Vraag en antwoord

Als raadsfractie kunnen wij vragen stellen aan het college. Dat kan aan het begin van de raadsvergadering. Maar we kunnen het ook schriftelijk doen. Het college dient dan in principe binnen 30 dagen te antwoorden. 

Vragen aan het college

Vragen stellen wij om verschillende redenen. Soms om onze controlerende rol uit te voeren. Soms ook omdat we zien dat het in onze ogen ergens verkeerd kan gaan. En soms omdat we gewezen worden op individuele zaken, waar wij het belang van zien om aandacht voor te vragen.

Onderstaand treft u onze meest recente vragen met antwoorden aan.

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

De gemeente was heel snel met een telefonische reactie. Waarvoor dank!

 1. De gemeente heeft ongeveer 1000 zakken en zand is geen probleem. De kosten bedragen ongeveer € 700,- maar dat kan binnen bestaand budget. We gaan er dan wel van uit dat de mensen zelf hun zakken komen vullen. We gaan dit regelen.
 2. Ja, als we zover zijn gaan we dit breed communiceren.
 3. Het klaarzetten en laten gebruiken van hekwerk kan juridisch tot problemen leiden. Als er wat gebeurt dan kunnen er vervelende schadeclaims volgen. We gaan dit juridisch uitzoeken en proberen daar snel een antworod op te hebben.
14 september 2021: vragen over bestrijding van de Japanse Duizendknoop

Vraag

De gemeente Veldhoven bereikt hele goede resultaten in de bestrijding van de Japanse duizendknoop met elektriciteit. 

 1.  Kent Valkenswaard deze manier van bestrijding en doen wij dit ook?
 2. Als wij deze manier niet gebruiken, wat is daar de reden voor? Overweegt u wel om deze bestrijdingswijze toe te passen?
 3. Hebben wij contacten met Veldhoven of een andere gemeente om hier van te leren?

 Antwoorden

 1. De manier van bestrijden met elektriciteit is uiteraard ook bekend bij ons maar wij passen deze wijze van bestrijding niet toe.
 2. Wij volgen doorlopend nauwgezet alle (landelijke) ontwikkelingen en experimenten op het gebied van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Tot op dit moment is er nog geen enkele doeltreffende methode ontwikkeld die ook op de langere termijn doelmatige resultaten behaald. Daarom kiezen wij er tot op heden voor om alle overlastlocaties te registreren zodat deze gemonitord kunnen worden. Daarbij trachten wij deze locaties zodanig te beheersen dat een verdere verspreiding voorkomen wordt.
 3. Wij hebben noch met de gemeente Veldhoven noch met andere gemeenten afzonderlijk contact over dit specifieke onderwerp. Zoals aangegeven volgen wij de
  (landelijke) ontwikkelingen, experimenten en initiatieven op dit gebied nauwgezet en onderhouden wij contacten met specialisten op het gebied van deze bestrijding.
17 augustus 2021: vragen over het gebruiken van subsidiemogelijkheden

Vraag

In de bijlage hebben we een document opgenomen met de mogelijkheden voor lagere overheden om een aantal subsidies aan te vragen. Onze vragen hierover zijn kort en bondig.

 1. Zijn de subsidiemogelijkheden bij u bekend?
 2. Maken wij gebruik van de mogelijkheden (graag met een toelichting op uw antwoord)?

 Antwoorden

Ja, deze zijn bij ons bekend.

In algemene zin ligt onze primaire focus op financieringsmogelijkheden op regionaal (Brainport), provinciaal of nationaal niveau. De afgelopen periode hebben we met succes financiering aangevraagd voor projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit (herinrichting N69), voorzieningenniveau (Regiodeal) en sociaal domein (Preventieakkoord). Ook via samenwerkingsverbanden waarin wij deelnemen, zoals BGTS de Groote Heide, worden er subsidies geworven die ook (deels) landen in de gemeente Valkenswaard. Voor Europese subsidies geldt dat dit vaak om grootschalige projecten gaat waar forse ambtelijke inzet nodig is voor zowel aanvraag als verantwoording. Gelet op onze schaalgrootte is het dan interessanter om aan te sluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld via Brainport Development. De eerder genoemde BGTS De Groote Heide neemt op dit moment ook initiatieven op het gebied van Europese subsidies.

17 augustus 2021: vragen over het te kort aan werknemers in relatie tot mensen in de uitkering

Vraag

De laatste tijd zien en horen we steeds meer berichten van bedrijven die niet aan personeel kunnen komen. Coronatijd heeft dit nog eens extra teweeggebracht. Dat geldt voor het bedrijfsleven in het algemeen maar voor de horecabranche in het bijzonder. Ook blijkt het werkeloosheidscijfer het laagste ooit te zijn. Dit laatste is mooi, maar naar ons idee kunnen nog meer mensen aan een betaalde baan worden geholpen. De drijfveer om dat te doen is voor iedereen verschillend, maar voor Samen voor Valkenswaard geldt dat we mensen uit de uitkering willen halen, zo mogelijk daarmee ook uit de armoede, waarmee we hen graag een volwaardig sociaal leven willen geven. Dit laatste geldt vooral voor de laaggeschoolde inwoners in het algemeen en de laaggeschoolde vrouwen in het bijzonder. Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

 1. Wat doet u op dit moment concreet voor de mensen die een gemeentelijke uitkering ontvangen om hen te bewegen in de richting van werk?
 2. Met welke bedrijven naast Ergon lopen er afspraken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een betaalde baan te helpen?
 3. Welke contacten heeft u met het bedrijfsleven in Valkenswaard en welke concrete afspraken zijn er gemaakt, om mensen van de uitkering naar werk te brengen?
 4. Hoeveel mensen zijn er in 2020 en 2021 vanuit een uitkering aan een baan geholpen?
 5. Hebt u specifiek voor de Valkenswaardse horecabedrijven contacten om inwoners en vrouwen in het bijzonder al dan niet in een poule vanuit een uitkering naar betaald (part time) werk te brengen, waardoor zij maar ook de horecabedrijven geholpen zijn.
 6. Hoeveel mensen zonder betaalde baan ontvangen op dit moment een gemeentelijke uitkering? Kunt u dit uitsplitsen naar mannen en vrouwen.
 7. Hebt u plannen in voorbereiding om mensen met een uitkering eventueel te verplichten om werkzaamheden uit te voeren, dat binnen een beperkte tijd kan leiden tot een betaalde baan?
 8. Is het voor de gemeente mogelijk om mensen te verplichten om ondanks hun uitkering werkzaamheden uit te voeren die kunnen leiden tot een betaalde baan? Als het mogelijk is, wat doet u hier dan mee en welke resultaten kennen wij? Als het niet mogelijk is, op welke wijze kunnen we dit dan organiseren?

