Ons nieuws voor jou

Actueel Valkenswaards nieuws met een politiek tintje

IMG 5035

Nieuwsbericht 1

06 april 2024

De activiteiten voor de viering van 80 jaar vrijheid zijn bekend.

 • 13 tm 21 september: tentoonstelling in de Hofnar (georganiseerd door de Stichting Erfgoed 40-45
 • 14 september: bevrijdingsconcert door de Volharding in de Hofnar
 • 14 en 15 september: Doorkomst (inclusief overnachting) Liberation Task Force.
 • 16 september: Ontvangst Engelsen met diner in de Hofnar.
 • 17 september: Herdenking en viering op de Britse Begraafplaats aan de Luikerweg.
 • 17 september: Bevrijdingsconcert door de UNA, EMOS en Dommelecho op de Markt
 • 18 september: voorstelling Onvoltooid Verleden Tijd door Jacques van Gerven in de Hofnar
 • Fotoborden langs de Luikerweg door Weerderheem

Stichting Erfgoed 40-45 organiseert nu al diverse andere activiteiten, zoals het opzetten van studentencontact, opstellen Engelse nieuwsbrieven, begeleiding van nabestaanden tijdens hun verblijf in Valkenswaard, in samenwerking met de VOS wordt de serie “Bezet & Bevrijd” gemaakt en diverse artikelen gepubliceerd via Valkenswaard24 met aandacht voor 80 jaar vrijheid.

Patrijzen

Voortgang vogelakkers

06 april 2024

Eerder schreven wij dat het college op ons verzoek drie percelen in het buitengebied zou vrijmaken voor vogelakkers. Het gaat om een perceel aan de Goorkes, één aan de Keersop en één bij de Peedijk. Op 5 april werden wij bijgepraat over de voortgang van het project. Door het natte weer kunnen de eerste werkzaamheden pas in week 15 worden uitgevoerd. Gestart wordt aan de Goorkes en direct daarna met het perceel aan de Keersop. De zaadmengsels daarvoor zijn besteld. Het perceel aan de Peedijk wordt spoedig daarna bewerkt en ingezaaid.

Met een vertegenwoordiger van de Wildbe-heereenheid (WBE) is het succes van een ander perceel aan de Peedijk besproken. De WBE had voor dit perceel het initiatief genomen. Zowel de WBE als de gemeente zijn zeer enthousiast over de behaalde resultaten. En wij natuurlijk ook.

IMG E6114

Zeer geslaagde opschoondag in Valkenswaard

23 maart 2024

Zaterdag 23 maart stond landelijk in het teken van de opschoondag. In Valkenswaard doen we hier al enkele jaren aan mee. Maar de actie nu leverde voor Edith Burghard en de gemeente, die dit in onderlinge samenwerking organiseerden, een dikke pluim op. In totaal namen 44 mensen deel aan de actie. Het resultaat in drie uur tijd: 58 zakken met zwerfafval en verder nog een autoband, enkele wieldoppen en wat ander groot afval. Jammer dat dit nog steeds nodig is. Het aantal zakken is dan weer wel 100 euro waard voor de Valkenswaardse Lichtjes Route. Deze organisatie krijgt 40 zakken gedoneerd en elke zak levert hun € 2,50 op bij Verderest. Helaas ontbreken diverse deelnemers op de foto.

Studio

Studio 24 waarschijnlijk opvolger van de VOS

21 maart 2024

Na een goed onderzoek met externe specialisten stelde het college voor om het Commissariaat voor de media te adviseren RTV Horizon aan te wijzen als opvolger van de VOS. Daar waren wij het niet mee eens. Horzion heeft om te beginnen geen vrijwilligers voor en uit Valkenswaard. De vrijwilligers van de VOS stapten en masse over naar Studio 24. Daarnaast dichten wij deze kandidaat meer professionaliteit toe. Samenwerking met Sint Lucas en Omroep Brabant alsmede de aanwezige professionals waren voor ons de doorslag. Ons amendement om voor Studio 24 te gaan, werd mede ingediend door VL, D66, VVD, CDA, VV en daarnaast gesteund door Vote en 3 leden van H&G. Nou afwachten of het Commissariaat ons advies opvolgt. Wij denken van wel.

Pumpke

Toch woningbouw bij Huiskamer 't Pumpke

21 maart 2024

Al jaren is de locatie van Huiskamer 't Pumpke onderwerp van gesprek. Het college en de stichting komen alleen niet tot een goed alternatief om elders een jongerenlocatie te realiseren, waardoor woningbouw mogelijk wordt op de huidige locatie. Tijdens de commissievergadering van 7 maart kregen wij sterk het idee van de voorzitter van de stichting dat hij niet met anderen in een gebouw wil. Daarnaast denken wij dat er op Den Dries zoveel laagdrempelige voorzieningen voor de jeugd zijn, dat er voor buitenreacreatie wel een alternatief is. Er is een jongeren ontmoetingsplek, een basketbalveld, een skatepark en binnenkort een beachveld. Daarom hebben wij ingestemd met het voorstel om Woningbelang hun woningen te laten bouwen.

IMG 5038

Zware kritiek op organisatie 80 jaar vrijheid

21 maart 2024

In 2024 is Valkenswaard 80 jaar bevrijd. In dat kader hebben wij als fractie geïnitieerd dat de raad € 100.000,- vrijmaakt voor de organisatie van diverse festiviteiten. Maar al vanaf 15 november proberen wij bij de gemeente te bevorderen om voortvarend te werk te gaan. Organisaties moeten verplichtingen aangaan en dus moeten zij tijdig weten wat zij aan m iddelen kunnen krijgen. En dat laatste is nog steeds niet duidelijk. In de krant stond hierover al een kritisch artikel. Tijdens de raadsvergadering van 21 maart hebben wij portefeuillehouder Ederveen gemaand om gas op de plank te geven. Met andere woorden: pak de coördinatie nu eens goed op. Wij zijn benieuwd.

