragen.

Vragen

 1. Welk bedrag legt Valkenswaard bij om de genoemde doelen te bereiken?
 2. Waar blijft in deze hele discussie de lijn voor het hoogwaardig openbaar vervoer tussen Eindhoven via Valkenswaard naar Hasselt en terug?
 3. Wordt er nog ergens in de regio structureel over deze lijn gesproken?
 4. Dat Helmond 16 miljoen ontvangt lijkt er bijna op om hen een zoethoudertje te geven, omdat zij ook een ‘grote’ gemeente zijn. Maar ondertussen kampen alle regiogemeenten met hetzelfde probleem i.r.t. woningbouw. Waar en op welke wijze is de verdeling van het geld besproken en afgehandeld?
 5. Heeft ons college stappen gezet om ook middelen te krijgen uit de grote pot en zo ja, welke stappen en wat is het gevolg daarvan? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden volgen in december

29 september 2022: Vragen m.b.t. 'Boomspiegelfeest'

Van 1 oktober tot en met 9 oktober is het nationale Boomspiegelfeestweek. 
De boomspiegel, die lege en zanderige grond rondom een boom in de stoep, is een 
perfecte plek om je dorp te vergroenen. Een groene boomspiegel ziet er kleurig en gezellig uit en is een fijne plek voor wilde bijen, vlinders en andere insecten.

Vragen

 1. Klopt het dat de gemeente hier niet aan deelneemt? We kunnen hier namelijk niets over terug vinden.
 2. Als dat klopt, voor dit jaar is het te laat natuurlijk, maar kunnen we hier 
  volgend jaar aan deelnemen? Lijkt naast de geveltuintjes een mooie aanvulling 
  om te vergroenen.
 3. Of is er anderszins in de gemeente al aandacht voor boomspiegels?

Antwoord:

 1. Het klopt. Wij hebben ons daar niet voor aangemeld.
 2. Wij werken mee aan operatie 'Steenbreek'. Daar doen we ook veel voor. We verdelen onze capaciteit op die taken waar we het meeste rendement van verwachten. Valkenswaard kan nog grote slagen maken m.b.t. biodiversiteit. Zo zetten we ons nog steeds in op verduurzamen van bermen. Ook zijn we bezig met steeds meer weilanden die we inzaaien met bloemrijk grasland. Zo krijgen we grotere lappen met resultaat. 
 3. Burgerinitiatieven m.b.t. boomspiegels ondersteunen we wel. We willen daar ook graag bij helpen. We pakken het graag op als de capaciteit het toelaat maar mikken op grootste rendement. Ik kan nog niet vooruitlopen op volgend jaar maar we volgen het wel.
22 augustus 2022: vragen over vergunningen springwedstrijden Tops

Toelichting:

Op dit moment ligt het Ontwerpbestemmingsplan Maastrichterweg 249-255 ter inzage. Op basis van artikel 5.3.5 is het mogelijk om tijdelijke verblijfshuisvesting te hebben. Daarvoor zijn diverse voorwaarden gesteld waaronder:

 1. de gebruikers dienen elders hun hoofdverblijf te hebben;
 2. de tijdelijke huisvesting duurt maximaal 6 maanden;

 Voor de doelstelling van dit artikel (5.3.5) wordt in de praktijk vaker de term ‘logies’ gebruikt. O.b.v. jurisprudentie (zie bv 201907532/1/R1) kan een maximale termijn van 6 maanden voor tijdelijk verblijf / logies worden gekozen. Kernpunten daarbij zijn echter wel dat:

 • personen niet in de BRP worden geregistreerd.
 • de locatie niet wordt beschouwd als gevoelige bestemming
 • er gekeken wordt naar de werkelijke milieubelasting (je sluit bv aan bij ‘milieuzonering nieuwe stijl 2019 dat weliswaar nog niet formeel is vastgesteld maar door VNG wel wordt geadviseerd om in afwegingen mee te nemen).