 Antwoorden

 1. Wij bieden aan mensen met een uitkering verschillende mogelijkheden om hen te bewegen richting werk. Dit varieert van scholing, leer-werkbanen, (taal)stages, vrijwilligerswerk, beschut werk, werken met (tijdelijke) loonkostensubsidies, bemiddeling via de arbeidsmakelaars, tot aan het verwijzen naar uitzendbureaus. Daarnaast zijn er ook diverse projecten waar mensen aan kunnen deelnemen en trainingen vanuit het participatiebedrijf.
 2. Om mensen weer aan een baan te helpen, hebben wij in 1e instantie onze arbeidsmakelaars. Zij bemiddelen mensen naar diverse bedrijven zoals (zonder uitputtend te zijn): Centerparcs, VDL, supermarkt de Plus, Circulair Ambachtscentrum, Van der Steen XXL, Poetszorg, Proflinq etc. Zij hebben een groot netwerk in de regio. Daarnaast maken wij ook gebruik van re-integratiebureaus zoals Keulards M Brouwers en zoeken wij de samenwerking met Kempenplus, de arbeidsmarktregio 04werkt, Buddywerkt en de arbeidsmakelaar van Veldhoven en Waalre.
 3. De arbeidsmakelaars zijn sinds 2015 actief. Zij hebben hierdoor een groot netwerk opgebouwd en contacten met het bedrijfsleven lopen veelal via hen. De arbeidsmakelaars matchen niet alleen op harde criteria maar ook op zachte (sfeer, bedrijfscultuur, type werkgever). Plaatsingen vinden plaats op grond van de behoefte van de werkgever. De arbeidsmakelaars spreken een kandidaat, onderzoeken wat hij wil & kan en kijken in het netwerk of er een passende vacature is.
 4. In 2019 en in 2020 zijn er in Valkenswaard 58 resp. 46 mensen volledig uitgestroomd vanuit een uitkering naar een baan. De uitstroom richting werk is afgenomen ten opzichte van 2019 maar wel hoger dan verwacht mocht worden door corona. Daarnaast zijn er ook mensen die niet volledig uitstromen maar wel een parttime baan hebben (en aanvullend een bijstandsuitkering ontvangen). In juni 2021 was er in 12,1% van de verstrekte uitkeringen sprake van parttime inkomsten. In dec. 2020 was dit 10,4% en in dec. 2019 (voor corona) 16,1%.

 5. Vanwege de drukte in de horeca na de heropening (Corona) staat een overleg met de horeca-vereniging van Valkenswaard nog op de planning.  De horeca en de doelgroep van Werk & Inkomen zijn geen vanzelfsprekende match. Het werk is veelal beschikbaar in de avonden en in het weekend; kinderopvang is dan niet beschikbaar waardoor het voor alleenstaande ouders lastig wordt.  De horeca is fysiek zwaar werk, kent lange dagen en onregelmatige roosters. Daarnaast is goede beheersing van de taal is belangrijk. In de bediening maar ook voor de communicatie in de keuken. Onder tijdsdruk en hectiek moet er gereageerd worden en het afbreukrisico is groot als het in de keuken niet goed gaat. Dat maakt het voor statushouders en een kwetsbare doelgroep (lichamelijk of mentaal) vaak niet haalbaar. Enige tijd terug, in 2016, hebben we een horecatraining gehad waarin deelnemers het diploma sociale hygiëne konden behalen. Werkgevers wilden graag meedoen maar onze kandidaten waren niet sterk genoeg en zijn nagenoeg allemaal weer terug in de uitkering gekomen.

 6. Ultimo juli 2021 ontvingen 322 vrouwen en 226 mannen een algemene bijstandsuitkering. Hiervan waren er 77 echtparen; beide partners ontvangen 50% bijstandsuitkering. 

 7. De verplichting tot het doen van al het mogelijke om een baan te vergaren, vloeit voort uit de Participatiewet (art. 9). Hieronder valt ook het deelnemen aan re-integratieactiviteiten, een training, sociale activering, een (taal)stage etc.
 8. Zie ook het voorgaande antwoord. In het geval dat een betaalde baan (nog) niet mogelijk is, kan een traject tot sociale/maatschappelijke activering worden ingezet. Hierbij gaat een kandidaat enkele uren per week aan de slag bij een bedrijf om met diverse werkzaamheden & collega’s in contact te komen. Door dit soort werkzaamheden groeit een kandidaat geleidelijk richting betaald werk en wordt uitstroom bereikt. 

17 juli 2021: vragen over woningbouw Centiemhof

Vraag

In mei hebben wij diverse informatie ontvangen n.a.v. vragen vanuit de raad over het perceel Centiemhof 24 in Dommelen. Wij hebben hier de volgende vragen over.

 1.  Wat is de procedurele stand van zaken op dit moment?
 2. Komt de procedure nog in de gemeenteraad en wanneer?

Antwoord

 1. De ontwikkelaar is momenteel bezig met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende onderzoeken. De officiële procedure loopt dus nog niet. De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om toch het hele plan te realiseren via een uitgebreide procedure in plaats van twee verschillende procedures.
 2. Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning wordt het plan/’Verklaring van geen bedenkingen’ aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat dit op zijn vroegst Q1 2022 wordt. 

15 juli 2021: vragen over taxistandplaatsen op de Markt

Vraag

Over de gewijzigde verkeerssituatie op de Markt zijn al diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Wij hebben echter nog niets gezien of gehoord over taxistandplaatsen of in elk geval plaatsen waar klanten kunnen worden opgehaald en of afgezet. Wij begrijpen dat er in elk geval één taxibedrijf is die dit een half jaar geleden heeft aangekaart, maar daarop geen concrete antwoorden heeft ontvangen. Onlangs zijn er wel ambtelijke contacten geweest, maar dat heeft niets concreets opgeleverd. Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende vragen gesteld:

 1. Op welke wijze wilt u taxibedrijven tegemoet komen om hun werk te laten doen?
 2. Bent u voornemens om hierop fysieke aanpassingen te verrichten?
 3. Wij horen iets oven een mogelijk gedoogbeleid. Is dat de wijze waarop u dat wil regelen?
 4. Kunt u toezeggen om op korte termijn de Valkenswaardse taxibedrijven over dit onderwerp schriftelijk te informeren?

Antwoorden

 1. Valkenswaard heeft nooit specifieke taxistandplaatsen gekend en ook nu zijn deze niet in het door de raad definitief vastgestelde ontwerp voorzien. Stationeren ter hoogte van de terrassen is gelet op de te verwachten overlast van draaiende motoren en uitlaatgassen niet gewenst. Kortstondig stilstaan voor in en uitstappen op de rijbaan sluit aan bij de methodiek die ook de busmaatschappij toepast. Langdurig stationeren is mogelijk op het Carillonplein, Kloosterplein of Maastrichterweg ook kunnen ze op de parkeerplaatsen aan de Westzijde Markt staan. Daarnaast worden twee parkeerplekken gerealiseerd ter hoogte van de kerk. Daarbij opgemerkt dat het ook niet wenselijk is hier een permanente standplaats in te richten.
 2. Nee.
 3. Zie bovenstaand.
 4. Ja.
14 juli 2021: vragen n.a.v. e-mail over woningbouwplannen Villa De Berg - Brouwerijplein

Vraag

Op 14 juli jl. ontvingen de fractievoorzitters bijgaand mailbericht. Graag ontvangt onze fractie een reactie van het college op dit bericht. (Het e-mailbericht treft u 'hier' aan).