Logo

Lokale omroep lijkt weinig prioriteit te krijgen

11 december 2023

In maart ontving het college een brief van het Commissariaat van de Media. Daarin is de gemeenteraad verzocht om voor 1 juli 2023 criteria vast te stellen voor de omroep die in maart 2024 de nieuwe licentie krijgt. Maar die informatie kwam pas eind oktober bij de raad. Voorts blijkt dat het college nog geen stap heeft gezet om de twee aanvragers voor de licentie (Horizon en Studio 24) bij elkaar te brengen om te kijken of zij tot een gezamenlijke aanvraag kunnen komen. De hele procedure leidde voor ons tot het stellen van een aantal vragen in een hele kritische brief. De antwoorden komen deze week (zie ook bij vragen en antwoorden). Helaas kunnen wij pas in de raadsvergadering van 8 februari onze standpunten uiten. Ondertussen voeren wij zowel met vrijwilligers van de VOS en anderen volop gesprekken om ons standpunt te kunnen bepalen. 

Eurocircuit houdt ons bezig

9 december 2023

Achter de schermen wordt nog altijd veel gewerkt aan een bestemmingsplan voor het Eurocircuit. De gemeente wil er nog steeds uitkomen met omwonenden, verenigingen en andere belanghebbenden. Alle actuele informatie hier samenvatten, is lastig. Daarom treft u hier de documenten aan die de raad op 8 december 2023 heeft ontvangen. 

 1. Raadsinformatiebrief college d.d. 8 december 2023
 2. Toelichting op de trajecten die lopen inclusoief MER, ingebrekestelling door Groen & Heem, enquete e.d.
 3. Vragen en antwoorden informatieavond gemeenteraad
 4. Planning bestemmingsplan
 5. Complexiteit ruimtelijke procedure
 6. Analyse enquete geluid
 7. Factsheet geluidsonderzoek
Bergstraat

Behandeling Woonvisie

9 november 2023

Na ruim 2 jaar voorbereiding werd dan eindelijk de woonvisie door het college aan de raad voorgelegd. Goede uitgangspunten werden voorgesteld al hadden wij en andere fracties nog volop wijzigingsvoorstellen. Woningbelang werd aangewezen als DE organisatie voor verhuur en beheer van sociale huurwoningen en een deel van de middenhuur. Alle fracties ondersteunden ons voorstel tot zelfbewoningsplicht voor 5 jaar voor 80% van de woningen tot 355.000 euro, positief staan t.o.v. woningsplitsing en de hospitaregeling. Ook ons verzoek om bij projecten goed te kijken of medische en maatschappelijke functies kunnen worden ingepast werd door de raad gesteund. Gebruik van duurzame materialen en processen (bv pre-fab) werd aangenomen en onderzoek naar uitbreiding Lage Heide en gebruik voormalig Dommelkwartier werd ondersteund.

Euro's

Begrotingsbehandeling

2 november 2023

Op 2 november behandelde de gemeenteraad de begroting voor het komende jaar. Meer dan 100 miljoen euro moet worden ingezet. Veel van onze wensen werden ingewilligd. Helaas ging de raad er niet in mee om de OZB te bevriezen en om toeristenbelasting in te voeren. Wil je ons betoog lezen, klik dan 'hier'. Wil je onze behaalde wijzigingsvoorstellen en verzoeken aan het college zien, klik dan 'hier'. 

Veel kritiek op uitvoering project Dommelland

6 juli 2023

Valkenswaard moet dé leisuregemeente van de regio worden. Recreatie en activiteiten voor inwoners en toeristen moeten voor het bedrijfsleven en de gemeente veel geld maar vooral ook veel arbeidsplaatsen opleveren. Maar ondertussen blijkt er na 2 jaar weinig van terecht te komen. Een onderzoeksrapport is pas na een jaar door het college behandeld. Websites van Dommelland en DeGrooteheide.eu bevatten geen, oude of verkeerde informatie. Tijdens de behandeling van het jaarverslag 2022 hebben wij het college voor dit deel een flinke draai om de oren gegeven. Wil je ons volledige betoog lezen? Klik dan 'hier'.

Tafeltennis

Trendbreuk na jaren van lastenverzwaring

6 juli 2023

Het is niet veel, maar de gemeenteraad heeft besloten om een bedrag van € 341.000,- terug te geven aan de inwoners. Wij hebben dit voorstel gedaan nadat voor afvalstoffeninzameling dit bedrag vrij is gekomen hoofdzakelijk omdat een eerdere claim niet meer nodig blijkt. Het gaat maar om een klein bedrag per huishouden, maar na jaren van lastenverzwaring moet de lijn een keer doorbroken worden. De verrekening van het bedrag vindt plaats in 2024. Ons voorstel om de OZB te verlagen met 2% is niet gesteund. Maar bij de begrotingsbehandeling komen we daarop terug.

De gemeenteraad steunt ook ons voorstel om jaarlijks € 75.000,- vrij te maken voor kleine wensen uit de wijk. Geld waar elke inwoner gebruik van kan maken als die met een idee komt met een algemeen nut. Een korte procedure met een snel resultaat. Dat is de bedoeling. Omdat het idee in 2023 is geslaagd, komt dit geld nu jaarlijks terug in de begroting.

Stevig debat begroting CURE

25 mei 2023

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei heeft de gemeenteraad een stevig debat gevoerd over de ontwerpbegroting van CURE en het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie. Ook wij hebben het college maar ook de voorgaande wethouders Geldens en Bax verweten open te staan voor ideeën om ons restafval te reduceren. Gevolg is dat we nu heel duur uit zijn. Ons betoog kun je 'hier' lezen. Tijdens de vergadering werden drie moties van ons aangenomen: GFT in de winter minder inzamelen, Ja-Ja sticker m.b.t. folders e.d. opnemen in het beleid en onze verordening en consequent handhaven op afval dat Belgen hier dumpen en illegale textielcontainers. Ook het amendement dat we samen met D66 indienden om een andere reactie op de begroting te geven, haalde de meerderheid. 

Vervolg debat rond de Pionier

13 april 2023

De gemeenteraad heeft besloten om een nieuwe school te bouwen voor de Pionier. Dit tegen de wens van het college in die de huidige locatie wil verbouwen. Alle partijen toonden ook begrip voor de teleurstelling bij de betrokkenen en tijdsverlies, omdat na een lange voorbereidingstijd er ineens een ander plan moet worden opgesteld. Nu er ineens 3,6 miljoen meer bij moet, vindt de raad – en wij ook – het wel genoeg om meer dan 8 miljoen te steken in de verbouw. Nadat de raad koos voor de nieuwbouw hebben wij een motie ingediend om het college te verzoeken zo spoedig mogelijk met een plan te komen om de bestemming van de voormalige Amundsenhal om te zetten en tevens een plan uit te werken voor de nieuwe locatie. De motie werd door een overgroot deel van de raad aangenomen. Tijdens de voorbereiding hebben we ook nauw samengewerkt met de wijkcommissie Kerkakkers.