Het valt ons op dat in de begripsbepalingen geen definitie is opgenomen van tijdelijke verblijfshuisvesting of liever nog ‘logies’. Voorts valt het op dat er geen verwijzing wordt gemaakt naar de Wet BRP, waar een verplichting is opgenomen om je te laten registreren op het moment dat je vier van de zes maanden hier verblijft. Op de website van de gemeente zien wij verder dat op 4 juli 2022 een voornemen is gepubliceerd om dhr. G. Dabrowski uit de BRP te verwijderen, omdat hij niet meer op de Maastrichterweg 249-255 woonachtig is. In het ter inzage liggende ontwerp bestemmingsplan is ook evenementparkeren opgenomen op het grasveld tegenover het bedrijf van Tops. Dat terrein wordt daar nu al voor gebruikt, terwijl dit niet als zodanig is bestemd. Sterker nog: bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied II is die bestemming juist geschrapt, omdat er dan sprake zou zijn van een nieuwe activiteit. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende concrete vragen.

Vragen:

 1. Waarom is tijdelijke verblijfshuisvesting of liever nog ‘logies’ niet opgenomen in de begripsbepalingen? Zou dit niet meer duidelijkheid verschaffen?
 2. Klopt het dat de locatie voor tijdelijke verblijfshuisvesting jaarrond voor tijdelijke verblijfshuisvesting mag worden gebruikt en dat de zes maanden uit artikel 5.3.5 voor de verblijvende persoon individueel geldt?
 3. Waarom is er geen maximum opgenomen van het aantal personen dat op hetzelfde moment op de locatie voor tijdelijke verblijfshuisvesting kunnen verblijven?
 4. Op welke wijze beoordeelt u de periode van zes maanden? Moet dit een aaneengesloten periode zijn of tellen bv vakanties naar het thuisland (al dan niet met een maximum aantal dagen) niet mee?
 5. Op welke manier gaat u i.r.t. handhaving om met de termijn van 4 van de 6 maanden verblijf om je in te schrijven in de BRP, hetgeen dan ook niet meer wordt gezien als tijdelijk verblijf (logies) maar ‘wonen’. Zie daarvoor ook uw eigen opmerking m.b.t. de uitschrijvingen die u publiceert.
 6. Op grond waarvan mag het evenementparkeren dat we nu waarnemen op een niet als zodanig bestemd grasveld plaatsvinden? Indien daartoe een omgevingsvergunning of anderszins een vergunning is verleend, verzoeken wij deze aan ons te doen toekomen.

Antwoorden:

 1. Het bepaalde in artikel 5.3.5. van de planregels van het bestemmingsplan is
  overgenomen uit de voorgaande bestemmingsplannen “Maastrichterweg 249,
  Equidome Topsport” en het bestemmingsplan “Buitengebied (2013)”. Binnen
  deze bestemmingsplannen werd het reeds mogelijk gemaakt om de bestaande
  bedrijfsbebouwing onder voorwaarden te gebruiken ten behoeve van de
  tijdelijke verblijfshuisvesting ten behoeve van en in het kader van de
  uitoefening van hippische (sport)activiteiten. Er is geen specifieke reden waarom de begrippen “logies” en “tijdelijke verblijfshuisvesting” niet zijn opgenomen in de begripsbepalingen. Te meer ook dat in het geval onduidelijkheid bestaat over een begrip verwezen wordt naar
  het “Van Dale”. Desalniettemin bestaan er op voorhand ook geen bezwaren de begrippen op te nemen in het bestemmingsplan. In overleg met de initiatiefnemers zullen we dit ook meenemen. De begrippen “gastenverblijf” en “groomverblijf” zijn overigens wel opgenomen in de begripsbepalingen van het bestemmingsplan.
 2. Correct.
 3. Er wordt binnen het bestemmingsplan een onderscheid gemaakt tussen
  enerzijds de bestaande rechten tot het gebruiken van de bestaande
  bedrijfsbebouwing ten behoeve van tijdelijke verblijfshuisvesting (ten dienste
  van de hippische activiteiten) en anderzijds de nieuwbouw van een
  gastenverblijfsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheden die nu mogelijk wordt gemaakt.
  De eerste mogelijkheid biedt een maximum aan 400 m2 aan bebouwing dat
  gebruikt mag worden. Zoals uit artikel 5.3.5. sub a kan worden opgemaakt
  betreft het hier met name tijdelijke verblijfshuisvesting van “personeel”.
  De tweede mogelijkheid biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een
  gastenverblijfsaccommodatie met overnachtingsmogelijkheden (maximaal 60
  kamers), inclusief horecafaciliteiten en bijbehorende voorzieningen, zoals een
  kelder met parkeervoorzieningen. Deze accommodatie biedt verblijfshuisvesting voor “gasten”, kopers, eigenaren, enz. van paarden. Hier wordt het maximum gesteld op maximaal 60 kamers.
 4. Hierbij wordt gekeken naar de netto verblijftijd per jaar, dus overeenkomstig
  het nachtregister op jaarbasis.
 5. Conform BRP, hierin is dit wettelijk vastgelegd. Dientengevolge gaan wij
  initiatiefnemer vragen de planregels zodanig aan te passen, zodat deze
  aansluiten op de BRP en eenvoudiger handhaafbaar zijn.
 6. Ten behoeve van de evenementen is in 2019 een meerjaren
  evenementenvergunning verleend. Hierin zijn op een tekening de betreffende
  gronden opgenomen/aangewezen ten behoeve van evenement/parkeren. In
  2019 is hier tevens een omgevingsvergunning voor afgegeven voor het gebruik
  in afwijking van het bestemmingsplan. Deze vergunningen zijn als bijlage aan
  de beantwoording toegevoegd. In 2022 is hier geen separate
  omgevingsvergunning voor aangevraagd.
9 augustus 2022: vragen over ontheffing sluitingsuur Ditisit

Vraag:

Samen met de fractie van Vote hebben wij een aantal schriftelijke vragen gesteld rond de problemen m.b.t. de ontheffing voor het sluitingsuur van café Ditisit. Het college heeft die vragen beantwoord. De brief met vragen en antwoorden treft u 'hier' aan.

16 mei 2022: Vragen met betrekking tot de begroting van Cure

Cure heeft de gemeenteraad een ontwerpbegroting voorgelegd. Daar hadden wij nogal wat vragen over. Zeker naar aanleiding van allerlei plannen om te komen tot een nascheidingsinstallatie. De volgende vragen hebben wij gesteld.

Vragen:

 1. Op pagina 2 van de ‘Valkenswaardse bijlage’ wordt gesproken over “pacht terrein nascheidingsfabriek. (a.g.v. besluit bestuur)”. Betreft dit hetzelfde bedrijfsterrein als bedoeld op pagina 6 van de conceptbegroting waar “pacht achterterrein” wordt genoemd?
 2. Tot nu toe is altijd gesproken over de mogelijke realisatie van de nascheidingslocatie buiten Eindhoven. Op pagina 14 van de ontwerpbegroting valt Cure ook terug in algemeenheden en verwijzing naar ‘in Oost-Brabant’. Welk besluit heeft het bestuur hier genomen? Op welke gronden?
 3. Waarom moeten wij in het ED lezen dat de nascheidingslocatie mogelijk toch in Eindhoven komt? Had het niet in de lijn gelegen dat wij worden bijgepraat door onze portefeuillehouder?
 4. Wat is er precies besloten m.b.t. de nascheidingslocatie?
 5. Welke kosten zijn er op dit moment te verwachten m.b.t. de scheidingslocatie?
 6. In februari 2022 is ons initiatiefvoorstel inzake PBD aangenomen door de raad. Daarna hebben we ruim twee maanden moeten wachten op het aanbrengen van stickers. Nog geen twee weken later zagen de stickers er uit als op de drie foto’s in de bijlage bij deze vragen. Op pagina 13 van de ontwerpbegroting staat: bij 2.1: “Dienstverlening: …. bieden van een op maat gemaakt, hoog serviceniveau aan de inwoners.” Ook staat er bij doelstellingen: “Naar
  de inwoners helder communiceren en dit (continue) verbeteren”.
  Bent u het met ons eens dat het aanbrengen van stickers niet alleen lang op zich heeft laten wachten maar vooral dat het resultaat niet in verhouding staat tot het gewenste serviceniveau en communicatie waar onze inwoners voor betalen?
 7. Op pagina 16 van de ontwerpbegroting staat dat Cure in 2024 voor 2,5 miljoen gaat investeren in onze milieustraat. Is dat in uw ogen nog wel gewenst nu algemeen bekend is dat we beter een grotere locatie moeten zoeken en inrichten?
 8. Wij worden graag meegenomen in de plannen die u volgens de ontwerpbegroting heeft (zie pagina 17 laatste aandachtsbolletje) om te komen tot een hoger scheidingspercentage?