Antwoord

Afgelopen dinsdag d.d. 20 juli 2021 heeft het college in principe en onder voorwaarden medewerking verleend aan het verder uitwerken van het initiatief voor Brouwerijplein 84. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het gaat bij dit initiatief om een zeer groot aantal voorwaarden. Deze hebben onder andere betrekking op:

 • het borgen van de belangen van de directe omgeving.
 • het borgen van een goed woon en leefklimaat.
 • het behoud van de monumentale bomen.
 • het behoud van de monumentale waarde van het gemeentelijk monument.
 • het beschermen van de natuur (stikstofreductie, flora en fauna).
 • het borgen van voldoende waterberging.
 • het borgen van de archeologische waarden.
 • het terugbrengen van de warmtelast.
 • het borgen van een financiële bijdrage aan de planologische kosten.
 • het borgen van het kunnen verhalen van eventuele planschade.
 • het goed afstemmen van de te leveren zorg met de gemeente

In tegenstelling tot wat de huidige pandeigenaren aangeven zullen om de ontwikkeling mogelijk te maken ook bomen/heesters plaats moeten maken. De monumentale bomen zullen behouden blijven. 

In tegenstelling tot wat de huidige pandeigenaren aangeven kan de nabijheid van de Brouwerij Dommelsch volgens de ODZOB wel een belemmering voor de ontwikkeling vormen. De VNG adviseert in verband met geurhinder om minimaal 300 meter afstand aan te houden. Alleen indien de initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat, is het mogelijk om dit initiatief te realiseren. 

Op 18 augustus 2021 ontvingen wij de Raadsinformatiebrief m.b.t. het collegebesluit. Deze treft u 'hier' aan.

Onze reactie naar de eigenaren

Op 14 juli j heeft u ons een e-mail gestuurd m.b.t. de mogelijke haperingen i.r.t. uw woningbouwplannen aan het Brouwerijplein. U hebt aangegeven dat het college mogelijk niet meer wil meewerken aan de plannen. U vraagt ons om een reactie op uw e-mail. 

Alvorens inhoudelijk op uw vraag te reageren, vinden wij het belangrijk om ook van de zijde van het college te horen hoe zij in deze procedure staan. Ik heb uw e-mail dan ook één op één doorgestuurd en gevraagd om een inhoudelijke reactie. Die reactie is vandaag gekomen. Uit de reactie van het college blijkt dat zij de situatie gedeeltelijk anders zien dan u. Afgelopen dinsdag d.d. 20 juli 2021 heeft het college in principe en onder voorwaarden medewerking verleend aan het verder uitwerken van het initiatief voor Brouwerijplein 84. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college schetst een aantal voorwaarden. Maar verder geeft zij ook twee punten aan die afwijken van hetgeen u ons meldt.

 In tegenstelling tot wat u aangeeft, zullen om de ontwikkeling mogelijk te maken ook bomen/heesters plaats moeten maken. De monumentale bomen zullen behouden blijven. In tegenstelling tot wat u aangeeft, kan de nabijheid van de Brouwerij Dommelsch volgens de ODZOB wel een belemmering voor de ontwikkeling vormen. De VNG adviseert in verband met geurhinder om minimaal 300 meter afstand aan te houden. Alleen indien de initiatiefnemer kan aantonen dat er sprake is van een goed woon en leef klimaat, is het mogelijk om dit initiatief te realiseren. 
Voor ons als fractie betekent dit dat wij de definitieve plannen afwachten. Wij staan er voor open om deze te behandelen in de raad. Wij gaan op dit moment niet op de stoel van het college zitten en spreken derhalve geen oordeel uit over de milieucirkels m.b.t. geluid en of geur. Als later mocht blijken dat de ODZOB de aanvraag voor u positief beoordeeld dan zullen wij deze open en eerlijk behandelen. Dat is ook wat u van ons mag verwachten. Wij doen niet graag loze beloftes en zullen het college dan ook niet verder beïnvloeden in de behandeling van uw aanvraag.

9 juli 2021: vragen over noodlokalen bij de St. Martinusschool

Vraag

Gisteren ontvingen wij de raadsinformatiebrief m.b.t. de noodlokalen die Skozok wil plaatsen bij de Sint Martinusschool. De huur van de noodlokalen wordt aangegaan voor maximaal 5 jaar (60 maanden) voor een bedrag van € 266.000,-. Deze kosten zijn voor ons als gemeente. Donderdag 15 juli a.s. zal ik bij aanvang van de raadsvergadering verzoeken de brief op de agenda te plaatsen. Ter voorbereiding daarop hebben wij enkele vragen.

 1. Waarop zijn de kosten van € 266.000,- gebaseerd?
 2. Krijgt Skozok de vrije hand in het huren en plaatsen van de noodlokalen of hebben wij (de gemeente) ook inbreng?
 3. Heeft de gemeente offertes opgevraagd? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?
 4. Heeft Skozok offertes aan u laten zien om het bedrag van € 266.000,- toe te lichten / aan te tonen?
 5. In de fotobijlage bij deze vragen ziet u gegevens van StarCabin uit Amstelveen. Een snelle berekening laat zien dat de kosten voor een dubbele unit bij hen zijn: 265 (per week) x 52 (weken per jaar) x 5 (jaar) + € 8.610 (plaatsen en weghalen) x 1,21 (BTW) = € 93.787,-. Nou zullen er beslist andere kosten bijkomen maar naar ons idee geen € 172.000,-. Daarom de vraag om met spoed afstemming te zoeken met Skozok en het grote verschil te laten verklaren.

Antwoorden

 1. De kostenopstelling is gebaseerd op offertes en ramingen die door SKOzoK in goed overleg met gemeente zijn opgevraagd en opgesteld.
 2. SKOzoK is de bouwheer, daarmee initiatiefnemer en opdrachtgever voor het plaatsen van de noodlokalen. De voorbereidingen hebben in goede afstemming met de cluster vastgoed van de gemeente plaatsgevonden. Daarbij is vooroverleg gepleegd met de inkoopadviseur en rekening gehouden met de inkoopregels van de gemeente Valkenswaard.
 3. De gemeente heeft geen offertes opgevraagd. Het opstellen van de begroting heeft in goed overleg tussen Gemeente en SKOzoK plaatsgevonden.
 4. SKOzoK heeft volledig openheid van zaken gegeven over de kosten opstelling. De opstelling is in overleg met de cluster vastgoed van de gemeente tot stand gekomen en is gecontroleerd en geaccordeerd door de gemeente en toegevoegd als bijlage aan het collegebesluit.
 5. Er zijn meer partijen die in de acquisitie reclame maken met lage prijzen, zonder de specifieke project omstandigheden te kennen. De voorbereiding heeft plaatsgevonden binnen de inkoopregels op basis van de locatie specifieke omstandigheden. Belangrijk was het vinden van een partij die plaatsing voor het nieuwe schooljaar mogelijk kon maken. Dit alleen blijkt al een spannende opgave, waarvoor de nodig inzet moet worden gegeven.
8 juli 2021: vragen over de verkeersoverlast door werkzaamheden in Waalre

Vraag

Ik hoor steeds meer ergernis over de verkeersmaatregelen die in Waalre genomen worden. Het lijkt er meer en meer op dat deze enkel bedoeld zijn om verkeer op de noord-zuid vv route te ontmoedigen. Op zich snap ik dat, maar deze maatregelen zorgen ervoor, dat het voor mensen vanuit Valkenswaard en het achterliggende gebied nagenoeg niet mogelijk is om op een “normale” manier in Veldhoven (bv bij het ziekenhuis) of in Eindhoven (bv bij Hightech Campus) te komen. De maatregelen zijn uiteraard de bevoegdheid van de gemeente Waalre, maar ze hebben wèl een enorme impact voor onze inwoners.