Cees van der Schoot ontvangt onze cultuurpenning

1 maart 2023

Cees van der Schoot is gepassioneerd actief als kunstschilder. Als autodidact heeft hij zo´'n 200 prachtige schilderijen gemaakt. Omvang maakt hem niet uit. Veelal zijn natuur en vergelijkbare werken van "grootmeesters" zijn onderwerp. Zijn werken worden door veel mensen bewonderd en gewaardeerd. Naast het schilderen is Cees ook actief in een volkstuinen-complex. Hij timmert daar ook diverse mooie bouwwerken. Op 1 maart heeft Cees onze cultuurpenning met certificaat ontvangen. Namens ´Samen´ werd deze uitgereikt door Esther van Daal en Hans Deuze in het bijzijn van echtgenote Francien en de leden van het volkstuinencomplex.

Raad stuurt plan de Pionier terug naar college

16 februari 2023

Op 16 februari werd het collegevoorstel tot verbouwing van de Pionier besproken. Het college vroeg ongeveer 7 miljoen euro om het plan te realiseren. Nagenoeg de hele raad vond het plan niet toekomstbestendig. Zeker niet als er in de buurt zo'n 170 woningen bijkomen, waarvan een deel kinderen voor de school zal opleveren. De raad vraagt het college om het plan te vergelijken met de mogelijkheid om aan de Amundsenstraat nieuwbouw te plegen. Volgens de raad waarschijnlijk goedkoper, duurzamer en zeker toekomst bestendig. Overigens tot onvrede van het college en SKOzoK. 

Afbeelding afkomstig van rapport Architectenbureau|en|en

Skatebaan leidt tot botsing met wethouder

26 januari 2023

Volgens wethouder Pijnenburg kon het skatepark niet in het Don Boscopark worden gerealiseerd. Een geluidonderzoek had aangetoond dat niet aan de normen kon worden voldaan. Een lid van onze partij zette daar vraagtekens bij. Zij vroeg het rapport op en toen bleek de informatie van het college niet te kloppen. Er waren geen overschrijdingen vastgesteld. Maar er was ook niet gekeken naar een andere ondergrond, verplaatsing over korte afstand of geluidwerende voorzieningen. Dus vroegen wij om een aanvullend onderzoek. De wethouder bleek ineens heel veel informatie te hebben, die hij nooit met de raad had gedeeld. Hiervoor kreeg hij van ons en andere fracties een uitbrander. Niet leuk voor een jonge bestuurder, maar wel leerzaam. Overigens wordt nog een locatie gezocht al was dat voor ons ook niet nodig.

Theezakjes en koffiepads bij GFT

19 januari 2023

Bij Samen voor Valkenswaard staat milieu en dus ook afvalscheiding hoog in het vaandel. Daarom besteden we daar regelmatig aandacht aan. Het laatste nieuws is dat vanaf 2023 koffiepads en theezakjes bij het GFT en dus in de groene kliko mogen. Levert niet veel op zul je denken. Niet dus. Het scheiden van koffiepads en theezakjes via het gft-afval levert landelijk op jaarbasis zo’n 88 miljoen kilo extra compost op. De moeite waard dus. Wil je weten wat allemaal bij het GFT mag? Klik dan hier.

Edith Burghard in het zonnetje gezet

14 november 2022

Tijdens onze algemene ledenvergadering heeft het bestuur Edith Burghard (op de foto links) in het zonnetje gezet. Edith zet zich al jaren in tegen zwerfafval. Diverse acties heeft zij daartoe ondernomen. Daarnaast heeft zij een buurtkastje geopend voor mensen die het financieel slecht hebben. Het kastje wordt gevuld met diverse houdbare artikelen en toiletartikelen. Bij die tomeloze inzet hoort een bloemetje namens alle leden.

Negatieve gevolgen energiekosten

03 november 2022

Ons initiatief om van verschillende voorstellen uit de raad er één te maken heeft de meerderheid gehaald. Uiteindelijk hebben we op die manier € 350.000,- vrijgemaakt om iets te kunnen doen een de negatieve gevolgen van de energiecrisis voor inwoners, verenigingen, culturele instellingen e.d. . Mochten zij echt in de problemen komen, dan is er de mogelijkheid tot steun. Ook ons voorstel tot renovatie van het Wilhelminabankje is unaniem aangenomen alsmede het zichtbaar maken van de gemeentelijke vacatures. Tot schrik van het college hadden wij ontdekt dat de vacatures nergens op het Internet waren te vinden.

Gemeenteraad steunt ons plan voor 'laadpark'

03 november 2022

De gemeenteraad steunt unaniem ons voorstel om op een parkeerterrein in het centrum een 'laadpark' voor 8 tot 10 auto's te realiseren. De laadplaatsen worden afgedekt met een overkapping voorzien van zonnenpanelen. Liever nog zien we een waterstofinstallatie om de elektriciteit op te wekken. Of dat er gaat komen, ligt aan de uitwerking van het plan door het college.

Begrotingsbehandeling in de raad

03 november 2022

Op 3 november jl heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 behandeld en aangenomen. Ben je benieuwd wat wij er van vonden en of graag gewijzigd of aangevuld zien? Lees 'hier' ons pleidooi.

Inwoners geven Valkenswaard een 6,8

26 oktober 2022

In opdracht van de gemeente is een burgerpeiling uitgevoerd. Daaraan hebben 594 inwoners deelgenomen. De resultaten zijn vergeleken met die van 2018. Toen scoorde de gemeente een 6,7 en nu halen we een 6,8. Inwoners gaven hun beeld over veiligheid in de wijk, communicatie van de gemeente, burgerparticipatie, de kwaliteit van het leven zelf en diverse andere zaken. Een samenvattende brief tref je 'hier' aan. Wil je de volledige rapprtage lezen? Klik dan "hier".

Ook Ton beëdigd als burgercommissielid

20 oktober 2022

Nadat in september Esther van Daal en Hans Deuze voor onze partij waren beëdigd als burgercommissielid, is Ton van Hees op 20 oktober beëdigd. Als voormalig raadslid heeft Ton veel meerwaarde voor ons en willen we zijn kennis graag benutten. 