Antwoorden

 1. Van Cure hebben wij de volgende antwoorden ontvangen.
  Dat klopt.
 2. De voorbereidingen voor een aanbesteding van een sorteerfabriek zijn in volle gang. In dit proces is de locatie in Eindhoven (Pacht terrein) als meest gewenste optie opgenomen. Dit zal ook in een aanbesteding als zodanig worden opgenomen.
 3. De eerstvolgende bestuurlijke bijeenkomst over de NSI vindt plaats in juni. Naar aanleiding van dit overleg zal er weer worden gecommuniceerd over de voortgang.
 4. Zie 3.
 5. Tot op heden zijn de kosten voor Valkenswaard € 2.800,- Geweest. Welke kosten er nog gemaakt moeten worden kan op dit moment nog niet aangegeven worden. Er is € 2.300,- begroot voor Valkenswaard in 2023.
 6. Bij de vragen zijn geen foto’s aangetroffen. De raadsvergadering vond plaats op 24 februari, de stickers zijn aangebracht op maandag 11 april, dus 6 ½ week later. Voor de stickers werd een ontwerp gemaakt. Dat werd besproken met medewerkers van het team RB en van Communicatie. Vervolgens zijn aanpassingen doorgevoerd en is een definitief ontwerp gemaakt. Vervolgens werden de stickers vervaardigd en aangebracht.
 7. De 2,5 miljoen is een reservering om wanneer een nieuwe en betere locatie in beeld komt ook te kunnen handelen. Die is dus niet om de huidige voor 2.5 miljoen op te knappen.
 8. De plannen zijn nagenoeg gereed, maar nog niet toegezonden of besproken met het team RB of de portefeuillehouder. Zodra de plannen ontvangen zijn, zullen wij u informeren.

Vraag:

In 2021 hebben wij ons samen met het CDA ingezet om meer geveltuintjes en aanplant van boomspiegels te realiseren. Met een pilot voor drie straten is dat toen opgepakt. Het laatste bericht hierover ontvingen wij op 5 oktober vorig jaar. Het bericht eindigde als volgt: “Het is opmerkelijk hoe enthousiast en positief de deelnemers zijn rondom dit onderwerp! In totaal hebben we nu 26 deelnemers. De daadwerkelijke aanleg start in de week van 11 oktober.”

 We zitten nu in het plantjaar 2022. Er zijn kennelijk veel enthousiaste inwoners en wij verwachten dat die er veel meer zijn in Valkenswaard. De afspraak was om het project verder uit te rollen. Daarom de vragen:

 1.  Wat is de stand van zaken van de pilot?
 2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het uitrollen van het project?