 Al het gemotoriseerd verkeer moet ruim een halfjaar door een trechter via slechts één doorgaande weg richting Eindhoven. Ik ben erg benieuwd wat er gebeurt bij ongelukken of andere calamiteiten. Als alles vaststaat, hoe moeten de hulpdiensten hier dan snel door? Binnenkort starten de wegwerkzaamheden in Waalre. Vrachtauto’s worden geweerd door hoogteportaal. Zij moeten terug naar Valkenswaard en door naar de A2. Landbouwvoertuigen kunnen daar ook niet onderdoor. Maar deze voertuigen kunnen niet via de A2 verder. Hoe kunnen die dan Waalre omzeilen?

 Daarom de volgende vragen:

 1. Is er voorafgaand aan het nemen van deze verkeersmaatregelen overleg, zowel ambtelijk als bestuurlijk, geweest met de gemeente Waalre?
 2. Heeft u daarbij gewezen op de verstrekkende consequenties daarvan op onze inwoners?
 3. Is er door de gemeente Waalre (eventueel in overleg met omliggende gemeenten) gekeken naar (tijdelijke) alternatieve routes?
 4. Hoe passen deze maatregelen in het Regionale Mobiliteitsprogramma?
 5. Bent u bereid dit probleem met Waalre op te nemen en te zien hoe we de agrarische sector kunnen bedienen?

Antwoorden van het college

Allereerst wil ik het kader schetsen waarbinnen de maatregelen worden genomen. Vele jaren zijn we bezig geweest met het omleggen van de N69. Dat is nu zover en de nieuwe weg is ook concreet waarneembaar. In het proces om daar te komen, is in 2012 een belangrijk besluit genomen tussen alle stakeholders die met de weg te maken hebben. In 2012 zijn de zogenaamde 0+ maatregelen vastgesteld. Daarin werd een aantal maatregelen genoemd om de verkeerssituatie in het gebied dat door de N69 bediend wordt, te verbeteren en de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te maken. Wat we nu zien gebeuren is niet alleen in Waalre aan de gang, maar ook in Valkenswaard gaan we de Westerhovenseweg aanpakken en verbeteren we de wegstructuur in de aansluiting daarop. Ook Bergeijk, Veldhoven en Eersel zijn nu bezig. En dat hele gebied wordt nu geconfronteerd met allerlei effecten die op zich nú ongewenst zijn, maar die uiteindelijk wel realiseren wat wij allemaal willen. Er is ook een overleg gestart tussen Valkenswaard, Waalre en de provincie Noord-Brabant, waarin dit geconstateerd wordt. Het is nu wel hele compacte periode, waarin heel veel gebeurt. Er zijn al volop publicaties geweest die op die effecten wijzen. Er zijn omleidingen tussen Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Ja, het is een grote ramp op dit ogenblik. Maar het is nodig om een veel betere verkeerssituatie te krijgen. En dus een betere leefbaarheid. Toen in 2012 waren we daar trots op. Nu zijn we met de uitwerking van die afspraken bezig. Zie de beantwoording in dit kader.

 1. De verkeersmaatregel is een onderdeel van de herinrichting van de Eindhovenseweg. Hierover zijn we ambtelijk en bestuurlijk met Waalre en de provincie in gesprek geweest. De verkeersmaatregelen aan de Lissevenlaan zijn daar onderdeel van. Er is overigens geen afzonderlijk overleg geweest over de Lissevenlaan.
 2. Het afsluiten van de Lissevenlaan valt onder de afspraken uit het gebiedsakkoord Grenscorridor. Daarin is uitdrukkelijk gesteld dat verkeer op die wegen gaan rijden, die daarvoor bedoeld zijn. Dus niet door de kernen zoals nu. En dat is dus een verbetering van het leefklimaat. In de nadere uitwerking van het document is het weren van sluipverkeer nadrukkelijk opgenomen. De Lissevenlaan past binnen die afspraak. Verkeer moet dus via andere wegen gaan rijden. Dat kan vanaf november 2021. Daarmee krijgt de bereikbaarheid van de regio een positieve impuls.
 3. Ja, dat is nadrukkelijk aan de orde geweest maar die alternatieven hebben allemaal groter negatief effect.
 4. Die passen binnen regionale afspraken.
 5. Ik ken het technisch ontwerp niet voldoende. Er komt inderdaad een openbaar vervoerverbinding. Wellicht – maar daar neem ik contact voor op – dat die gebruikt mag worden door landbouwverkeer. Ik begrijp dat sommigen voertuigen niet over die sluis kunnen. Maar weet dat er aandacht is (geweest) voor landbouwverkeer. Ik kom hier bij u schriftelijk op terug.

Aanvullend

Wij snappen dat er vanaf 2012 voorbereidende gesprekken zijn en afspraken. Maar realiseer je dat onze inwoners dat niet meer zo helder op het netvlies hebben. Ik pleit dus voor betere communicatie.

 Antwoord

Communicatie is een duidelijk punt. Uw vraag betekent dat de communicatie die we hebben gedaan, en die ik wel heb waargenomen inclusief mooie en duidelijke plaatjes, mogelijk niet voldoende is geweest. De provincie heeft die communicatie op zich genomen. Ik zal morgen met de provincie contact op laten nemen om dit nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

21 juni 2021: vragen over gevaarlijke loopplaten bij werkzaamheden Markt

Vragen

Afgelopen weekend werd ik door een bewoonster van het centrum aangesproken over het volgende. Ze liep na het boodschappen doen over de loopplaten voor de Kunstkeuken. Doordat de platen niet met elkaar verbonden en onregelmatig neergelegd zijn, kwam ze ten val. Hierdoor liep ze een lelijke snijwond aan haar knie op die gehecht moest worden. Uit de verklaringen van omstanders en andere centrumbewoners bleek dat er diverse valpartijen hadden plaatsgevonden, waarbij zelfs mensen zodanig gewond raakten, dat ze per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd moesten te worden. Oudere bewoners mijden zelfs de oversteek. Daarom mijn vragen.

 1. Bent u op de hoogte van deze gevaarlijke situatie voor voetgangers?
 2. heeft u daarover contact gehad met de aannemer die de werkzaamheden uitvoert?
 3. Bent u voornemens om deze situatie op korte termijn aan te pakken?