Opvang Oekraïnse vluchtelingen

18 oktober 2022

Vanaf half oktober is het voormalige kantoorpand van Brabantia aan de Haak in gebruik voor de opvang van ongeveer 60 vluchtelingen uit Oekrïne. Brabantia, kringloop Verderest, Cordaad en de gemeente hebben veel moeite gestoken in een zo goed mogelijke opvang voor ouders en kinderen. Wij zijn daar trots op.

Wilhelminabankje

11 oktober 2022

Het Wilhelminabankje voor het Weerderhuys (trouwkerkje) is aardig aan het vervallen. Dit bankje is aan de gemeente geschonken in 1948. Tijdenms de begrotingsbehandeling gaan we vragen om wat geld vrij te maken, zodat dit stukje geschiedenis in ere kan worden hersteld.

Esther van Daal en Hans Deuze beëdigd tot burger commissielid

29 september 2022

Tijdens de raadsvergadering vandaag is een aantal burger commissieleden beëdigd. Namens ons zijn dat Esther van Daal en Hans Deuze (in oktober zal Ton van Hees volgen). Zij mogen Evi en Fred vervangen in vergaderingen. Gezien hun expertise op breed terrein gaan we hen nog vaak inzetten.

Cultuurpenning SvV voor Dorian Jonkers-Fasol

28 september 2022

Zij zet zich als echte Dommelse al jaren in voor de inwoners van Dommelen. Dit als secretaris van de wijkcommissie “Doe mee® met Dommelen” en medeoprichter van het Dommels Plekske. Zij verzorgt daar de wekelijkse bijeenkomsten, waar tientallen mensen op af komen. Maandelijks ook in het Bellemancafé een buurtetentje: “samen eten en buurten”. Dorian is altijd enthousiast en betrokken. Het mag duidelijk zijn, dat zij voor onze samenleving een belangrijke schakel is.

Evi ontvangt vrijwilligerspenning

17 juli 2022

Uit handen van burgemeester Ederveen heeft Evi de gemeentelijke vrijwilligerspenning ontvangen. Evi is ruim 10 jaar kynologisch instructeur van de Verenigde Valkenswaardse Hondenliefhebbers. Gefeliciteerd! Wij zijn trots op Evi.

Kleine wensen snel vervullen

7 juli 2022

De gemeenteraad heeft ons voorstel aangenomen om bij wijze van een pilot € 75.000,- vrij te maken om kleine wensen van inwoners snel en zonder lange procedures in te willigen. De wens moet wel een algemeen nut dienen in de straat, wijk of Valkenswaard. Het bedrag wordt in november opgenomen in de begroting, waarna het ook daadwerkelijk kan worden ingezet. Aanleiding is de vraag van buurtbewoners voor een bank. Kosten € 500,- Uiteindelijk werd die afgewezen. Dat willen we dus  veranderen. Geen uren aan spenderen als een klein verzoek snel kan worden ingewilligd.

Definitief concept raadsakkoord

17 juni 2022

Zeven fracties/partijen uit de raad hebben een definitief concept raadsakkoord aangeleverd. Op 30 juni 2022 wordt dit besproken in de raad. Het akkoord moet leiden tot een collegeprogramma dat weer ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd. Een grote stap richting afscheid van coalitie en oppositie. Wij werken daar graag aan mee. Hier vindt u het laatste concept dat we gaan bespreken. Reageer gerust op het programma via info@samenvoorvalkenswaard.nl. 

College neemt motie afval over

7 juni 2022

Het college heeft 7 juni besloten om onze motie - ingediend samen met de PvdA - over te nemen. Naast restafval en GFT worden nu op de kerkhoven ook plastic en glas afzonderlijk ingezameld. Weer een stap bij betere afvalscheiding.

Cultuurpenning SvV voor Peter van den Boogaard

21 april 2022

De derde cultuurpenning van Samen voor Valkenswaard is uitgereikt aan Peter van den Boogaard. De man achter Centrum Radio en TV Valkenswaard. Peter weet al veel jaren een breed publiek te bereiken met muziek en beeld. Telkens brengt hij ook wetenswaardigheden van wat er zich zoal afspeelt in ons dorp. Hij doet vaak verslag van de diverse evenementen die plaatsvinden zoals het Bloemencorso, Vogelverschrikkersfestival, debatten voor het Politiek Café en de Valkenswaardse Dorpsquiz Eureka om er maar een paar te noemen. Maar ook steunt hij met beeld en geluid kleinere organisaties. Of het nu gaat om een hondenspeelweide of de scouting hij heeft oog en oor voor iedereen in Valkenswaard. Dat doet Peter professioneel, met veel enthousiasme en ook zonder subsidie.

Raad achter ons verzoek afvalscheiding begraafplaatsen

21 april 2022

Wij hebben het initiatief genomen om samen met de PvdA een motie in te dienen gericht op plasticafvalscheiding op de begraafplaatsen. Vooral veel plastic bloempotten komen daar in het restafval terecht. Op dit moment vindt er alleen scheiding van restafval en GFT plaats. De gehele raad steunde onze motie met het verzoek aan het college om alle mogelijke moeite te doen om plastic als afzonderlijke stroom op de begraafplaatsen in te zamelen en af te voeren en om de raad binnen drie maanden van de voortgang op de hoogte te stellen.

4 mei: dodenherdenking

6 april 2022

Op 4 mei a.s. is er eerst om 18.35 uur vanaf Suykerbuik aan de Luikerweg een stille tocht naar de Britse begraafplaats. Om 18.45 uur vindt de herdenking zelf plaats. Daarna is er om 19.50 uur een stille tocht vanaf de Nicolaaskerk naar het Verzetstijdersplein. Aansluitend is hier de herdenkingsceremonie.

Ze zijn geïnstalleerd. Nu aan de slag.

30 maart 2022

De nieuwe raadsleden zijn op 30 maart geïnstalleerd tijdens een druk bezochte, kortdurende raadsvergadering. Evi en Fred ook. Vanaf vandaag gaan ze aan de slag. 

"Oud en Nieuw" 

30 maart 2022

Nee geen jaarwisseling, maar scheidend en aankomend gemeenteraadslid voor Samen voor Valkenswaard: Ton van Hees respectievelijk Evi van de Ven. Waar Ton de gemeenteraad verlaat zal Evi het stokje van hem overnemen. Waar Evi Ton bedankte voor zijn inzet voor de raad en onze partij in de afgelopen viereneenhalf jaar wenste Ton Evi veel succes met de komende raadsperiode. Samen voor Valkenswaard kan alleen maar heel trots zijn op beide vertegenwoordigers!