Antwoorden

 1. De eerste ronde is gerealiseerd. Afgelopen week is de inschrijving van de tweede ronde beëindigd. Er zijn 30 aanmeldingen. Zij komen nu in een inventarisatietraject, waarbij de wensen en de mogelijkheden worden besproken Vervolgens zal een definitieve lijst worden samengesteld en kan de uitvoering in september / oktober plaatsvinden.
 2. Aangezien dit binnen bestaande werkbudgetten moet worden uitgevoerd benaderen we jaarlijks een aantal kansrijke straten en breiden we het project dus elk jaar uit. Nu worden dat de Wolbergstraat, de Hazestraat, de Bunderstraat, Peperstraat, Nieuwstraat en klinkerstraat benaderd.

Vraag:

In 2021 hebben wij ons samen met het CDA ingezet om meer geveltuintjes en aanplant van boomspiegels te realiseren. Met een pilot voor drie straten is dat toen opgepakt. Het laatste bericht hierover ontvingen wij op 5 oktober vorig jaar. Het bericht eindigde als volgt: “Het is opmerkelijk hoe enthousiast en positief de deelnemers zijn rondom dit onderwerp! In totaal hebben we nu 26 deelnemers. De daadwerkelijke aanleg start in de week van 11 oktober.”

 We zitten nu in het plantjaar 2022. Er zijn kennelijk veel enthousiaste inwoners en wij verwachten dat die er veel meer zijn in Valkenswaard. De afspraak was om het project verder uit te rollen. Daarom de vragen:

 1.  Wat is de stand van zaken van de pilot?
 2. Wat is de stand van zaken m.b.t. het uitrollen van het project?

Antwoorden

 1. De eerste ronde is gerealiseerd. Afgelopen week is de inschrijving van de tweede ronde beëindigd. Er zijn 30 aanmeldingen. Zij komen nu in een inventarisatietraject, waarbij de wensen en de mogelijkheden worden besproken Vervolgens zal een definitieve lijst worden samengesteld en kan de uitvoering in september / oktober plaatsvinden.
 2. Aangezien dit binnen bestaande werkbudgetten moet worden uitgevoerd benaderen we jaarlijks een aantal kansrijke straten en breiden we het project dus elk jaar uit. Nu worden dat de Wolbergstraat, de Hazestraat, de Bunderstraat, Peperstraat, Nieuwstraat en klinkerstraat benaderd.
28 maart 2022: vragen over woningbouwplannen Stakenborgakker

Vraag:

Op 15 maart jl. heeft u besloten drie percelen aan de Stakenborgakker openbaar te verkopen. Enkele bijzonderheden uit uw besluit:

 • Zelfbewoningsplicht van 5 jaar
 • Prijzen 155K, 126K respectievelijk 167K
 • Vaste verkoopprijzen hanteren bij meer gegadigden.

 Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1.  Op basis waarvan kiest u voor een zelfbewoningsplicht van 5 jaar? Hebt u andere termijnen of zelfs permanent overwogen?
 2. Hoe groot zijn de drie percelen? Hoe bent u gekomen tot de genoemde prijzen per perceel?
 3. Waarom kiest u voor vaste verkoopprijzen? Waarom kiest u er in deze tijd niet voor om de percelen aan te bieden per opbod vanaf de genoemde prijzen?
 4. Kunnen de percelen ook verkocht worden aan starters die gezamenlijk ruwbouw laten zetten en zelf afwerken via een CPO? (In dit geval wat ons betreft zonder opbod).
 5. Kunnen uit die percelen ook meerdere percelen voor starters koopwoningen gevormd worden?
 6. In de besluitenlijst vinden wij niets terug om alleen potentiële kopers uit Valkenswaard te laten meedingen en niet van andere gemeenten, zodat het de doorstroming in Valkenswaard bevordert. Heeft u dit gekozen of waarom niet?
 7. In de besluitenlijst vinden wij niets terug om alleen potentiële kopers van een bepaalde leeftijd te laten meedingen, zoals bv. senioren. Dat zou doorstroming kunnen bevorderen. Heeft u dit gekozen of waarom niet?
 8. Kunnen bouwactiviteiten op deze drie percelen verstorend werken op de bouwactiviteiten van de andere woningen op de Stakenborgakker? Zijn hierover afspraken gemaakt met Woningbelang?
 9. op welke wijze maakt u uw keuze voor een makelaar?