Antwoord:

 1.  Ter plaatse heeft een afweging plaatsgevonden om de fietser en voetganger zo veilig en comfortabel als mogelijk te faciliteren, binnen de beperkingen die daar zijn. Daarbij hebben we gekeken om de rijbaan in te zetten voor de oversteek maar ook de inzet van loopschotten. De keuze is op de laatste gevallen, omdat daarmee de veiligheid van beide doelgroepen het beste wordt geborgd. Daarbij worden fietsers gevraagd om af te stappen om conflictsituaties door wisselende snelheden zoveel mogelijk te beperken.
 2. De aannemer controleert meerdere malen per dag en vooral ook voor het weekend dat de loopschotten goed liggen. Dat dit nog weleens verschuift is erg vervelend en zeker ook voor de bewoonster die zich daaraan heeft bezeerd. De incidenten waar wij bekend mee zijn, hebben echter vaak andere redenen maar vinden wel rondom het werk plaats. Tot tweemaal toe is een ambulance ter plaatse geweest. Eenmaal voor een vrouw die struikelde over een bestaande trottoirband en eenmaal voor een vrouw die door de afbakening en het werk is gelopen en daar ten val is gekomen. Verder is een wielrenner gevallen die met zijn trapper is blijven hangen aan een reeds bestaande vluchtheuvel. Als laatste is een scootmobilist controle over het voertuig kwijt geraakt en op hoge snelheid in het werk gereden.
 3. Inmiddels heeft de aannemer de loopschotten verwijderd en is de ondergrond beloopbaar gemaakt. Dit is te zien op de bijgaande foto’s.
14 juni 2021: vragen om proactief te reagen op de weersverwachting

Vragen
Volgens het weekweerbericht krijgen we deze week tropische temperaturen en die worden later in de week opgevolgd door stevige buien. Het mag duidelijk zijn dat alle inwoners langs wegen die veel overlast van de regen hebben alweer gespannen naar het einde van de week kijken. Om nu niet achteraf maar proactief te werken, hebben wij de volgende vragen:

 1. Kan de gemeente binnen enkele dagen voor de mensen die dat willen zorgdragen voor zakken met zand?
 2. Als de gemeente dit kan, wilt u dat dan zeer breed communiceren?
 3. Kan de gemeente zich er nu al op voorbereiden om in de diverse straten waar de overlast bekend is, hekken klaar te zetten, zodat bewoners de weg kunnen afsluiten met als doel geen boeggolven van langsrijdende auto’s te krijgen?

Antwoord:

 1. We nemen uw suggestie mee. Het is echter niet mogelijk in zo’n kort tijdsbestek hierover een weloverwogen keuze te maken.
 2. Uiteraard zullen we proberen zo veel mogelijk van onze inwoners te bereiken op het moment dat wij mogelijkheden zien om onze inwoners te ondersteunen bij de aanpak van de wateroverlast.
 3. Het laten afsluiten van wegen door onze inwoners kunnen we niet faciliteren. Het mandaat van afsluiten van wegen ligt enkel bij de gemeente of de hulpdiensten. Hiervan afwijken kan grote juridische risico’s met zich meebrengen i.v.m. aansprakelijkheid bij een eventueel incident tijdens het afsluiten. De gemeente heeft zicht beraad over de opties die wel kunnen. Verder worden 2 opties al uitgewerkt. Zo gaan we zorgen voor extra aandacht voor dit problemen in ons communicatieprotocol tijdens een soortgelijke situatie. En wordt gekeken naar de mogelijkheid om waarschuwingsborden te ontwerpen welke wel door omwonenden kunnen worden geplaatst bij de overlastlocaties om de bewustwording bij automobilisten te vergroten.  
3 juni 2021: vragen over de leibomen van de Corridor

Vragen

Bij de herinrichting van de Corridor zijn diverse leibomen weggehaald. Deze zijn bij een bomenkweker in opslag gezet. We zijn nu begonnen met de uitvoering van het centrumplan. Ook daar gaan we veel vergroenen. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1.  Worden de leibomen gebruikt in het centrum?
 2. Als uw antwoord nee is, wat gaan we dan met onze bomen doen?
 3. Wat heeft de stalling van de bomen ons tot nu toe gekost of wat gaat het ons kosten?

Antwoorden

 1. Nee, deze bomen waren geen onderdeel van het masterplan Centrum. Daarom hebben we afgesproken om ze bij de kweker te stallen tot we een geschikte locatie hadden gevonden of de kweker ze in overleg met ons zou verkopen. 
 2. Voordat we een geschikte locatie hadden gevonden EN voordat ze verkocht waren, hebben we helaas op 19 september 2018 het volgende bericht van de kweker ontvangen. "Na met de gemeente Valkenswaard te zijn overeengekomen dat de kweker deze bomen gaat oprooien en uitplanten in de kwekerij in Sint Oedenrode hebben wij de volgende werkzaamheden verricht. De bomen zijn gerooid op 6 en 7 maart 2018 en op transport gezet naar Sint Oedenrode. Hier zijn de bomen in een kuilhoek gezet om ze op een later tijdstip in de kwekerij uit te planten. In het voorjaar is er contact geweest vanuit de gemeente om de bomen te gebruiken in een project in Dommelen. Op 1 mei 2018 is ons bericht dat de gemeente geen gebruik heeft gemaakt van de bomen. Na dit bericht hebben wij direct actie ondernomen om de bomen uit te planten", aldus de kweker. "De hele droge zomer hebben wij nazorg gepleegd aan de bomen en veel water gegeven. Maar de hergroei van de bomen was slecht en hebben wij helaas de bomen moeten versnipperen in de week van 31 maart 2018 (??)".
 3. De totale kosten die daarmee gemoeid zijn geweest bedragen € 3900,-.
3 juni 2021: vragen over Sportpark 't Heike en informatie voor RKVV Dommelen

Vragen
Voetbalvereniging Dommelen heeft enkele keren gezocht met de gemeente. Het gaat daarbij om:

 1. Het blijvend realiseren van eenrichtingsverkeer op het terrein van ’t Heike zelf. In coronatijd is gebleken dat dit veel veiliger is voor de fietsende jeugd. Dat is nu al een week of zeven zo gaande. Wij vragen ons af waarom en kan het college de vereniging duidelijkheid verschaffen.
 2. Dommelen heeft een vraag gesteld m.b.t. een aanzienlijk hogere energierekening juist in de tijd dat er bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Dommelen wacht al vier maanden op een reactie. Kan het college ook hier duidelijkheid verschaffen.

Een vraag die voor veel verenigingen zal gelden, is of het college al een standpunt heeft ingenomen m.b.t. het wel of niet innen van de huur van het lopende seizoen.

Antwoorden
De vraag m.b.t. het eenrichtingsverkeer lijkt intern bij de gemeente niet goed te zijn opgevolgd. Had anders gemoeten. Het heeft nu onze aandacht.

 1. Vraag is in februari gesteld en de vereniging zou tussentijds diverse keren zijn geïnformeerd. In 2020 is de gemeente overgestapt op een andere energieleverancier en het heeft tijd gekost om een en ander door te rekenen. Op korte termijn kan de vereniging een reactie tegemoet zien. Het college is van mening toch adequaat te hebben gereageerd.
 2. Er is op dit moment geen duidelijkheid te verschaffen. Over 2020 is het duidelijk, maar op dit moment is ook de gemeente afhankelijk van wat de rijksoverheid beslist. De gemeente kan pas een stap zetten, als er duidelijkheid is vanuit Den Haag. Het advies is om er van uit te gaan, dat je de huur moet betalen dan kan het later nooit tegenvallen.