Ton van Hees: afscheid als raadslid

29 maart 2022

Tijdens een speciale raadsvergadering heeft ook Ton afscheid genomen als raadslid. Zowel burgemeester Anton Ederveen als fractievoorzitter Fred Emmerik stonden stil bij de hectische raadsperiode, waarin Ton zich uitsprak over transparantie en eerlijkheid in de raad. Het moest om de inhoud gaan. Maar al te vaak bleek dat tegen zijn zin in op de man/vrouw werd gespeeld. Zijn boodschap is in die zin bij velen blijven hangen.

Ton bedankt namens Samen voor Valkenswaard!

Evi Nissen - Van de Ven nieuw fractielid

17 maart 2022

Naast de verschuivingen in zetelverdeling per partij vindt er ook bij Samen voor Valkenswaard een verschuiving plaats. Evi Nissen - Van de Ven (33 jr) is het nieuwe raadslid. Op basis van meer voorkeurstemmen (182) zal Evi de plaats van Ton van Hees invullen. Vervelend voor Ton al geeft hij zelf aan dat deze wisseling voor de toekomst van de partij wel goed is. 

'Samen' consolideert positie

16 maart 2022

De verkiezingen zijn gehouden. Hier en daar wordt nog gefeest. Anderen likken de wonden. Samen voor Valkenswaard behoudt de twee zetels die zij had. Als partij hoopten we op meer. We zater daar relatief dichtbij maar dat is niet genoeg. Het politieke klimaat lijkt wel opgeschud te zijn. Vote komt als nieuwkomer direct met vier zetels in de raad. Een schitterend resultaat maar wel één met veel druk op de schouders van deze partij. Wij wensen hen alle succes en een goede toekomst toe!

Vluchtelingenstroom vraagt om hulp

3 maart 2022

Meer dan een miljoen inwoners van Oekraïne hebben hun land verlaten. Meestal vrouwen al dan niet met kinderen, oma's en opa's. Vanuit meerdere kanten zijn wij daarover benaderd. Eén inwoonster heeft ons en het CDA gevraagd of wij privé geen vluchtelingen kunnen en mogen opvangen. Niet afwachten wat het Ministerie doet of hoe snel het COA reageert. Samen met het CDA hebben besloten om bijgaande vragen aan het college voor te leggen. 'Hier' kun je de vragen vinden. We hebben om spoedige beantwoording gevraagd.

Cultuurpenning SvV voor Dyan Verschuuren

26 februari 2022

Vandaag is de 2e Cultuurpenning van Samen voor Valkenswaard uitgereikt. Nu aan Dyan Verschuuren. Waarom? De “lockdown” trad in. Daardoor kwamen er veel mensen binnen te zitten. Dyan trok zich dat aan. Zij ging er met de telefoon op uit om de meest mooie natuurfoto’s met oog voor detail te maken. Zij weet zelfs in druppels water schitterende beelden vast te leggen. Zij verspreidde die via Facebook, maar soms ook via 'Foto van de Dag' op Valkenswaard24. Veel mensen genieten daarvan net zoals wij! Het zijn de foto's met de gedachten daarachter, waarom wij haar heel graag de cultuurpenning geven. Zij heeft hem verdiend.

Eerste raadsperiode Samen voor Valkenswaard afgesloten

25 februari 2022

Gisteravond hebben Ton en Fred voor het laatste in deze raadsperiode de kleuren van Samen voor Valkenswaard verdedigd. Of beter gezegd: de belangen van onze inwoners. De eerste vier jaar voor onze jonge partij zijn daarmee afgesloten. Een hectische tijd met best wel veel strubbelingen. Maar vooral - helaas - ook tweespalt tussen coalitie en oppositie. Iets wat wij de komende vier jaar echt willen veranderen. We gaan nu naar de verkiezingen toe van 16 maart. We hopen op veel steun van de inwoners om met een nog grotere fractie aan de nieuwe periode van vier jaar te kunnen beginnen. 

Eindelijk weer sociale woningbouw erbij

25 februari 2022

Aan de Barentszstraat (voormalige school de Kompas / boodschappenmand) komen er 12 woningen bij.  De raad heeft ingestemd met het plan van Woningbelang. De woningen zijn op papier bedoeld voor starters. Samen voor valkenswaard zag liever seniorenwoningen, waardoor jongeren beter kunnen doorstromen naar de te grote eensgezinswoningen van de senior. Het zou een extra stap voor doorstroming betekenen. Maar uiteindelijk zijn we blij dat er gebouwd gaat worden. Lees hieronder het betoog van Ton. Ook aan de Stakenborgakker gaat Woningbelang dit jaar beginnen met de nieuwbouw. De procedure daarvoor is afgerond. De schop gaat binnenkort in de grond.

Samen voor Valkenswaard wil ruime opzet weekmarkt behouden

25 februari 2022

Het college wil de weekmarkt weer verplaatsen naar het plein van de Markt. Daar is door uitgebreidere terrassen en grotere groenvakken echter niet genoeg ruimte. Maar ook niet onbelangrijk is dat de ruime opzet van nu zeer gewenst is door de meeste bezoekers en Stichting Weekmarkt Valkenswaard. Tot 8 maart kunnen we de beslissing van het college beïnvloeden. Dat gaan we zeker doen.

Plastic, blik en drankverpakkingen bij elkaar

24 februari 2022

Ons voorstel om niet alleen plastic maar ook blik en drankverpakkingen samen in te zamelen is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Als we beter thuis scheiden, scheelt dat in kosten maar er is ook milieuwinst. Denk aan chips-, pinda- en koffiezakken, melk-, yoghurt- en vladozen of pakken van jus d'orange e.d..  Blikjes van vis, worst, tomatensaus en aluminium bakjes e.d. kunnen nu ook bij het plastic. Het is een kleine stap, maar in elk geval in de goede richting.

Cultuurpenning Paul van der Meer

01 februari 2022

Paul van der Meer ontving vandaag de eerste cultuurpenning  van Samen voor Valkenswaard. Waarom?  Paul komt voor de penning in aanmerking vanwege zijn schitterende foto’s. Zeker de beelden van Valkenswaard zetten een sfeer neer die veel mensen bewonderenswaardig vinden. Daarnaast zien wij zijn bijdrage aan het boek Zinzucht Zienzucht van professionele kwaliteit. Hij weet zowel met detailfoto’s als met gebouwen als met natuurfoto’s de kern te raken. Elke foto heeft zijn eigen verhaal en zet mensen aan tot langer kijken en genieten. 