Antwoorden

 1. We vinden een termijn van vijf jaar een redelijke termijn voor een zelfbewoningsplicht. Een langere termijn of zelfs permanent bewoning is niet realistisch, omdat je potentiële kopers niet voor een langere termijn kunt verplichten om in een woning te blijven wonen. Binnen een termijn van vijf jaar kunnen we onder voorwaarden instemmen met een mogelijke verkoop. Met het instellen van de termijn van vijf jaar willen we voorkomen, dat kopers gaan speculeren met de grond en/of er zelf niet gaan wonen. Dit lijkt juridisch houdbaar, mits het middel in verhouding staat tot het doel van anti-speculatie. maar er zitten haken en ogen aan het instellen van een zelfbewoningsplicht. Als het middel tot doel heeft om te sturen op een woonruimteverdeling kan dat naar het oordeel van een rechter een schending van het verbod op détournement de pouvoir opleveren, omdat het niet gaat om ruimtelijke belangen.

 2. De percelen zijn respectievelijk 293, 220 en 272 m2 groot. De prijs is tot stand gekomen door een taxatie en een tweetal voorstellen van de twee plaatselijke makelaars. 

 3. We hebben gekozen voor vaste prijzen voor de kavels om iedereen evenveel kans te geven voor de aankoop, anders heeft een potentiële koper met meer financiële draagkracht een voordeel. We hechten veel belang aan het gelijkheidsbeginsel.

 4. In principe zou dat kunnen, het is echter niet onze insteek. Het betreft slechts drie kavels, de drie kavels liggen niet aaneengesloten en zijn hierdoor minder geschikt voor CPO. De kavels dienen bovendien voor een stedenbouwkundig goede aansluiting op de bestaande omgeving. Kleine, betaalbare woningen liggen dan niet voor de hand.

 5. De drie percelen zijn niet verder te splitsen in meerdere kavels, gelet op omvang en de afzonderlijke ligging t.o.v. elkaar. Zie ook antwoord bij vraag 4.

 6. We hebben bewust niet gekozen voor een bepaalde categorie kopers, omdat hiervoor geen gemeentelijk beleid is vastgelegd en hierdoor beleidsregels ontbreken om een categorie kopers te bevoordelen of uit te sluiten. Indien dat gewenst is, zal hiervoor eerst beleid moeten worden opgesteld, zeker omdat ook aan het verlenen van voorrang aan eigen inwoners eveneens wettelijke randvoorwaarden worden gesteld en juridische haken en ogen zitten (zie ook de context van de zelfbewoningsplicht in het antwoord op vraag 1). Vooralsnog gaan wij uit van het gelijkheidsbeginsel, dat iedereen evenveel kans moet hebben op de aankoop.

 7. Zie het antwoord bij vraag 6.

 8. Er zijn nog geen concrete werkafspraken gemaakt met Woningbelang over de bouwactiviteiten in relatie tot de kavels. Woningbelang start in principe half 2022 met de bouw van de huurwoningen. De kavels moeten nog in de verkoop worden genomen en dan moeten de kopers nog een bouwplan ontwikkelen en een omgevingsvergunning aanvragen. We verwachten, dat een potentiële koper niet voor eind 2022 met de bouw zal beginnen. Maar los hiervan, gaan we nog wel afspraken maken met Woningbelang over hun bouwactiviteiten in relatie tot de kavels.

 9. De keuze voor de makelaar is gemaakt op basis van de prijs voor de begeleiding van de verkoop. De laagste inschrijver heeft de opdracht gekregen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Karel Mollenstraat Zuid 94, 5554 CH Valkenswaard

Nicole Emmerik-Jozee
Mob. 06 - 46 242 342
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613

Realisatie website : Zengerink Communicatie  | Creatie