14 april 2021: vragen over het viaduct Molenstraat Bergeijk en ongeval fietserstunnel

Vraag:

Via sociale media horen we dat de nieuwe brug naar Riethoven onveilig is ervaren. Vanuit Dommelen gekomen staat een bord onder aan de brug dat tegenliggers voorrang hebben. De tegenligger zou je pas zien aankomen als je boven op de brug bent. Niet duidelijk is of dit gemeente Valkenswaard of Bergeijk is. Graag zien wij een beoordeling hiervan via onze projectleider. Ook als dit moet leiden tot een melding aan Bergeijk. Wat doet Valkenswaard naar aanleiding van het ernstige ongeval in de nieuwe fietserstunnel aan de Monseigneur Smetsstraat?

Antwoord

 1. Naar aanleiding van de vraag heeft het programmamanagement contact opgenomen met provincie, Boskalis en gemeente Bergeijk. Het viaduct ligt binnen de gemeentegrenzen van Bergeijk. Het is ontworpen onder verantwoordelijkheid van de provincie en voldoet aan de ontwerprichtlijnen die daarvoor gelden. Gemeente Bergeijk, Provincie en Boskalis hebben zelf ook diverse berichten en vragen over het viaduct Molenstraat ontvangen na de openstelling ervan. Hen is naar aanleiding van uw vraag verzocht een reactie te geven. Deze is als volgt:
  “Onlangs is het viaduct Molenstraat in gebruik genomen. Het viaduct voldoet aan de richtlijnen die hier voor gelden. Maar uiteraard nemen we de reacties op social media serieus. Daarom gaan provincie Noord-Brabant en Boskalis de komende vier weken de situatie nader beschouwen en analyseren. Burgers worden geïnformeerd via de website en Facebook”. Gemeente Bergeijk heeft aangegeven ook benieuwd te zijn naar de bevindingen van de Provincie en Boskalis, en wacht die voor nu af.
 2. Gemeente Valkenswaard heeft kennisgenomen van het ernstige ongeval in de fietstunnel aan de Mgr. Smetsstraat. De precieze omstandigheden waaronder het ongeval plaats vond zijn ons echter niet bekend. De gemeente kan dan ook geen conclusies verbinden aan het ongeval. Navraag bij de politie levert op dat het lijkt te gaan om een zeer vervelende samenloop van omstandigheden. Of daar skatende of skateboardende jeugd bij betrokken is geweest valt niet met zekerheid te zeggen. Zelfs als dat het geval zou zijn, moet opgemerkt worden dat skaten en skateboarden op de openbare weg op zich niet verboden is.
18 maart 2021: vragen m.b.t. sportactiviteiten op parkeerterrein Geenhovensedreef

Vraag:
6 maart 2020 zagen wij via de sociale media dat handhavers van de gemeente sportactiviteiten hebben stilgelegd op het parkeerterrein bij “Bij Ries” aan de Geenhovensedreef. Het bestemmingsplan laat dit niet toe. De les tot 19.30 uur mocht nog worden afgerond, maar daarna moest de activiteit stoppen. Dat de eigenaresse medewerking heeft van de mensen van de Boodschappenmand en van het bedrijf Lommers, doet natuurlijk niets aan de bestemming af, maar corona noopt ondernemers – en zeker ook de kleine ondernemer zoals hier – tot het zetten van stappen om nog iets te kunnen bieden. Wij denken dat het bieden van de lessen past binnen de coronamaatregelen. Als dat niet is, dan houdt het op. Wij doen toch een klemmend beroep op de burgemeester om hier af te zien van handhaving. Wij verzoeken dit mede, omdat dit niet de enige locatie is, waar de sportactiviteit naar buiten is verplaatst. Wij verzoeken om zo snel al mogelijk op de vraag te reageren.

Antwoord

Op grond van de huidige maatregelen in het toegestaan om in teamverband (tot en met 27 jaar) te sporten op buitensportlocaties. Voor buitensportlocaties geldt dat deze sportactiviteiten plaatsvinden bij accomodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Op vrijdag 5 maart hebben de toezichthouders geconstateerd dat op het parkeerterrein voor sportclub ‘Bij Ries’ een groepsles werd georganiseerd voor jongeren tussen de 5 en 15 jaar oud. Het parkeerterrein werd in dit geval gebruikt als buitensportlocatie. Aangezien deze locatie niet wordt beheerd door een sportvereniging, is deze activiteit in strijd met de regelgeving. De toezichthouders hebben in goed overleg met de aanwezige sportinstructeur besloten om de groepsles af te maken en de daaropvolgende activiteiten te annuleren. Op grond van maatregelen die op dat moment golden, is deze activiteit rechtmatig beëindigd.
Op 8 maart ontvingen wij van de Vereniging Nederlandse Gemeente een nadere duiding op de regels rondom buitensportlocaties. Voor jongeren tot 27 jaar geldt deze sportactiviteiten plaatsvinden bij sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging; Voor jongeren tot en met 17 geldt dat zij ook op andere buitenlocaties mogen sporten. Dit betekent dat er – na het beëindigen van de activiteiten bij sportclub Bij Ries – meer mogelijkheden zijn ontstaan. Hierover wordt zo spoedig mogelijk contact gelegd met de eigenaar van sportclub Bij Ries.

10 maart 2021: vragen m.b.t. waterkracht uit De Dommel in relatie tot energie

Vraag
Heel de wereld en dus ook Valkenswaard worstelt met de vraag hoe we energie kunnen genereren zonder het milieu nog meer te belasten. We zoeken naar wind- en zonne-energie maar wij zijn van mening dat er nog andere mogelijkheden zijn. Eén daarvan is waterenergie. Bijgevoegde link laat zien hoe in Sint-Michielsgestel een waterkrachtcentrale in de Dommel is gerealiseerd, goed voor energieopwekking voor zo’n 200 huishoudens. Maar ook dichter bij huis wordt waterenergie opgewekt namelijk bij de Volmolen in Waalre. https://youtu.be/YkANlRdcysI

- Bent u bekend met deze manier van energieopwekking?
- Bent u bereid om te onderzoeken of een dergelijke installatie in Valkenswaard
  haalbaar is, bijv. bij de Dommelse watermolen of Venbergse molen?
- Bent u bereid om daarbij de samenwerking te zoeken met Waterschap De Dommel?

Antwoord
Wij zijn bekend met het opwekken van elektriciteit uit waterkracht. In opdracht van werkplaats de Gruyter is de potentie aan energie uit watergangen in Noord-Brabant en Limburg onderzocht. Uit deze analyse wordt duidelijk dat de potentieel beschikbare energie uit verval voor de Dommel in Valkenswaard beperkt is en dat de potentie van kinetische energie uit vrije stroming ook relatief laag is. Over de gehele stroom genomen ligt het potentieel rond de 0,2-0,3 kW. Waterschap De Dommel geeft aan dat energieopwekking op een dergelijke locatie wellicht mogelijk is als showcase, maar dat het gezien het beperkte potentieel aan op te wekken elektriciteit een minimale bijdrage zal leveren aan de energietransitie.

10 maart 2021: vragen met betrekking tot de voortgang van het 'terenplein' Schepelweyen

Vraag

Wij zijn blij dat de realisatie van het Terenplein in Dommelen zorgvuldig ter hand wordt genomen en dat de diverse partijen betrokken worden bij de totstandkoming. We waren echter in de veronderstelling dat voor 1 februari begonnen zou worden met de uitvoering zodat er snel gebruik van het plein gemaakt kon worden. Nu horen we dat de start van de uitvoering vertraging heeft opgelopen. Op zich niet erg als de betrokken partijen en de omwonenden maar weten hoe de planning er definitief uit komt te zien. Dus onze vraag is; kunt u aangeven hoe het tijdspad revitalisering Terenplein eruitziet.