Cultuurpenning Samen voor Valkenswaard

30 januari 2022

Samen voor Valkenswaard vindt het belangrijk om mensen te bedanken die iets betekenen voor ons dorp. Bijna 12 maanden lang doen we dat met een bloemetje voor mensen die optreden tegen zwerfafval. Vanaf deze maand willen we regelmatig iemand in het zonnetje zetten die cultureel actief is. En cultureel is breed: muziek, dans, corso, evenementen, fotografie, toneel enz.. Via facebook gaan we regelmatig de mogelijkheid bieden om iemand te nomineren. 

Uitvoeringsplan project Dommelland

27 januari 2022

In de raadsvergadering wordt het project Dommelland behandeld. De raad is gevraagd om een uitvoeringsplan goed te keuren. Daarmee wordt een grot stap gezet richting de ontwikkeling van ons buitengebied om meer toeristen naar Valkenswaard te trekken. Wij steunen dit project, maar niet klakkeloos. Lees hieronder ons betoog.

Zorgwoningen aan de Maastrichterweg

27 januari 2022

In de gemeenteraad vanavond bespreken we de wijziging van een bestemmingsplan. Een projectontwikkelaar wil 52 wooneenheden realiseren op het perceel Maastrichterweg 11. De woningen bestaan uit 20 aanleunwoningen en 32 zorgwoningen met intramurale zorg (24-uurszorg in huis). Wij zijn hier positief over, maar we willen wel dat de zorgwoningen ter beschikking komen voor alle leeftijden en met voorkeur voor mensen uit Valkenswaard. Lees hieronder ons betoog.

Raad besluit weer over woningbouw

9 januari 2022

In de raadsvergadering van 27 januari 2022 wordt weer besloten over twee woningbouwprojecten. Op de Bergstraat 28 waar nu nog het winkelpand van Roothans staat en op de Maastrichterweg 11. Dat is naast Insparation Point. Voor deze locatie gaat het om zorgwoningen voor senioren. Woensdag 12 januari is de eerste behandeling in de commissievergadering, waarbij allerlei vragen over de projecten aan het college worden gesteld.

Wederom succes inzake zwerfafval

9 januari 2022

Op 3 juni 2021 hebben wij voor de tweede keer het initiatief genomen om het oplaten van ballonnen en het gebruik van kunststof confetti tegen te gaan. Onze motie ingediend met H&G en VV werd met algemene stemmen aanvaard. Deze maand besluit de raad om de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen. Versiering met ballonnen en papieren confetti zijn schitterend, maar kunststof in de natuur willen we zoveel mogelijk uitsluiten.

Informatieavond project Dommelland

23 december 2021

De gemeente verzorgt op 10 januari 2022 een digitale informatieavond over het project Dommelland. Dit project is onderdeel van het grotere project De Groote Heide. Het Valkenswaardse deel gaat over de vrijetijdszone noordelijk en westelijk van De Malpie, de Groene entree bij de Achterste Brug, Natuurpoort de Malpie, het dorp Borkel en Schaft en boulevard en paardenzone rondom de Maastrichterweg. Aanmelden voor de avond  van 10 januari a.s. kan via Dommelland@valkenswaard.nl

Zie ook: https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/infobijeenkomst-over-valkenswaards-deel-van-groote-heide-dommelland~acf62d4f/

Kieslijst en kiesprogramma vastgesteld

22 december 2021

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 hebben we de kieslijst vastgesteld. De lijst kent 25 leden van 18 tot 76 jaar, waaronder 9 jongeren.

Wij hebben in mei 2021 een jongerenafdeling opgericht. Dat heeft er toe geleid dat er ook 9 jongeren op de lijst staan. Naast de kieslijst hebben we ook het verkiezingsprogramma bekend gemaakt. In het programma zijn ook diverse speerpunten van de jongerentak van SvV verwerkt, zoals wonen in het algemeen, maar ook de voorkeur voor tiny houses, het instellen van de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw, het bruisend dorp en vereenvoudigen van evenementenvergunningen.

Bloemencorso erkend door Unesco

16 december 2021

Het kan nog mooier in Valkenswaard. Na de valkerij gisteren is vandaag het bloemencorso door Unesco op de werelderfgoedlijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Corso Valkenswaard als onderdeel van de landelijke corso's. Dit resultaat is mooi voor Valkenswaard maar is wat ons betreft echt te danken aan al die vrijwilligers die hun ziel en zaligheid hebben gestopt in de corso. Leden van de stichting, ontwerpers, lassers, kartonplakkers, prikkers en noem maar op. Allemaal dragen zij hun steen bij aan het mooiste evenement van Valkenswaard. Gefeliciteerd allemaal!

Valkerij erkend door Unesco

15 december 2021

De valkerij in Nederland is door Unesco geplaatst op de werelderfgoedlijst van immateriele zaken. Een fantastisch besluit zeker voor Valkenswaard. En wat ons betreft ook voor Jacques van Gerven die mede door zijn levenslange inzet op het gebied van de Valkerij in november 2020 tot ereburger van Valkenswaard werd benoemd. Valkenswaard is in de geschiedenis onlosmakelijk verbonden met de valkerij. Fantastisch dat deze beslissing nu is genomen.

Bestemmingsplan Buitengebied 2

2 december 2021

Vanavond in de commissievergadering en op 16 december in de raadsvergadering wordt het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2 besproken. Na jarenlange voorbereiding moeten we op basis van een gerechtelijke uitspraak deze maand een besluit nemen. Maar het grote aantal uitzonderingen, zienswijzen en insprekers maakt het niet gemakkelijk. Wij zijn benieuwd waar het op uit draait. In elk geval zullen wij een voorstel indienen om de notitie 'Oude zandpaden' van de Heemkundekring op te nemen in het bestemmingsplan. Zandpaden met historische waarden.  

Jongeren in debat

1 december 2021

In aanloop naar de verkiezingen van 16 maart 2022 heeft het Politiek Café Valkenswaard enkele debatavonden voorbereid. Locatie de studio van van Centrum Radio & TV Valkenswaard. Op 11 december a.s. zou het de beurt zijn aan de jongeren uit de politiek. namens ons dus Loek Timmermans. Helaas is de bijeenkomst afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. Voorlopig gaan we voor januari om het debat alsnog te laten plaatsvinden.