Antwoord

In de motie werd aangegeven om voor 1 mei 2021 te starten met de uitvoeringsplannen op het Terenplein. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en wij willen hierbij het participatietraject heel zorgvuldig hanteren. Daarom is er een brede werkgroep samengesteld waarin, behalve de buurt, de school en de kinderopvang ook de ouderraad en politie actief zijn. Vanuit WeDommelen, Dommels Platform, Woningbelang en Cordaad jeugdwerk wordt er een regiegroep gevormd. In gezamenlijk overleg is besloten om de daadwerkelijke uitvoering in de zomervakantie te laten plaatsvinden. Hiernaast vindt u de detailplanning van het project per 8 maart 2021.

22 februari 2021: vragen m.b.t. de prestatie-afspraken met Woningbelang

Wij hebben een groot aantal vragen gesteld naar aanleiding van de prestatie-afspraken die de gemeente met Woningbelang en de huurdersbelangenvereniging heeft gemaakt. De vragen zijn kritisch en zeer divers: over starters, over het chalet op de Loonderweg, over het gebruik van tijdelijke woningen e.d. 

De brief en de beantwoording is te goor om hier letterlijk op te nemen. Maar kopieer deze link en u komt bij de brief en de beantwoording uit:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/valkenswaard/ae40cce5-1a13-4ee6-b2e5-38a738285500

16 februari 2021: vragen met betrekking tot woningbouwprojecten

Vragen:
Eindhovenseweg (HEMA):

 1. Is er sprake van sloop van het gehele pand en of de voorgevel?
 2. Wie is hier de ontwikkelaar van?
 3. Is er sprake van toename van woningen, appartementen?
 4. Is bekend in welke prijscategorie de woningen komen?
 5. Is het vergunningentraject al gestart?


Leenderweg-Vlasroot:

 1. Wie is hier de ontwikkelaar van?
 2. Wat voor soort woningen komen hier en in welke prijscategorie?
 3. Is hier sprake bestemmingsplanwijziging?
 4. Zijn de vergunningsprocedures al gestart?

Antwoorden

Eindhovenseweg 22 (HEMA)

 1. Gedeeltelijke sloop. Achter in het pand bevindt zich een kelder. Dat gedeelte blijft staan. Alles wat ervoor staat wordt gesloopt.
 2. Olde Hampsink Vastgoed b.v.
 3. Bestaand zijn er 5 woningen en deze worden gesloopt. Gevraagd wordt het realiseren van 11 appartementen.
 4. Alhoewel in het aanvraagformulier omgevingsvergunning “11 koopwoningen” wordt vermeld, geeft de architect in zijn mail van 11 februari 2021 aan dat het 11 huurappartementen worden. In het (landelijk vastgestelde) aanvraagformulier is geen onderdeel opgenomen inzake prijscategorie. Dit is dus onbekend.
 5. Op 30 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het “slopen gedeelte winkel met bovenwoningen en herbouwen winkel met magazijn en 11 appartementen”.

Leenderweg 164 F

 1. Een particulier (Avg).
 2. In het aanvraagformulier omgevingsvergunning wordt “44 huurwoningen” aangegeven.
 3. Deze beoordeling van de aanvraag heeft nog niet plaatsgevonden.
 4. Op 30 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het “bouwen van 44 appartementen.
17 december 2020: vragen met betrekking tot jongeren in Coronatijd

Vraag:
Steeds meer gemeenten denken na hoe jongeren geholpen kunnen worden tijdens de coronacrisis. Jongeren hebben last van eenzaamheid en verveling. Daarover hebben wij de volgende vragen:

 1. Bent u het met mij eens dat proactieve maatregelen om misdragingen van jongeren te beperken, moeten prevaleren boven repressieve maatregelen?
 2. Worden in deze richting al concrete maatregelen/activiteiten georganiseerd
 3. Indien dit niet het geval is, bent u dan bereid om op korte termijn in overleg te treden met het jongerenwerk èn jongeren om overlast van misdragingen zoveel als mogelijk te voorkomen?
 4. Bent u bereid om daarbij ook verenigingen of andere organisaties te betrekken?

Antwoord

 1. We zijn het er zeker mee eens om jongeren te stimuleren om aan activiteiten deel te nemen. Niet alleen voor het voorkomen van misdragingen maar ook om hun welzijn.
 2. Ja we organiseren concrete activiteiten. Hoewel we wel enigszins beperkt zijn in de uitvoering door de nieuwe coronamaatregelen. Samen met Jongerenwerk en Sportief Valkenswaard kijken we naar wat wel mogelijk is. Met jongeren van Were Di is een magazine ontwikkeld met tips en trics voor jongeren om eenzaamheid tegen te gaan. Er is ook een project ontwikkeld met de Jongerenraad, waarbij jongeren van Were Di en van de basisscholen brieven naar ouderen sturen om briefwisseling te laten ontstaan. Jongeren denken zo zelf mee aan projecten en doen iets terug voor de maatschappij.
 3. Jongeren doen dus mee. Samen met de burgemeester zijn we ook bij Were Di geweest om met de Jongerenraad te spreken. Hebben ook hier jongeren en ouderen ontvangen om te kijken waar we kunnen samenwerken.
 4. We zijn zeker bereid om organisaties te betrekken bij de activiteiten.
25 november 2021: vragen m.b.t. het plaatsen van een chalet langs de Loonderweg

Vraag:
Wij worden er door mensen op gewezen dat het college voornemens is om i.s.m. Woningbelang op een braakliggend en nu nog aan derden verhuurd terrein aan de Loonderweg een chalet te plaatsen. Dat zou zijn bestemd voor voormalige bewoners van ons woonwagencentrum. Daarover de volgende vragen.

 1. Kloppen de berichten en kunt u dat verder toelichten?
 2. Hebt u met omwonenden contact gehad over uw plannen? Wat was daarvan de uitkomst of waarom is er geen contact geweest?
 3. Waarom is de keuze, zo de berichten waar zijn, op dit terrein gevallen? Zijn er
  meerdere terreinen onderzocht om een oplossing te vinden? Zo ja, welke dan?
  Zo nee, waarom niet? Heeft de keuze te maken met de bestemming wonen die
  op het terrein rust?
 4. Bent u inderdaad voornemens de plaatsing van het chalet te realiseren middels
  een tijdelijke omgevingsvergunning? U realiseert zich dat u daarmee de
  omwonenden beknot in hun mogelijkheden als zij tegen de plaatsing van het
  chalet zouden zijn?
 5. Wanneer wil Woningbelang de plannen realiseren?
 6. Is het huurcontract met de huidige gebruiker van het perceel opgezegd?