Nieuwsbrief 1 is uit

28 november 2021

We zijn als partij met heel veel zaken bezig geweest, waaronder het bouwen van de nieuwe website. Daarom duurt het even voor we op deze site ook de eerste nieuwsbrief kunnen tonen. Maar gisteren is de eerste nieuwsbrief vrijgegeven. 

Veel belangrijk nieuws over 'Wonen'

28 november 2021

De laatste weken hebben we vanuit het college veel nieuws ontvangen aangaande wonen,  de nieuwe woonvisie, zelfbewoningsplicht en wonen en zorg. Ook is een rapportage voorgelegd m.b.t. 'Wonen en zorg'. Interessante stukken om standpunten te bepalen of aan te scherpen. Wij willen u de stukken zeker niet onthouden.

Ledenvergadering kiest lijsttrekker

22 november 2021

De algemene ledenvergadering heeft Fred Emmerik weer gekozen tot lijsttrekker van Samen voor Valkenswaard. Dit voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Huidig raadslid Ton van Hees staat op de tweede plaats. Esther van Daal is de eerste vrouwelijke kandidaat. Nadat de partij in mei dit jaar een jongerenafdeling oprichtte, plaatst het nu 8 jongeren op de kieslijst (4 vrouwen en 4 mannen). Evi Nissen en Loek Timmermans trekken samen de kar voor de jongeren. 

Initiatiefvoorstel afvalinzameling

08 november 2021

Op 5 november 2021 maakte Cure bekend GFT in de winter maar één keer per maand op te halen. Dat bleek achteraf niet voor Valkenswaard maar voor de andere Curegemeenten te zijn. Als Samen voor Valkenswaard hebben we overigens wel een voorstel in voorbereiding om dit ook in Valkenswaard te organiseren. Tevens kijken we naar de Ja-Ja sticker en inzameling van plastic samen met drank- en metaalverpakkingen (blik e.d.). Mogelijk komt het voorstel in februari in de raad.

Waarom stemmen wij tegen  het voorstel 'skatepark'?

4 november 2021

Van een partij met een jongerenafdeling verwacht je dat ze voor een skatepark zou stemmen. Dat hebben we niet gedaan. De vraag van CDA-H&G-PvdA om € 250.000,- vrij te maken voor een groepje van ongeveer 25-30 jongeren en zonder concreet voorstel kun je in onze ogen niet steunen. De opmerking dat wij eerder hadden ingestemd, is niet waar. Het college zou met een voorstel komen. Overigens zijn wij er bang voor dat het een vervelende hangplek wordt, te duur voor een hele kleine groep jeugd en we denken dat er voor dat bedrag meerdere ideeën zijn om grotere groepen jeugd tegemoet te komen. Het voorstel heeft het overigens wel gehaald.

Begrotingsbehandeling

04 november 2021

Vandaag heeft de raad voor 2022-2025 de begroting in meerderheid aangenomen. Diverse wijzigingen zijn doorgevoerd vanuit de raad. Samen voor Valkenswaard heeft nadrukkelijk ook de raad de spiegel voorgehouden in het maken van kosten. Ons voorstel werd aangenomen. Hieronder treft u het betoog aan van onze fractie.

7 oktober 2021

Bestemmingsplannen in gemeenteraad

In oktober behandelt de gemeenteraad 4 bestemmingsplannen om woningbouw te realiseren: Parallelweg Noord 10, Leenderweg 18, Hofstraat 14 en Willibrorduslaan 87. We gaan voor alle vier kleine aanpassingsvoorstellen doen, waarvan we denken beslist een meerderheid te halen. Maar twee van de plannen kennen in de huidige vorm teveel negatieve invloed voor omwonenden. Daar gaan we veranderingen voor vragen. Hopelijk niet ten koste van de realisatie, want woningen zijn hard nodig.

N69: even domein van fietsers en skeeleraars

02 oktober 2021

Vanmiddag maakten veel fietsers en skeeleraars gebruik van de nieuwe West Parallel (N69). Een fantastische nieuwe weg die ons centrum moet gaan ontlasten. En daar hebben we alle vertrouwen in. Op een mooie manier werden met digitale schermen en spandoeken alle bijzonderheden van de weg weergegeven. Op 18 oktober mag het autoverkeer er gebruik van maken.

Extra geld voor chronisch zieken

30 september 2021

In 2020 hebben wij samen met enkele andere fracties voor 2021 € 30.000,- vrijgemaakt als tegemoetkoming in de ziektekosten voor chronisch zieken met een inkomen tot max 110% van het bijstandsniveau. Het college heeft dit eigenhandig gehalveerd. Gisteren kregen we weer de meerderheid mee om alsnog het volledige bedrag voor de doelgroep in te zetten.

Accommodatie The Vets

30 september 2021

Dat de accommodatie van rugbyclub The Vets moet worden vervangen, daar is iedereen het wel over eens. De gemeenteraad stemde in meerderheid in met een bijna 4 ton kostend voorstel van het college. Samen voor Valkenswaard stemde principieel tegen.  Dit soort projecten moet via de begroting lopen en niet ten koste gaan van het spaarbankboekje. Zie het pleidooi van Ton.

Laatste Molenmarkt van dit jaar

26 september 2021

Op zaterdag 2 oktober a.s. kun je voor de laatste keer dit jaar naar de MolenMarkt in Borkel. Een schitterend initiatief dat we graag ondersteunen ten gunste van de leefbaarheid van Borkel en Schaft.

Fietsen en wandelen over de Westparallel

26 september 2021

Op 2 oktober is de Westparallel van 12.00 uur tot 17.00 uur open voor fietsers en wandelaars. Je kunt op drie plaatsen op de nieuwe weg komen. 1: het fietspad bij De Locht in Veldhoven. 2: vanaf het voetgangersviaduct Einderheide in Riethoven. 3: bij beekdalbrug De Keersop ter hoogte van de N397 vlakbij Dommelen. Auto's zijn niet welkom! (Foto van GrenscorridorN69).

Verordening Jeugdhulp wijzigt

31 juli 2021

De concept Verordening jeugdhulp is opgesteld en gepubliceerd. De verordening bevat regels voor het gebruik maken van jeugdhulp. Belangrijke wijzigingen zijn de hoogte van een persoonsgebonden budget en de verplichting om een budgetplan in te dienen. Tot en met zondag 22 augustus kan je het concept digitaal inzien op www.valkenswaard.nl/bekendmakingen. Reageren kan naar Mw. M. Maas, beleidsmedewerker Jeugd via (040) 2083444.

Gemeente doet aangifte smaad

29 juli 2021

Tijdens de behandeling op 15 juli van het bestemmingsplan Eurocircuit trad één van de insprekers op namens omwonenden en de milieuvereniging “Groen en Heem”. Hij beschuldigde de gemeente van corruptie,  integriteitsproblemen en belangenverstrengeling.  Samen voor Valkenswaard heeft daar hard naar uitgehaald. Vandaag bleek dat de gemeente aangifte heeft gedaan van smaad/laster.

Kinderkermis 2021

18 juli 2021

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is er weer vertier. Vooral voor de kinderen. Ja de prijzen (€ 2,50 per ritje) liggen hoog en de omvang van de kermis is nog beperkt. Maar geniet van de dingen die op dit moment mogelijk zijn. Wie weet wat er nog komt.

Eurocircuit

15 juli 2021

De gemeenteraad heeft op één stem na gekozen voor een bestemmingsplan gericht op het behoud van alle huidige activiteiten die in 1993 legaal waren op het Eurocircuit. Dit als basis om later uit te werken. Of het voorstel ook het eindstation gaat halen, is nog de vraag. Er zitten juridische haken en ogen aan en tegenstanders geven al aan de rechter op te zoeken. Lees ons betoog 'hier'.

Zomeractie Samen 

26 juni 2021

Net als vorig jaar hebben we in het centrum 450 mensen een 'groene' attentie gegeven als start van het zomerseizoen. Vorig jaar dahliaknollen. Dit jaar vooral bosaardbeien maar ook kruiden. Veel leuke reacties ontvangen.

Nota Kaders

8 juli 2021

We hebben het college zwaar bekritiseerd tijdens de behandeling van de Nota Kaders. Dat is de input voor de begroting van volgend jaar. Zoals u gewend bent van ons, hebben we ook veel tips meegegeven. Lees het betoog van Fred hier.

Gemeenteraad bespreekt jaarverslag 

15 juni 2021

Op 8 juli a.s. bespreekt de gemeenteraad het Jaarverslag 2020. Valkenswaard staat er financieel weer slechter voor. Onze algemene reserve is gezakt naar een historisch dieptepunt van 1,3 miljoen euro. Op 8 juli bespreekt de raad ook de uitgangspunten voor de begroting van de komende jaren. Er moeten harde keuzes gemaakt worden, want ons spaartegoed zakt met het voorstel van het college nu zelfs in het rood. 

Actie tegen zwerfafval

12 juni 2021

Samen met Schòn Valkenswird geven we maandelijks een bos bloemen weg aan iemand die zich inzet tegen zwerfafval. In mei en juni zijn de eerste bossen uitgereikt. Via onze Facebookpagina kan nog tien maanden lang telkens voor de 10e van de maand iemand worden genomineerd.

Pilot met geveltuintjes gestart

11 juni 2021

De flyers 'Geveltuintjes' zijn vandaag door de gemeente bij alle deelnemende bewoners in de pilot-straten (Leenderweg, Bakkerstraat en Beelmanstraat) bezorgd. Ondertussen zijn er heel wat positieve reacties ontvangen. Met name uit de Bakkerstraat. Nu begint de periode, waarin deelnemers definitief kunnen aangeven of ze een geveltuintje willen (of klimplanten). Samen met het CDA hebben wij ons daarvoor ingezet. Als het project slaagt - en waarom zou dat niet  - dan wordt het project volgend jaar uitgerold over de gemeente.

Meer aandacht voor de jongeren

14 mei 2021

De ledenvergadering van 12 mei jl heeft besloten om een jongerenafdeling op te richten. Bryan Daris, Chris van Deursen en Loek Timmermans hebben zich aangemeld om de kar te trekken. Dat gaan ze doen samen met Evi van de Ven.
Zij vertegenwoordigen nu al een groep jongeren, maar gaan dit uitbreiden. De drie hebben er diverse redenen voor, zoals Valkenswaard dat veel van het bruisend karakter is kwijt geraakt, woningen die een utopie worden om te bemachtigen en het Eurocircuit dat we dreigen te verliezen. Zie ook Jong SvV.

Centrum wordt opnieuw ingericht

12 mei 2021

De gemeente is druk bezig met de aanpassing van het centrum. In juni worden de werkzaamheden op de Markt afgerond. Daarna volgt weer snel een deel van de Eindhovenseweg. 

Ook in 2021 brengen we de paastraktatie

2 april 2021

Vandaag hebben we weer voor alle bewoners van de vestigingen van Valkenhof een Paastraktatie gebracht. Ook voor de bewoners van de Zoete Inval hadden we een traktatie voor bij de koffie. Directie en locatiemanagers van Valkenhof bedankt voor de leuke ontvangst en medewerking!

Meester Tonplein

12 maart 2021

De aanpassing van het 'oude' terenplein achter de Schepelweyenschool krijgt eindelijk vorm. En de naam wordt: Meester Tonplein. Genoemd naar meester Ton Martens die meer dan 40 jaar les heeft gegeven op basisschool Schepelweyen. Ton komt de eer toe! Maar voor de kinderen van de school en de omgeving wordt eindelijk het plein aangepast. En het wordt mooi. Het zal nog een paar maanden duren voordat het helemaal klaar is, maar er komt schot in. 

Gaat statiegeld het zwerfafval terugbrengen?

4 februari 2021

Vanaf 31 december 2022 wordt statiegeld op de blikjes verplicht. Eindelijk, zo denken wij. Blikjes zijn een groot deel van het zwerfafval. De opgelegde maatregel zou van tafel gaan, als in 2020 70% minder blikjes zou worden aangetroffen. Dat viel dus tegen. Er werden er meer gevonden. Wij staan achter de plannen! Vanaf 1 juli 2021 staat er ook statiegeld op de plastic flesjes.

Mocht je zaken missen die je graag op de website zou zien? Laat het ons weten.

info@samenvoorvalkenswaard.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact Samen voor Valkenswaard

Postadres secretariaat:
Karel Mollenstraat Zuid 94, 5554 CH Valkenswaard

Nicole Emmerik-Jozee
Mob. 06 - 46 242 342
info@samenvoorvalkenswaard.nl

KvK: 70329613