Antwoord

 1. De door u geduide berichten zijn correct. Er is sprake van een medische
  urgentie voor een echtpaar dat op de voormalige locatie Molensteen-Boomvalk
  heeft gewoond. Die medische urgentie noodzaakt tot een oplossing in de vorm
  van terugkeer naar een woonwagen.
 2. Tussen de gemeente en Woningbelang is afgesproken dat Woningbelang de
  omgeving hierover zou benaderen en dit is gebeurd. Woningbelang is op
  huisbezoek gegaan bij de directe omgeving en heeft de gesprekken bevestigd in
  een brief, waarin tevens is opgenomen dat men contact kon opnemen met de
  gemeente en met wie (naam en telefoonnummer).
 3. Er is gezocht naar mogelijke locaties die voldoen aan een aantal criteria. Zo
  dient de locatie eigendom te zijn van Woningbelang of de gemeente, liggend in
  of aan de rand van een wijk, zonder voornemen of perspectief op een
  permanente ontwikkeling in de komende 10 tot 15 jaar en binnen afzienbare
  tijd opzegbaar ingeval van verhuur of ander gebruik. Bovendien ruim genoeg
  voor een goede inpassing. We hebben geen alternatieven kunnen vinden die
  voor dit doel geschikt zijn.
 4. De bedoeling is inderdaad om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen.
  Het gaat om een perceel in eigendom van de gemeente. Ons inziens worden
  omwonenden niet beknot in hun mogelijkheden op hun eigen perceel.
  Mogelijkheden op het perceel van de gemeente hebben de omwonenden niet,
  omdat zij geen eigenaar zijn. Mocht u concrete aanwijzingen hebben voor de
  inperking van de mogelijkheden voor omwonenden, dan verzoeken wij u deze
  aan ons kenbaar te maken.
 5. In principe zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig. Wij hebben als gemeente
  vele vragen ontvangen van omwonenden en vinden het belangrijk dat die
  vragen eerst beantwoord worden.
 6. Dit huurcontract voor bepaalde tijd (1 jaar) is opgezegd. Wij treden echter wél
  in contact met de huurder om te bespreken in hoeverre de verhuur van een
  deel van het perceel aan de huidige huurder kan worden gecontinueerd.
16 november 2020 vragen over het visvijvercomplex HSV Venbergen

Vraag:
In 2019 heeft de gemeente een gesprek geïnitieerd tussen bestuursleden van HSV
Venbergen, iemand van de gemeente en iemand van waterschap De Dommel.
De bijeenkomst had betrekking op het waterbeheer. Er zijn toen onder andere
afspraken gemaakt omtrent de overdracht van taken naar het waterschap bv. met
betrekking tot de aanvoersloot voor de visvijvers. HSV heeft de plantekeningen beoordeeld en geconstateerd dat diverse aan- en afvoeren van hun complex worden afgedamd. HSV geeft aan hier bezwaar tegen aan te tekenen.
HSV is onze grootste vereniging en heeft momenteel 1550 leden. Met recht mag
gezegd worden dat zij een maatschappelijke positie binnen onze gemeente hebben
verworven. Daarbij komt dat de gemeente het complex voor de hengelsport heeft
ingericht en als zodanig heeft vergund aan HSV. Om problemen aan de voorkant te voorkomen dan wel duidelijkheid te krijgen in de gevolgen van de plannen van het waterschap hebben wij de volgende vragen.

 1. Is er een verslag van de bedoelde bijeenkomst? Als dat er is dan ontvangen wij dat graag. Als het er niet is dan zien wij graag een samenvatting van hetgeen besproken is.
 2. Klopt het dat het waterschap plannen gaat uitvoeren die direct invloed hebben
  op de aan- en afvoer van water van het viscomplex?
 3. Wat doet de gemeente eraan om te voorkomen dat HSV Venbergen straks in de
  problemen komt met vers viswater als het waterschap de aan- en afvoeren gaat
  wijzigen?
 4. Hebt uzelf ook stappen in voorbereiding om negatieve gevolgen voor het
  complex waar Valkenswaard eigenaar van is te voorkomen?
 5. Wij begrijpen dat 16 december a.s. de bezwaarprocedure eindigt inzake het
  wijzigingsplan van het waterschap. Heeft u andere gronden waarom u
  voornemens bent bezwaar te maken?

Antwoord

Naar aanleiding van de gestelde raadsvraag heeft de gemeente contact opgenomen
met waterschap de Dommel. Het Waterschap heeft ons de volgende reactie gegeven.
In 2019 heeft er een overleg plaats gevonden tussen enkele bestuursleden van HSV
Venbergen en twee medewerkers van Waterschap de Dommel. Dat gesprek heeft het
Waterschap zelf geïnitieerd en daar was niemand van de gemeente bij aanwezig.
Toen is gesproken over het feit dat het Waterschap het beheer van de stuw die de
aanvoer naar de vijvers regelt zou vervangen en het beheer hiervan zou overnemen.
Daarnaast is besproken dat het Waterschap een deel van de watergang na de stuw, die in beheer was bij HSV Venbergen/gemeente zou overnemen. Gelet op het bovenstaande kunnen wij de volgende antwoorden geven op de gestelde
vragen:

 1. Nee. Zie bovenstaande tekst.
 2. Zie bovenstaande tekst.
 3. Zie bovenstaande tekst.
 4. Nee. In het verleden zijn er al afspraken gemaakt over de verdeling van het water in het stroomgebied van de Tongelreep.
 5. Nee.
15 november 2020: vragen met betrekking tot de kiosk op de Markt

Vraag:
Er bereiken ons diverse geluiden over het burgerinitiatief Muziekkiosk. Daaruit
begrijpen wij dat het initiatief weer of nog levend is. Wij begrijpen ook dat de
gemeente en andere partijen zijn bevraagd over hun mening tot de kiosk.
Mogelijk dat dit onderdeel is van het draagvlakonderzoek. Daarom de vraag om ons volledig op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken alsmede de stappen die op korte termijn te verwachten zijn. Tevens vragen wij u welke inzet de gemeente in deze casus heeft (gehad) nadat op 2 juli 2020 door de raad een amendement inzake het burgerinitiatief is aangenomen.

Antwoord:
De initiatiefnemers hebben de gemeente afgelopen week gemeld om conform hun
missie: ‘Het bevorderen van ontmoeten en cultuur in Valkenswaard’ te onderzoeken of het mogelijk is om in lijn met het amendement draagvlak te vinden voor een kiosk op de Markt. Daarvoor worden nu enkele verkennende overleggen geïnitieerd met belangrijke gebruikers van de markt, namelijk: de weekmarkt, de bloemencorso en de horeca1. Dit verzorgt de gemeente die ook ambtelijk deelneemt aan deze overleggen. Dit alles is inderdaad onderdeel van een draagvlakmeting. Daarna wordt bekeken hoe de draagvlakmeting verder ingevuld zal worden.
Verder heeft er na 2 juli nog een keer een overleg plaatsgevonden met de
portefeuillehouder om het amendement te duiden. Daarna zijn er vanuit de gemeente geen werkzaamheden meer verricht voor de kiosk.

1 De kermis maakt geen onderdeel uit van de draagvlakmeting omdat deze systematiek anders is. De gemeente doorloopt namelijk jaarlijks een aanbesteding waarbij de beschikbare ruimte wordt aangegeven. Kermisexploitanten kunnen hier op inschrijven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Lavendellaan 11
5552 PG Valkenswaard

Fred Emmerik
Mob. 06 - 20 505 851
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613

Realisatie website : Zengerink Communicatie  | Creatie